İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3997
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :76
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3997
Şikayetçi:
 Tekno-Kim Tıbbı Malz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Girne Mahallesi Maltepe San. Sitesi Irmak Sok. H Blok No: 7 - Maltepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Süleymaniye 25 34000 – Beyazıt - Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.11.2007 / 33053
Başvuruya konu ihale:
 2007/148240 İhale Kayıt Numaralı “Masa Üstü Frozen Microtome (Cryostat) Cihazı Satın Alınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 07.09.03.0165/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 03.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Masa Üstü Frozen Microtome (Cryostat) Cihazı Satın Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Tekno-Kim Tıbbı Malz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.11.2007 tarih ve 33053 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 4 ve 8 inci maddelerini karşılamadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdarece hazırlanan idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde, isteklilerin teklifleri ekinde teklif edilen ürünün teknik özellikleri gösteren belgelerin ve teknik şartnameye uygunluk beyanının sunulacağı düzenlemesine,

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde; “Cihaz mikrotomu kesit aralıkları 0-20 mikron arası olmalı ve bir ila ikişer mikronluk adımlar ile kesit alabilmelidir.” düzenlemesine,

            Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde; “Cihaz çok iyi izole edilmiş olmalıdır.” düzenlemesine,

yer verilmiştir.

 

            İhalede, ihale üzerinde bırakılan NİC Medikal San. Tic. Ltd. Şti., SLEE marka MTC model, başvuru sahibi Tekno-Kim Tıbbı Malz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ise LEICA marka CM 1100 model Masa Üstü Frozen Microtome (Cryostat) Cihazını teklif etmiş ve ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede her iki cihazın da teknik şartnameyi karşıladığına karar verilmiştir.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan belgeler incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ekinde idareye sunduğu teknik şartnameye uygunluk beyanında teknik şartnamenin 4 üncü maddesine ilişkin olarak, teklif edilen cihazın mikrotomu kesit aralıklarının 0-20 mikron arasında olduğu ve bir ila ikişer mikronluk adımlar ile kesit alabildiği, bu özelliğin teklif ettikleri cihazda opsiyonel olduğu ve ücretsiz sağlanacağının, teknik şartnamenin 8 inci maddesine ilişkin olarak, cihazın çok iyi izole edildiğinin ifade edildiği görülmektedir.

 

Başvuru sahibinin teklifi ekinde idareye sunduğu teknik şartnameye uygunluk beyanında ise teknik şartnamenin 4 üncü maddesine ilişkin olarak, teklif edilen cihazın mikrotomu kesit aralıklarının 0-20 mikron arasında olduğu ve bir ila ikişer mikronluk adımlar ile kesit alabildiğinin, teknik şartnamenin 8 inci maddesine ilişkin olarak, cihazın çok iyi izole edildiğinin ifade edildiği görülmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığını tespit edebilmek için ihale teknik şartnamesi ve ihalede teklif edilen cihazların teknik özelliklerini gösteren belgeler gönderilmek suretiyle bir akademik kuruluştan her iki cihazın da teknik şartnamenin 4 ve 8 inci maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususunda teknik görüş istenmiştir. Akademik kuruluştan alınan teknik görüşte, ihalede teklif edilen her iki cihazında teknik şartnamenin 8 inci maddesini karşıladığı, teknik şartnamenin 4 üncü maddesine ilişkin olarak ise, teklif edilen her iki cihazın 0-20 mikronluk aralıkta kesit alabilme koşulunu karşıladığı, ancak SLEE marka MTC model cihazın “bir ila ikişer mikronluk adımlar ile kesit alabilme” özelliğine sahip olmadığı, LEICA marka CM 1100 model cihaz için sunulan belgelerde bu özelliğinin mevcut olmadığı, cihaz orijinal broşüründe bu özellikle ilgili sayısal bir bilgilendirmenin bulunmadığı ifade edilmektedir.

 

Alınan teknik görüşten, ihalede teklif edilen her iki cihazında teknik şartnamenin 8 inci maddesini karşıladığı, teknik şartnamenin 4 üncü maddesine ilişkin olarak teklif edilen her iki cihazın da, “Cihaz mikrotomu kesit aralıkları 0-20 mikron arası olmalı…” özelliğine sahip olduğu, “…bir ila ikişer mikronluk adımlar ile kesit alabilmelidir.” özelliğinin ise sunulan belgelerden kesin olarak tespit edilemediği anlaşılmaktadır.

 

Şikayete konu ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, her iki isteklinin de mevcut teknik şartnameyi dikkate alarak ihaleye teklif verdiği, isteklilerce verilen teknik şartnameye uygunluk beyanları, akademik kuruluştan alınan teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli ile başvuru sahibinin teknik şartnamede istenen özellikleri karşılayan cihazı vermeyi taahhüt ettiği, ayrıca teklif edilen cihazın teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususunun cihazın tesliminde sonra muayene ve kabul aşamasında tespit edilebileceği, teslim edilen cihazın teknik şartnameyi karşılamaması halinde de idarece 4734 sayıl Kanun ve ikincil mevzuat hükümleri gereği işlem yapılacağı dikkate alındığında ihalenin NİC Medikal San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasında, ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul