• Karar No: 2007/UM.Z-3998
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :78
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3998
Şikayetçi:
 Endoskopi Ticaret Ltd. Şti. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:13 NO:2127 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Trakya Üniversitesi Güllapoğlu Yerleşkesi 22030 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.11.2007 / 33761
Başvuruya konu ihale:
 2007/137084 İhale Kayıt Numaralı “Laporoskopi, Endoskopi Seti ve Hemodiyaliz Cihazı Alımı (1. Grup Laporoskopi Seti)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 07.09.22.0162/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 05.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Laporoskopi, Endoskopi Seti ve Hemodiyaliz Cihazı Alımı” ihalesinin 1. Grup Laporoskopi Seti Kısmına ilişkin olarak Endoskopi Ticaret Ltd. Şti.’nin 02.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  20.11.2007 tarih ve 33761 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 05.10.2007 tarihinde yapılan Laparoskopi, Endoskopi Seti ve Hemodiyaliz Cihazı Alımı ihalesinin 1.Gruptaki Laparoskopi Seti Alımı kısmına teklif verdikleri, kendi tekliflerinin ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif olduğu, ancak teknik şartname hükümleri göz önünde bulundurulduğunda ihale üzerinde kalan isteklinin teknik şartnameye cevaplarının teknik şartname maddelerini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler başlıklı 7.3 üncü maddesinin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 7.3.6 ncı maddesinde; “İhaleye katılacak olan firmalar teklifleri ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli teknik dokümanlar. (katalog, broşür, kılavuz vb.)” şeklinde düzenleme yapılarak isteklilerin yeterliğine ilişkin olarak teknik dokümanların teklifleri ile birlikte idareye verilmesinin istendiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, ihalenin şikayete konu kalemine ilişkin teknik şartnamenin “Tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi” başlıklı maddesinin bir numaralı alt maddesinde; “Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “… marka … model…. cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.” şeklinde, iki numaralı alt maddesinde ise; “Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri red edilecektir.” şeklinde düzenlemeler yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden, idarece yapılacak değerlendirmede isteklilerin teklif ettikleri ürüne ilişkin olarak teknik şartnameye verilecek uygunluk beyanı ile teknik dokümanların esas alınacağı anlaşılmaktadır.

 

Buna göre; başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak, ihale üzerinde kalan istekli tarafından teknik şartnameye uygunluk beyanı altında verilen belge üzerindeki bilgilerin, teknik şartnamedeki maddeleri bire bir  karşılayıp karşılamadığı hususunda kıyaslama yapılarak bir değerlendirme yapılmıştır.

 

Bu bağlamda; teknik şartnamenin “Dijital Endovizyon Kamera” başlıklı 1 inci bölümün 2 nci maddesinde; “Görüntü sensörü 1x1/4” CCD-chip olmalıdır.” 3 üncü maddesinde; “Yatay rezolusyonu en az 460 çizgi olmalıdır.” 4 üncü maddesinde; “Işık hassasiyeti 1 LUX’ün üzerinde olmamalıdır.” şeklinde düzenlemeler yapıldığı halde ihale üzerinde kalan istekli tarafından teknik şartnamenin anılan maddelerinden 2 nci maddesine; “Görüntü sensörü 1/2” CCD-chip’dir.” 3 üncü maddesine; “Yatay rezolusyonu minumum 450 çizgidir.” 4 üncü maddesine ise; “Işık hassasiyeti 3 LUX’ün üzerinde değildir.” şeklinde cevap verildiği, idarenin ise anılan isteklinin teklifini uygun bularak ihaleyi bu istekli üzerine bıraktığı tespit edilmiştir.

 

Laparoskopik Cerrahi Konsol Alımına ilişkin Kurumumuza ulaşan bir başka itirazen şikayet başvurusunda; teknik şartnamenin Endoskopik Video Kamera başlıklı 2 nci maddesinin 2.2 nci maddesinde; “Kamera minimum 3 lux aydınlanma ile görüntü vermelidir.” şeklinde düzenleme yapılmış, istekliler tarafından teklifleri ile birlikte verilen cihaz kataloğu ve teknik şartnameye uygunluk belgelerinden, başvuru sahibi tarafından teklif edilen konsola ait endoskopik video kamerasının 1,5 lux, bir başka isteklinin de 0,9 lux aydınlatma ile görüntü verdiği idarece tespit edilerek iki teklif de değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Ancak her iki istekli de teknik bilgi açısından kameranın ışık lux’u düştükçe kameranın kalitesinin arttığı, kendileri tarafından teklif edilen kameranın daha üstün özelliklere sahip olduğu, ayrıca teknik şartnamedeki minimum ifadesi yerine en fazla ibaresinin kullanılması gerektiği, bu nedenle idarece yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı iddia edilmiştir.

 

Bunun üzerine konu ile ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve teknik şartnamenin 2.2 nci maddesindeki düzenlemede yer alan minimum ifadesinin bu şekilde kullanılıp kullanılmayacağı ve her iki istekli tarafından teklif edilen 0,9 lux ile 1,5 lux değerinin kameranın ışık lux’u düştükçe kameranın kalitesinin arttığı, kendileri tarafından teklif edilen kameranın daha üstün özelliklere sahip olduğu yönündeki iddiaya göre teknik şartname ile istenilen değerden daha iyi olup olmadığı hususunda görüş istenmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak 26.11.2007 tarihli yazımız ile görüş istenmiş, alınan 29.11.2007 tarihli cevabi yazı ile; “Genel olarak bir kameranın az ışık ile net görüntü veriyor olması tercih edilen bir durumdur. Bu anlamda şartnameye itiraz eden isteklilerin itirazlarının kabulü uygundur.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

Diğer taraftan, teknik şartnamenin görüntü sensörü ile ilgili olarak alınan bir diğer teknik görüşte ise; “Sensör boyutunun, görüntü sensörünün kullanılma amacı ile doğrudan ilgili bir konu olup, konunun uygulayıcıları tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

Buna göre, teknik şartnamenin dördüncü maddesinde yer alan “Işık hassasiyeti 1 LUX’ün üzerinde olmamalıdır.” şeklindeki düzenlemeye karşılık ihale üzerinde kalan istekli tarafından verilen “Işık hassasiyeti 3 LUX’ün üzerinde değildir.” şeklindeki cevabın ve teknik şartnamenin ikinci maddesinde yer alan; “Görüntü sensörü 1x1/4” CCD-chip olmalıdır.” şeklindeki düzenlemeye karşılık ihale üzerinde kalan istekli tarafından verilen “Görüntü sensörü 1/2” CCD-chip’dir.” şeklindeki cevabın teknik şartnamedeki şartı karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, anılan istekli tarafından teknik şartnamenin diğer üçüncü maddesine verilen cevap ile ilgili olarak bir teknik görüş alınmamışsa da teknik şartnamedeki “en az 460 çizgi”  ifadesine karşılık verilen “en az 450 çizgi” cevabının da  teknik şartname ile istenilen şartı karşılamadığı sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin teknik şartnameyi karşılamadığı hususundaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak ve 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü ile kamu yararı göz önünde bulundurulmak suretiyle geriye kalan teklif üzerinden değerlendirme yapılmak üzere bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul