İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4000
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :81
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4000
Şikayetçi:
 Vega Medikal Bilgisayar İth. İhr. Pazarlama Ltd. Şti, Çetin Emeç Bulvarı 2. Cadde No 38/10 Çağla Apt. 06460 Öveçler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bingöl Devlet Hastanesi Baştabipliği, Saray Mahallesi Düzağaç / BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30732
Başvuruya konu ihale:
 2007/95713 İhale Kayıt Numaralı “1 adet Mobil X-Ray (C kollu) Skopi Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 07.0860.0160/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bingöl Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 24.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 adet Mobil X-Ray (C kollu) Skopi Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Vega Medikal Bilgisayar İth. İhr. Pazarlama Ltd. Şti’nin 01.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.10.2007 tarih ve 30732 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihaleyi iptal kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Bingöl Devlet Hastanesi Baştabipliğinin şikayete konu ihalesinin firmaları üzerinde bırakıldığı, sözleşme imzalamaya davet edildikleri, ancak diğer firmanın itirazı üzerine belgelerinin yeniden incelendiği ve teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenin 5.3 ve 7.1 numaralı maddelerine uymadığı yönünde karar alındığı ve başka geçerli teklif bulunmadığından ihalenin iptal edildiği, ancak cihazlarının teknik şartnameye uygun olduğu, teknik şartnameye uygun ürün vermeyi taahhüt ettikleri, idarenin hatalı değerlendirme yaptığı, ihalenin iptal kararının yerinde olmadığı, idare ile sözleşme imzalamaya ve malı teslim etmeye hazır oldukları iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği ihalede Vega Medikal Bilgisayar İth. İhr. Pazarlama Ltd. Şti.’nin  teklifinin ihale komisyonunca uygun bulunduğu, 29.08.2007 tarihinde onaylanan komisyon kararı ile ihalenin anılan firma üzerinde bırakıldığı, firmanın sözleşme imzalamaya davet edildiği, ancak ihaleye katılan diğer istekli Ultramed Medikal Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale kararına karşı şikayeti üzerine idarenin ihale üzerinde bırakılan firmanın cihazının teknik şartnamenin 5.3 ve 7.1 numaralı maddelerine uygun olmadığı yönünde karar verdiği ve başka geçerli teklif kalmadığından ihalenin 27.09.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.  

 

Teknik Şartnamenin 14.1 numaralı maddesinde; satıcı firmanın, teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygunluğunu gösterebilmek için teknik şartnamenin her bir maddesine karşılık olarak beyanname ve cihazın teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal broşür ve katalog vereceği, teknik şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin orijinal katalog ile teyit edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Teknik Şartnamenin 11.1 numaralı maddesinde ise; kabul ve muayene işlemleri sırasında, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğunun aranacağı, kontrol edileceği hususu düzenlenmiştir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerin incelenmesinden; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği ihalede, isteklilerin tekliflerinin (cihazlarının) uygun olup olmadığının isteklilerce sunulan belgeler (teknik şartnameye uygunluk beyanları, broşürler) üzerinden yapılacağı ve malın teslimi aşamasında tüm şartların uygunluğunun (isteklilerin taahhütlerinin/beyanlarının) kontrol edileceği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu Cihazın Teknik Şartnamesinde;

 

“Röntgen Jeneratörü Teknik Özellikleri” başlıklı bölümün 5.3 numaralı maddesinde; “Floroskopi geriliminin ayar aralığı, alt değer en çok 40 kV üst değer en az 110 kV olmalıdır.”,

 

“Görüntü Kuvvetlendirici” başlıklı bölümün 7.1 numaralı maddesinde; “Görüntü kuvvetlendirici yüksek rezolüsyonlu ve çok maksatlı kullanıma uygun olmalı ve çapı 9 inç olmalıdır.”

 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Vega Medikal Bilgisayar İth. İhr. Pazarlama Ltd. Şti.’nin ihalede Kore menşeli Comed Medical Systems Co. Ltd.’nin KMC 650 model cihazını teklif ettiği, cihazın Teknik Şartnameye uygunluk beyanında;

 

Teknik Şartnamenin 5.3 numaralı maddesine karşılık olarak, “Floroskopi geriliminin ayar aralığı, alt değer 40 kV üst değer 110 kV dir.” şeklinde açıklama bulunduğu,

 

Teknik Şartnamenin 7.1 numaralı maddesine karşılık olarak, “C-kollu seyyar röntgen cihazımız Görüntü kuvvetlendirici tüpü yüksek rezülasyonlu ve çok maksatlı kullanıma uygun olup çapı 9 inç’dir.” şeklinde açıklama bulunduğu görülmüştür.

 

Anılan firmanın cihaza ilişkin olarak idareye sunduğu broşürlere bakıldığında; teknik şartnamenin 5.3 numaralı maddesi ile istenilen floroskopi değerinin 40-110 kV olduğu, şartnamenin 7.1 numaralı maddesi ile istenilen değerin ise teklif edilen cihazda "6 veya 9” değerinde olabileceği (bu değerin opsiyonel olduğu) anlaşılmaktadır. Söz konusu değerin cihazı tanıtan broşürde opsiyonel olarak belirtilmiş olması talep durumuna göre iki farklı özellikten birinin cihazla birlikte sunulabileceği anlaşılabilmektedir. Nitekim, anılan firmanın teknik şartnameye uygunluk beyanında da söz konusu değerin idarenin talebine uygun şekilde “9” olarak verileceği belirtilmektedir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan iddialar değerlendirilirken ihale işlem dosyasında bulunan itiraz konusu cihaza ilişkin Teknik Şartnamedeki kriterler ile isteklinin Teknik Şartnameye uygunluk beyanına ve cihaza ilişkin broşürlere bakılmış olup; teklifin Teknik Şartnamenin 5.3 ve 7.1 numaralı maddelerine uygun olduğu, başvuru sahibinin cihazın uygun olduğunu taahhüt ettiği, idarenin cihazın teknik şartnamenin anılan maddelerine uygun olmadığı yönünde karar verirken firmadan açıklama talep edilmediği, demonstrasyon yapılmadığı, dolayısıyla idarenin cihazın Teknik Şartnamenin 5.3 ve 7.1 numaralı maddelerine uygun olmadığı yönündeki gerekçesinin yerinde olmadığı, bu durumda ihalenin geçerli teklif kalmadığından iptal edilmesi yönündeki kararının dayanağının da ortadan kalkmış olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması gerekmektedir.  

 

Diğer taraftan, itiraz konusu cihazın sözleşmenin imzalanmasından sonra idareye tesliminde “Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümleri ve ihale dokümanı uyarınca değerlendirilmesi gerekli olup, başvuru sahibinin beyanının / taahhüdünün doğru olmadığına dair bir tespit yapılması durumunda ilgili/ilgililer hakkında 4734 ve 4735 sayılı Kanunların ve ilgili mevzuatın belirlediği yaptırımların uygulanması söz konusu olacaktır.

 

Başvuruya konu ihalenin idarece 27.09.2007 tarihinde geçerli teklif kalmadığından iptal edildiği ancak ihalede geçerli teklifin bulunması nedeniyle iptal işleminin 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede, idarenin ihaleyi iptal kararı sonuç itibariyle yerinde olduğu anlaşıldığından, söz konusu itirazen şikayet başvurusunun yerinde bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul