İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3872
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :14
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3872
Şikayetçi:
 Vega Eğitim Sağlık Teks. Gıda San. ve Tic. A.Ş., Molla Şeref Mah. Oğuzhan Cad. Oğuzhan İşhanı No:19 Fındıkzade/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı,06790 Etimesgut/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.10.2007 / 30241
Başvuruya konu ihale:
 2007/135756 İhale Kayıt Numaralı “400 Adet İtfaiyeci Elbisesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 07.08.44.0207/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı’nca 01.10.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “400 Adet İtfaiyeci Elbisesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Vega Eğitim Sağlık Teks. Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin 09.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.10.2007 tarih ve 30241 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde, Türk Standartları Enstitüsünden alınan kalite sistem belgesinin (TSE EN ISO 9000) istendiği, firmalarının ihale konusu malın üreticisi olduğu, ISO belgesi alımı için başvuruda bulunulduğu ve işlemlerin devam ettiği, ihale tarihi olan 01.10.2007 tarihine yetişmediği, bu nedenle ihalenin iptal edilerek yeniden yapılması gerektiği, idarenin yaptığı bu ihalenin 47434 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen rekabetin sağlanması, eşit muamele ve güvenilirliği zedeleyici nitelikte olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İstekliler kendi adlarına alınmış olan aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin aslını veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir: a) Türk Standartları Enstitüsünden alınan Kalite Sistem Belgesi (TSE EN ISO 9000 Serisi), b) Milli Savunma Bakanlığınca verilen AQAP Belgesi, c) Uluslar arası Akreditasyon Forumu (International Accrediation Forum – IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen “…….ISO 9000” serisi Kalite Sistem Belgesi. İstekli tarafından teklif ile birlikte bu belgenin verilmesi halinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ tan alınan bir yazı ile belgeyi veren kuruluşun Uluslar arası Akreditasyon Forumu (International Accrediation Forum – IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş olduğu doğrulanacak ve bu yazı da teklif ile birlikte verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            ISO 9000 Belgesi, kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için geliştirilmiş bir belge olup, idare adı geçen belgeyi Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıdaki hükmüne uygun olarak istemiştir. İdari şartnamenin 7.3.1 maddesi ile sadece ISO 9000 Belgesi istenmemiş, ISO 9000 Belgesi ve AQAP Belgesinden herhangi birisinin verilmesi yeterli görülmüştür.

 

            İdarenin istediği TSE EN ISO 9000 belgesinin ihaleye katılımı sınırlayıcı olmadığı, idarenin yeterlik kriteri olarak istediği bir belgenin isteklide olmamasının ve isteklinin ihaleye teklif verememesinin idarenin yaptığı düzenlemeden kaynaklanmadığı, belgeye sahip olup olmamanın sorumluluğun tamamen isteklide olduğu, bu nedenle yapılan ihalenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen rekabetin sağlanması, eşit muamele ve güvenirliği zedeleyici nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul