• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-3876
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,03.12.2007 tarih ve 2007/UM.Z-3876 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.12.2007 tarih, 2007/UM.Z-3876 olmuştur.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :19
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3876
Şikayetçi:
 Grup H.E.R Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Koza Sokak, No: 49/5 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Gaziler Cad., No:468 35120 Yenişehir/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.11.2007 / 33926
Başvuruya konu ihale:
 2007/141980 İhale Kayıt Numaralı “Glokostik Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 07.09.25.G022-0229/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 26.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Glokostik Alımı” ihalesine ilişkin olarak Grup H.E.R Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.11.2007 tarih ve 33926 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, oysa ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi kendilerinin verdiği, bu nedenle tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin glokostik alımı işi olduğu belirtilmiş, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21 inci maddesinde işin tamamı için teklif verileceği belirtilmiş ve 36.2 maddesinde ise tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 7.3.5 maddesinde isteklilerin teklif edilen malzemelerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal dokümanlarını veya fotokopilerini teklifle beraber verecekleri belirtilmiş, anılan şartnamenin 7.3.3.6 maddesinde ihale komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebileceği, isteklilerin demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını bildirecekleri düzenlenmiş, söz konusu düzenlemelere ihale ilanının 7.3.3.6 ve 4.3.5 maddelerinde de yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, idari şartnamenin 7.3.3.4 maddesinde “istekliler teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "……marka……model cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş, aynı düzenlemeye ihale ilanının 4.3.3.4 maddesinde de yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, İdarece, idari şartnamede ve ilanda, demonstrasyona ilişkin olarak yapılan düzenlemenin, isteklilerce teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığı hususunu tevsik amacıyla yapılmak istendiğinin anlaşıldığı, şikayete konu ihaleye iki istekli tarafından teklif verildiği ve teknik şartnameye uygunluk belgesi sunulduğu, başvuru sahibinin teklifinin ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından hazırlanan malzeme uygunluk raporuna istinaden değerlendirme dışı bırakıldığı, görülmüştür.

 

İhaleye katılan firmalar tarafından teklif edilen cihazların, 09.10.2007 tarihinde firma yetkililerinin gözetiminde yapılan klinik uyumluluk testlerinin sonuçlarının incelenmesi sonucunda düzenlenen tutanakta: “Sonuçlar incelendiğinde her hastada, her numune için ardı ardına yapılan ölçümler ve Biyokimya Laboratuarı’na gönderilen serum örneklerinden elde edilen değerler dikkate alındığında, Glico Dr striplerinin, hem kendi içindeki ölçümlerde ve hem de Biyokimya ölçümleriyle tutarsız olduğu gözlenmiştir. Ayrıca adı geçen stribin kan alımı esnasında yetersiz numune uyarısı vermeden, yanlış sonuç çıkardığı belirlenmiştir. Bu haliyle ilgili stribin klinik kullanımının yeterli derecede uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde açıklamada bulunulmuştur.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece verilen 07.11.2007 tarihli yazının incelenmesinden:

 

“…Esasen cihazların, klinik pratikte bazen aynı hastaya ve genellikle de farklı hastalara, şeker ölçümleri saat baz alınarak yapıldığı için üst üste kullanıldığı, aynı hastadan üst üste kan alınmasında, cihazların kullanım prosedürüne ters bir durumun olmadığı tespit edilmiştir.

 

Ölçümlerin, o anda serviste kullanılan ve firma tarafından servise teslim edilen cihazlar kullanılarak yapıldığı, uygulamada prosedürün takip edildiği ve böylece serviste kullanılmakta olan cihazların performanslarının değerlendirildiği tespit edilmiştir.

 

Ölçümlerin firma çalışanlarının nezaretiyle yapıldığı ve ölçüm prosedürlerine itiraz edip etmediklerinin her zaman sorulduğu, uygulanan prosedüre itirazda bulunulmadığı ancak, ölçüm sonucundaki değerlere itiraz edildiği tespit edilmiştir.

 

Kapiller kan glukoz sonucunun, venöz kan glukoz sonucundan %10-15 fazla çıkacağı her hekim tarafından bilinen bir gerçektir. Ancak, uygulama neticesinde birbiriyle tutarsız olan glukoz ölçüm değerleridir. Ayrıca, kapiller glukoz ölçümü, tanı amaçlı değil, o anda yapılması gereken insulin dozunu belirlemek amacıyla yapılan, takip amaçlı bir ölçümdür ve tutarlı olması bir zorunluluktur. Bu itirazın bilimsel ve klinik temelleri bulunmamaktadır.

 

Uygulamaya ilişkin raporun içeriği yeterli olup düzenlenen rapor tarafınızca incelenmiştir. Bu rapordaki bilgilerden daha fazla olarak, uygulama yapılan hastalarla ilgili bilgileri de içeren belge verilmesi hasta haklarının çiğnenmesi sonucunu doğuracağından ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edecektir.

 

Ölçümler firma çalışanlarının nezaretinde yapılmış olup, uygulamanın her aşamasında prosedüre yönelik itirazlarının olup olmadığı sorulduğundan ve prosedüre yönelik itiraz gelmediğinden uygulamanın doğru ve prosedüre uygun bir şeklide gerçekleştirildiği ve tekrarı için bir neden bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu sebeplerle şikayet başvurusu yerinde değildir.” şeklinde açıklama yapıldığı görülmüştür.

 

İdarelerce, ihale dokümanları hazırlanırken tedarik edilecek malın piyasada bulunma koşulları, fiyatı, yurt içi veya yurt dışı üretimi olması durumuna göre temin süresi vb. gibi hususlar da göz önüne alınarak düzenleme yapılabileceği, teklif edilecek ürüne ilişkin katolog istenebileceği gibi, ürün özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığı hususunda da demonstrasyon istenebileceği tabiidir.

 

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; istekliler tarafından teklif edilen cihazın özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun ancak cihaz üzerinde yapılacak demonstrasyondan ve “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecek bir husus olduğu, ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebileceği, şikayete konu ihalede idarece gerekli görüldüğü takdirde demonstrasyon isteneceği yolunda düzenleme yapıldığı, anılan hususun idari şartname ile ilanda belirtildiği, ayrıca teklif edilecek cihazda hangi özelliklerin bulunması gerektiğinin teknik şartnamede detaylı olarak düzenlendiği, anılan düzenlemelere ilişkin olarak ihale dokümanına herhangi bir itirazda bulunulmamış olduğu, ihaleye teklif veren istekliler tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşıladığının taahhüt edildiği, teknik şartnameye uygunluk belgesi sunulduğu, idarece, söz konusu düzenlemeler uyarınca ihalede geçerli en düşük teklifi veren başvuru sahibi firma tarafından teklif edilen cihaza ilişkin yapılan demonstrasyon sonucunda teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirildiği anlaşıldığından, şikayete konu hususlarla ilgili olarak başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı düşünülmüştür. Kaldı ki, ihale üzerinde kalan isteklinin teknik şartnameye uygun olmayan bir ürünü idareye teslim etmesi durumunda da, muayene ve kabul komisyonu tarafından gerekli tespit yapılarak idarece sözleşme hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, isteklinin teknik şartnameye uygun mal teslim edip etmediği hususunun da ancak idarece sözleşmenin uygulanması aşamasında tespit edilebileceğinden bu aşamadaki sorumluluk idarede olmak üzere tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik olarak başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 2 isteklinin teklif verdiği ve  tek geçerli teklif bulunduğu dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenlerle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul