• Karar No: 2007/UM.Z-3873
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :15
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3873
Şikayetçi:
 Alptekinler Tıp ve Laboratuar Cihazları Tic. Ltd. Şti., Mollagürani Cad. Emin Aliyasin Sok. Erdik Apt. No:6/1 Fındıkzade/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi,Babahasan Alemi Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sok. No5/4 34080 Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.11.2007 / 32956
Başvuruya konu ihale:
 2007/142168 İhale Kayıt Numaralı “10 Kalem Sarf Malzeme Alımı (4. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.11.2007 tarih ve 07.09.02.0207/2007-72 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından 25.10.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “10 Kalem Sarf Malzeme Alımı İhalesinin 4. Kalemine” ilişkin olarak Alptekinler Tıp ve Laboratuar Cihazları Tic. Ltd. Şti.’nin 14.11.2007 tarih ve 32956 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 10 kalem sarf malzemesi listesinin 4 üncü sırasında yer alan 100 adet Optik Dezenfektan Cihazının elektrikli cihaz olduğu, sarf malzemesi kategorisine girmediği, bu nedenle ihaleye katılacaklardan 4734 sayılı Kanunun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin aradığı a) CE belgesi, b) TSE hizmet yeterlilik belgesi, c) Satış sonrası hizmet belgesi, d) Cihazlara ait teknik dökümanlar ile 2 yıllık garanti belgesi, e) Garanti bitiminden sonra tedarik edilecek yedek parça birim fiyat listesi belgelerinin idari ve teknik şartnamede belirtilmesi ve istenmesinin zorunlu olduğu, idarenin hazırlamış olduğu idari ve teknik şartnamede bu belgelerin istenmemiş olmasının rekabeti engellediği ve fırsat eşitliği ilkesini ihlal ettiği, bu nedenle ihalenin iptal edilerek hazırlanacak yeni idari ve teknik şartname ile yeniden yapılması gerektiği, iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) İdarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin  olması,

 

2) İdarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunun dokümana yönelik olduğu, şikayetçinin 23.10.2007 tarihinde doküman satın aldığı, 25.10.2007 tarihinde teklif verdiği, teklif verdikten sonra 01.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği belirtildiği için başvuru sahibinin ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmayacağı, bu nedenle şikayet ehliyetinin bulunmadığı görülmüştür.

 

Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve ( e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı, başvuru sahibinin, varsa vekil yada temsilcisinin; adı, soyadı, ünvanı adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığı, bu eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul