İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3994
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :71
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3994
Şikayetçi:
 Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., Vekili Av. Bülent Maraklı Reşatbey Mah. Adalet Cad. Kocabaş Plaza No:15 K:4/16 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Antakya Devlet Hastanesi,Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:1 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.11.2007 / 33090
Başvuruya konu ihale:
 2007/110754 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı (12. Kalem Kan Saklama Odası, 13. Kalem Plazma Saklama Odası)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 07.09.06.0207/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hatay Antakya Devlet Hastanesi’nce 02.10.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı İhalesinin 12 nci Kalem Kan Saklama Odası ve 13 üncü Kalem Plazma Saklama Odası Kalemlerine” ilişkin olarak Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.11.2007 tarih ve 33090 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Müvekkil şirketin sunmuş olduğu ortaklık hisse beyanında Promed Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Rota Med. Tic. Ltd. Şti.’nin %100’üne sahip olduğunun belirtildiği, Promed Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Türk Ticaret Kanununa göre bir limited şirketin kurulabilmesi için gerekli olan en az 2 en fazla 50 ortağın bulunması şartına uymaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka uygun olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı bölümünde konu ile ilgili olarak;

 

            “b) Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]” bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.

           

c) Kuruma yapılan şikayetlerden ve gönderilen yazılardan, uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname doldurulurken bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Beyanname doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 

1- 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı oldukları başka şahıs veya sermaye şirketleri hakkında da yasaklama verilmesini gerektiren haller belirtilmiştir. İdareler tarafından ihale üzerinde kalan istekli hakkında yasaklama kararı verirken, söz konusu maddelerde belirtilen durumdaki diğer ortak ve/veya ortaklıkların tespiti önem arz etmektedir. Bu amaçla İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık Ve/Veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname’nin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen duruma uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

 

2- Buna göre,  ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise  varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir.

 

3- İhalelere katılmaktan yasaklama kararı bu beyannamede beyan edilen ortaklıklar veya sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu  sermaye şirketleri hakkında da  verilecektir.

 

4- Bu Beyannamede tüzel kişi istekliler, kendi ortak veya hissedarlarını beyan etmeyeceklerdir.

 

5- Beyannamede beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde Beyannamenin dip notunda belirtildiği şekilde ilgili kısım işaretlenecek ve ortaklık/hisse durumuna ilişkin tablo doldurulmayacaktır.

 

6- İdareler, Beyannamede belirtilen ortaklıkların da ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumun İhale Kontrol Sisteminde yapılan açıklamalara uygun olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfı içerisinde sunduğu ortaklık hisse beyanına ilişkin belgede, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olunan şirketin Rota Medikal San. Tic. Ltd. Şti. ve ortaklık hisse oranının %100 olduğu beyan edilmiştir.

 

Yapılan incelemede Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. ortaklarının aynı zamanda Rota Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin de ortakları olduğu, ortaklık hisse beyanında Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. ortaklarının Rota Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’deki hisselerinin beyan edilmek istendiği, bu nedenle ortaklık hisse beyanı belgesine ortaklık hisse oranı olarak %100 yazıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğindeki; “ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini beyannamede belirtmesi gerekmektedir.” açıklamasında da ifade edildiği gibi ihaleye teklif veren Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. tüzel kişi olduğu için Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerinin beyannamede belirtilmesi gerekmekte olup, Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortaklarının diğer şirketlerdeki ortaklık durumlarının belirtilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Başvuru sahibi ortaklık hisse beyanını düzenlerken, Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini beyannamede belirtmesi ve ortaklık hisse beyanının; “Aşağıda unvan ve diğer bilgileri yer alan sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğumuzu beyan ediyoruz.” kısmını işaretlemesi ve tabloyu doldurması, Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketi yoksa ortaklık hisse beyanının; “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır.” kısmını işaretlemesi ve tabloyu doldurmaması gerekmektedir.

 

Ortaklık hisse beyanı isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, ortaklık hisse beyanında Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. ortaklarının Rota Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’deki hisselerinin beyan edilmek istendiği ve ortaklık hisse beyanının usulüne uygun doldurulmadığı için idarenin değerlendirme dışı bırakmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

İdarenin, sunulan ortaklık hisse beyanında Rota Med. Tic. Ltd. Şti.’nin %100’üne sahip olunduğunun belirtildiği, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir limitet şirketin kurulabilmesi için gerekli en az 2, en fazla 50 ortağın bulunması şartını değerlendirme dışı bırakmaya gerekçe göstermesi uygun değildir. Bu gerekçe uygun olmamakla birlikte, ihalenin sonucuna bir etkisi bulunmamaktadır. Sonuçta gerekçe uygun olmasa da başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması kamu ihale mevzuatına uygun bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru sahibi Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfı içerisinde sunduğu ortaklık hisse beyanına ilişkin belgede, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olunan şirketin Rota Medikal San. Tic. Ltd. Şti. ve ortaklık hisse oranının %100 olduğu beyan edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.F.c/2 maddesinde yer alan “ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir.” hükmü çerçevesinde istekli Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin başka ortaklıkları olarak hissedarlarının ortaklığı olan Rota Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’ni beyannamesinde gösterdiği anlaşılmaktadır.

 

Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. ortaklarının aynı zamanda Rota Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin de ortakları olduğu, ortaklık hisse beyanında Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. ortaklarının Rota Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’deki hisselerinin beyan edilmek istendiği, bu nedenle ortaklık hisse beyanı belgesine ortaklık hisse oranı olarak %100 yazıldığı, dolayısıyla başvuru sahibinin sunduğu ortaklık hisse beyanında beyan edilen şirketin aslında beyan edilmesine gerek olmadığı, başvuru sahibince fazladan bir beyanda bulunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddiası, yukarıda belirlenen tespitler ve mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; isteklilerce ihalelerde sunulması istenen ortaklık/hisse beyanı belgesinde varsa başvuru sahibi şirketin ortak olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini beyan etmesi ve bu durumda değişiklik olması halinde idareye bildirmeyi kabul ve taahhüt ettiğinin belirtilmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin beyan edilen şirkette tüzel kişilik olarak %100 hisseye sahip olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Yukarıda belirtilen gerekçelerle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul