En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3999
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :80
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3999
Şikayetçi:
 Artel Elektrifikasyon Ürünleri Ltd. Şti. MCG Binası Gayret Sok. NO:8 Gayrettepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. 54100 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 35136
Başvuruya konu ihale:
 2007/146206 İhale Kayıt Numaralı “Pnömatik Kan Tüpü Taşıma Sistemi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.12.2007 tarih ve 07.09.50.0162/2007-60 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Pnömatik Kan Tüpü Taşıma Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Artel Elektrifikasyon Ürünleri Ltd. Şti.’nin 28.11.2007 tarih ve 35136 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 18.10.2007 tarihinde yapılan Pnömatik Kan Tüpü Taşıma Sistemi ihalesi için 09.10.2007 tarihinde zeyilname düzenlendiği, anılan zeyilnamenin de ihale tarihi olan 18.10.2007 tarihinde posta yoluyla ellerine ulaştığı, buna göre idarece düzenlenen zeyilnamenin 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmediği iddia edilerek anılan ihalenin  iptal edilmesi talep edilmektedir.       

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibinin 18.10.2007 tarihli idareye başvuru dilekçesinde, idare tarafından düzenlenen 09.10.2007 tarihli zeyilnamenin taraflarına fakslandığı bildirilmekle birlikte Kuruma yapılan başvuruda anılan zeyilnamenin posta yoluyla elden 18.10.2007 tarihinde taraflarına ulaştığı bildirilmektedir. Başvuru sahibinin her iki dilekçesi de göz önünde bulundurulduğunda, idarece düzenlenen zeyilnamenin ihale tarihinden önce ve tekliflerin hazırlanabilmesi için yetecek sürede başvuru sahibi tarafından öğrenildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 18.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 06.11.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 28.11.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının ciddi nitelikte bulunmaması, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   Oybirliği ile karar verildi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul