İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3991
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :67
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3991
Şikayetçi:
 Mehmet Zeki Gündoğdu - Zafer Kömürcülük, İstasyon Caddesi Çiftdirek Durağı Karşısı MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Muş Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Mahallesi İstasyon Caddesi 3 Kat 49100 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2007 / 34605
Başvuruya konu ihale:
 2007/102186 İhale Kayıt Numaralı “Muş Merkez Belde Köy İlk Öğretim Okulu Yakacak (Odun-Kömür Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 07.09.40.G013/2007-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Muş Merkez Belde Köy İlk Öğretim Okulu Yakacak (Odun-Kömür Alımı) ihalesine ilişkin olarak Mehmet Zeki Gündoğdu - Zafer Kömürcülük’ün 26.11.2007 tarih ve 34605 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 6 ncı maddesinin (e) bendinde standart formların belirtildiği, ancak hangilerinin isteklilere verileceğinin belirtilmediği, idare tarafından bilinçli olarak da KİK 030 0/ M Mali Durum Bildirim Formunun verilmediği, banka referans mektubunu sunmalarına rağmen belirtilen belgenin eksik olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sunmalarına rağmen tekliflerinin değerlendirme dışı  bırakıldığı,

 

            2) İdarenin mühür ve onayını taşımayan idari şartnamenin isteklilere verildiği,

 

            3) İhale kararının 03.10.2007 tarihinde onaylandığı, 3 gün içinde postaya verilmesi gerekirken 6 gün sonra 09.10.2007’de  verildiği, 15.10.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre açıklama talebinde bulunmuş olmalarına ve 5 gün içinde idarenin cevap vermesi gerekirken 25.10.2005 tarihli kararla başvurularının şikayet başvurusu olarak değerlendirilerek ihale sürecine devam kararının kendilerine bildirildiği, 

 

 

    İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelenmesine geçilmiş ve sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.  

 

Yapılan inceleme sonucunda,

 

İhaleye ortak girişim olarak teklif verildiğinden, başvuru dilekçesine ortak girişim beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneklerinin ve Kurumumuza başvuran firmanın pilot/koordinatör ortak olduğuna dair belgenin, özel ortak olması halinde ise diğer ortakların şikayete katılmaları veya muvafakat ettiklerine dair belgenin aslı veya noter onaylı örneklerinin eklenmesi  gerektiği, hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci bendi gereğince, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği belirtildiği için başvuru sahibinin ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmayacağı açıktır. İstekli tarafından ileri sürülen 1 ve 2 nolu iddia konuları ihale dokümanına yönelik olup, istekli tarafından 11.09.2007 tarihinde doküman satın alınmış ancak dokümana ve eklerine karşı yapılacak olan şikayet başvurularının da doküman satın alınma tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması gerekmekte iken yapılmadığı anlaşılmıştır. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31 nci maddesinde “Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği ihalelerde, teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir,yerli ve yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/M ve KİK030.1/M) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun (standart form KİK030.1/M) ihale veya son başvuru tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir”  hükmü bulunmaktadır. İstekliler tarafından Yönetmelik hükmünde de açıkça belirtildiği üzere KİK030.0/M standart form olarak belirtilen Mali Durum Bildirimi Formunun verilmesi gerekmekte olup, ilgili standart formun doküman ekinde verilmediği gerekçesi ile teklifi ekinde sunmadığı yönündeki iddiası somut ve ciddi bulunmamıştır. İsteklinin 3 üncü maddede belirtilen itirazında belirtilen süreler ihale sürecini disiplin etme amacına yönelik olup, idare tarafından sürelere riayet edilmediği anlaşılmakla beraber ihale sonucunu etkileyecek nitelikte aykırılık olmadığından, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul