İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3875
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :18
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3875
Şikayetçi:
 Siemens AG VEKİLİ Av. M.Celal Savaş, Yakacık Caddesi, 111 Kartal/İSTANBUL (Ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Mithatpaşa Cad., No:1606, İnciraltı Kampusü, Balçova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34261
Başvuruya konu ihale:
 2007/79309 İhale Kayıt Numaralı “Pet/ct Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.11.2007 tarih ve 07.09.34.G022-0229/2007-66 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Pet/ct  Sistemi Alımı ihalesine ilişkin olarak Siemens AG ’nin 22.11.2007 tarih ve 34261 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet süresi sona ermeden, ivedilik ve kamu yararı kararı da alınmadan ihale üzerinde bırakılan istekli ile idare arasında sözleşme imzalandığı ve bu kararlara ilişkin kendilerine herhangi bir bildirim yapılmadığı, söz konusu ihalede en ekonomik teklifi kendilerinin verdiği, idarece kendilerinden,  üniversitedeki mevcut Philips elektronik arşivleme sistemi ile Siemens görüntüleme sistemi arasında bağlantı kurulmasının istendiği ancak bu bağlantının kurulamadığı, firmaları tarafından sağlanan sistemin teknik şartnamenin 3.1.2 nci maddesinde belirtilen DICOM 3.0 protokolünü desteklediği, bu nedenle Siemens sistemi ile Philips sistemi arasında bağlantı kurulamamasının nedeninin firmalarından kaynaklanmadığı, sistemler arasındaki uyumsuzluğun Philips firması tarafından yaratıldığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve ( e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrasında yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru sahibi tarafından, sürenin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen ön inceleme konuları yönünden yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesine eklenen başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin fotokopi olduğu, anılan belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca  itirazen şikayet süresi içerisinde de giderilmediği anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Öte yandan, incelenen ihalede; kesinleşen ihale kararında, başvuru sahibi Siemens San. Tic. A.Ş. firmasının, teklif verdiği ürünün teknik şartnamenin 2.2.6. (PACS’dan işlemleme-raporlama iş istasyonlarına çağrılan verilerde kayıp ve bozulma olmamalıdır.) ve 3.1.5. (İş istasyonuna çağrılan verilerde kesinlikle kayıp olmamalıdır, bu amaçla teklif öncesi görüntülerin PACS’a gönderilebildiğinin ve geri alınabildiğinin gösterilmesi gerekmektedir.)  maddelerine uygun olmaması nedeniyle ihale dışı bırakıldığının belirtildiği, söz konusu  iddialara ilişkin hususların ancak teknik görüş istenerek çözümlenebileceği, başvuru sahibi firmanın kesinleşen ihale kararında belirtilen konuların aksini ispatlayan herhangi bir belgeyi de dosyada ibraz etmediği tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul