İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3877
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :20
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3877
Şikayetçi:
 Hastek Hastane ve Teknik Cihz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Konur Sokak, No: 41-2 Bakanlıklar/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Devlet Hastanesi Baştabipliği,Şahincili Mah., Dr. Fahrettin Önsel Cad., 52200 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2007 / 30227
Başvuruya konu ihale:
 2007/121598 İhale Kayıt Numaralı “500 Ma Tek Tüp Tek Masa Tavan Süspansiyonlu Röntgen Cihazı Satın Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.11.2007 tarih ve 07.08.42.G022/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ordu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 14.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “500 Ma Tek Tüp Tek Masa Tavan Süspansiyonlu Röntgen Cihazı Satın Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hastek Hastane ve Teknik Cihz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.10.2007 tarih ve 30227 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin referans istenilmesine ilişkin 11.2.1. maddesinin mevzuata aykırı olduğu ve rekabeti engellediği,

 

2) Teknik şartnamede radyografi süresinin 0.001-10 saniye arasında ayarlanmasının istenilmesine ilişkin düzenleme ve tavan süspansiyonlu tüp taşıyıcı statif enlemesine en az 40 cm. hareket etmelidir şeklindeki düzenlemenin rekabeti engelleyici unsurlar içerdiği, bu nedenle de mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin 500 mA tek tüp tek masa tavan süspansiyonlu röntgen cihazı alımı işi olduğu belirtilmiş, 18 inci maddesinde, isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21 inci maddesinde, işin tamamı için teklif verileceği belirtilmiş ve 36.2. maddesinde ise, tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Tekliflerin Hazırlanması” bölümünün 11.2.1. maddesinde: “teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler veya varsa Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanununun 12 nci maddesinde ise, ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği belirtilmiş, anılan Kanunun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinde: I. “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

Netice itibariyle; ihaleye ilişkin teknik şartnamede referansa ilişkin olarak yapılan düzenleme nedeniyle ilk defa ihaleye katılacak olan firmaların ihaleye katılımının engellendiği, 4 adet ihale dokümanının satın alındığı ve ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği hususu da göz önüne alındığında söz konusu düzenlemenin potansiyel isteklilerin ihaleye katılımını engelleyebilecek nitelikte olduğu sonucuna varılmış, bu düzenlemenin, 4734 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmüştür.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin, “Radyografi Değerleri” başlıklı 1.6 maddesinde: “Radyografi süresi: 0.001-10 saniye arasında ayarlanabilmelidir.” şeklinde, “Tavan Süspansiyonlu Statif” başlıklı 5.2. maddesinde ise: “Tavan süspansiyonlu tüp taşıyıcı statif enlemesine en az 40 cm hareket etmelidir." şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

İhaleye ait teknik şartnamede radyografi süresinin 0.001-10 saniye arasında ayarlanmasının istenilmesine ilişkin düzenleme ve tavan süspansiyonlu tüp taşıyıcı statif enlemesine en az 40 cm. hareket etmelidir şeklindeki düzenlemenin rekabeti engelleyici unsurlar içerip, içermediği hususuyla ilgili olarak akademik bir kuruluştan teknik görüş istenmiş, fakat bu konuyla ilgili herhangi bir teknik görüş gelmemiştir.

 

Daha önce, teknik şartnamede belirtilen “Zaman: 0.001-10 Sn. arasında ayarlanabilmelidir.” kriterini karşılamadığı gerekçesiyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılan bir firma tarafından teklif ettikleri cihazın 0.001-6,3 zaman aralığında ayarlanabildiği, bu değerin teknik şartnamede belirlenen değerden daha üstün bir değer olduğu, zaman aralığı ne kadar kısa olursa hasta ile kullanıcının o oranda daha az radyasyona maruz kalacağı iddiasıyla ilgili olarak Kuruma yapılan şikayet başvurusu üzerine, 11.12.2006 tarih ve 2006/UM.Z-3125 sayılı Kurul kararıyla:

 

“Röntgen Cihazı Teknik Şartnamesinin 3.1.6. maddesinde; “Radyografi değeri aşağıda verilen aralıklar içerisinde seçilebilmelidir,…Zaman:0.001-10 Sn. arasında ayarlanabilmelidir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şutlama süresi 0.001-6,3 Sn. zaman aralığında ayarlanabilen bir cihazın teknik şartnamede belirtilen değerden daha üstün bir değer mi olduğu, yoksa 6,3 Sn. ile 10 Sn. arasındaki bir değerde şutlama yapamaması nedeniyle teknik şartname karşısında yetersiz bir cihaz mı olduğu hususunda akademik bir kuruluştan alınan teknik görüşte;“Röntgen cihazı alım ihalesi teknik şartnamesinde yer alan -Zaman:0.001-10 Sn. arasında ayarlanabilmelidir- şartı için anılan süresi 0.001-6,3 Sn. olan bir sistemin bu maddeye nicelik olarak uymadığı görülmektedir. Ancak 10 sn.’ye varan sürelerde sistemin kullanılması incelemelere ek bir katkı sağlayamaz…” şeklinde teknik görüş verilmiştir.

           

            Konu hakkında alınan teknik görüş ile dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; 6,3 Sn. ile 10 Sn. arasındaki değerlerde sistemin kullanılması incelemelere ek bir katkı sağlayamayacağı anlaşıldığından, ihalenin teknik şartnamesinde belirlenen teknik kriteri sağlayan başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.”

 

şeklinde karar verilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen şikayete konu hususla aynı olan, “Radyografi süresi: 0.001-10 saniye arasında ayarlanabilmelidir.” şeklindeki teknik şartnamenin “Radyografi Değerleri” başlıklı 1.6 maddesindeki düzenlemenin, rekabeti engelleyici unsurlar içerdiği görülmüştür.

 

Diğer yandan, teknik şartnamenin “Tavan Süspansiyonlu Statif” başlıklı 5.2. maddesinde: “Tavan süspansiyonlu tüp taşıyıcı statif enlemesine en az 40 cm hareket etmelidir." şeklinde yapılan düzenlemenin rekabeti engelleyici unsurlar içerip içermediği hususlarıyla ilgili olarak istenilen teknik görüş gelmediği için iddia konusu bu hususla ilgili olarak bu aşamada herhangi bir tespit yapılamamıştır.

 

Bu durumda, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve teknik görüş ile söz konusu Kurul kararı birlikte değerlendirildiğinde; ihaleye ait teknik şartnamenin rekabeti engelleyici unsurlar içerdiği anlaşıldığından ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görüldüğünden, bu nedenle ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul