İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4001
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :82
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4001
Şikayetçi:
 Kepez Plastik İnş. Turizm Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti., Kepez Sanayi Sitesi No:18 Kepez / ÇANAKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli İli Çevre ve İmar Koruma Birliği, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karaca Sk. Karayolları Tesisi İçi İzmit / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.10.2007 / 30576
Başvuruya konu ihale:
 2007/133914 İhale Kayıt Numaralı “PVC Plastik Atık Bidonu Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.12.2007 tarih ve 07.0854.0160/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli İli Çevre ve İmar Koruma Birliği’nce 02.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “PVC Plastik Atık Bidonu Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kepez Plastik İnş. Turizm Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.10.2007 tarih ve 30576 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kocaeli Çevre ve İmar Koruma Birliği’nce 02.10.2007 tarihinde gerçekleştirilen “PVC Plastik Atık Bidonu Alımı” ihalesinde idarenin üzerinde ihale bıraktığı firmanın plastik işi ile uğraşmadığı, ihale konusu işi taşeron bir firmaya yaptıracağı, anılan firmanın numunesinin şekil ve renk olarak teknik şartnameye uygun olmadığı ve bu firmanın teknik şartname ile istenilen kalite belgelerinden hiç birine sahip olmadığı iddia edilmektedir.   

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdarenin “PVC Plastik Atık Bidonu Alımı” ihalesine ilişkin dosyanın incelenmesinden; ihale dokümanında yapılan düzenlemede ihaleye katılacak isteklilerin üretici olması şartının bulunmadığı, ihale konusu ürünlerin üreticisi olan veya ticaretini gerçekleştiren firmaların ihale dokümanındaki diğer şartları karşılamak koşuluyla ihaleye teklif verebileceği,

İhale dokümanında yapılan düzenleme ile isteklilerden ihale tarihinde numune istenildiği, isteklilerce verilen numunelerin uygun olup olmadığına ilişkin olarak düzenlenen 02.10.2007 tarihli ölçüm tutanağında; beş isteklinin her birinin numunesinin bidon boyu, bidon çapı, ağırlığı ve renginin kayıt edildiği ve bu değerlerin idarece istenilen değerlere uygun olduğu anlaşılmıştır.      

 

İhale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılan incelemede; başvuru sahibinin iddialarını doğrulayan bir tespit yer almadığı, numune değerlendirme tutanağına göre başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı ve ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif edilen ürünlerin üreticisi adına düzenlenmiş olan TS EN ISO 9001:2000 kalite belgesini idareye sunduğu, anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde görülmemiştir.   

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 

1) Üzerinde ihale bırakılan firmanın iş deneyim belgeleri hususundaki değerlendirme:

 

İhale ilânının 4.3.1 numaralı maddesiyle; isteklilerden teklif edilen bedelin % 25’i oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirtilen benzer nitelikteki alımlarla ilgili iş deneyim belgesi istenilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde;

“…Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Dersan İnşaat Teknoloji Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin dosyasında, kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen iş deneyim belgeleri formatına benzer şekilde düzenlenmiş olan İş Deneyim Belgeleri başlıklı belgeler bulunduğu, söz konusu belgelerde anılan firma tarafından B.A.G. Kimya ve Endüstri Yağları San. Tic. Ltd. Şti. ile Gürbüz Tekstil Şemsiye San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’ne 2007 yılı içerisinde muhtelif ebatlarda bidon satıldığı, teslim edildiği hususunda kayda yer verildiği görülmektedir. Ancak, söz konusu belgeler, yukarıda anılan Yönetmelik hükmü uyarınca anılan firmanın iş deneyimini tevsik etmemektedir. Bu durumda isteklinin özel sektörde yerine getirdiği iş için sunulan iş deneyim belgesinin anılan Yönetmeliğin yukarıda yer verilen hükümlerine uygun olmadığı, işe ait sözleşmenin, sözleşme ile ilgili faturanın, tevsik edici diğer belgelerin sunulmadığı anlaşılmaktadır.

 

2) İhale dokümanında bulunmayan bir koşula ihale ilânında yer verilmiş olması hususunda yapılan değerlendirme:

 

İhale ilânının 4.3.1 numaralı maddesiyle; isteklilerden teklif edilen bedelin % 25’i oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirtilen benzer nitelikteki alımlarla ilgili iş deneyim belgesi istenilmiştir. Ancak, ihale ilânında yazılı olan şarta İdari Şartnamede yer verilmemiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir." hükmü yer almaktadır. 

 

Anılan Kanunun 24 üncü maddesinde ise; ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara  ilânlarda yer verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

           

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 23 üncü maddesinde;

 

“İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/M, KİK003.0/M ve KİK004.0/M).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

 İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü,

 

“İlanın uygun olmaması”  başlıklı 24 üncü maddesinde ise; 

 

“Bu Yönetmeliğin 22 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların  23 üncü madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda ilânların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda yapılacak düzeltme ilanının, düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayın organında ve aynı formatta yayımlanması sağlanır.” hükmü yer almaktadır.    

 

Netice olarak, inceleme konusu ihalenin ilânında (iş deneyimi hususunda) İdari Şartnamede yer almayan bir şarta yer verildiği, yapılan düzenlemenin birbirine uygun olmadığı ve hatanın idarece usule uygun olarak düzeltilmediği anlaşılmış olup bu durum, 4734 sayılı Kanun ve anılan Yönetmeliğin yukarıda yer verilen hükümleri gereğince ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

3) İhale için beş (5) istekli tarafından teklif verilmiş olup ihale tarihinde sadece iki isteklinin teklif mektubunun açılması, diğer üç (3) isteklinin teklif mektubunun ise açılmamış olması hususuna ilişkin değerlendirme;

 

İhale tarihinde, ihaleye katılan isteklilerin vermiş oldukları zarfların açılması sonrası düzenlenen 02.10.2007 tarihli Zarf Açma ve Belge Kontrol tutanağında; beş isteklinin her birinin teklif mektuplarının var olduğuna dair kayıt bulunmaktadır. Fakat, isteklilerce teklif edilen fiyatları gösteren 02.10.2007 tarihli tutanakta sadece iki isteklinin (Dersan İnş.Teknoloji Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yıldırım Plastik Makine Kalıp İmalat İnş. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.) teklif fiyatları belirtilmiştir. Diğer üç isteklinin teklif fiyatları açıklanmamış, tutanağa kayıt edilmemiştir. 03.10.2007 tarihli İhale Komisyonu karar tutanağında; söz konusu üç isteklinin belgeleri uygun olmadığından tekliflerinin geçersiz kabul edildiği ve teklif mektuplarının açılmadığı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde;

 

            “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü yer almaktadır.  

 

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre;  Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmayan teklif zarfları hariç, isteklilerce sunulan zarfların hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılması, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edilmesi, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edilmesi ve isteklilerin teklif fiyatlarının açıklanması, bu işlemlerin ihale komisyonunca tutanağa bağlanması, bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmemesi gerekmektedir.

 

Şikayet konusu ihalede ihale tarihinde yapılan işlemlere bakıldığında; Komisyonun ilk oturumda belgeleri uygun olmadığı gerekçesiyle üç (3) istekliyi değerlendirme dışı bıraktığı, bu isteklilerin teklif fiyatlarını açıklamadığı, tutanağa kayıt etmediği, dolayısıyla ilk oturumdaki işlemlerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediği anlaşılmaktadır.

 

Mevzuata aykırı uygulama nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen saydamlık, güvenilirlik ve kamu oyu denetimi ilkeleri de ihlâl edilmiş olmaktadır. İlk oturumdaki işlemlerin mevzuata aykırılığı, ihale işlemlerinin bu aşamadan sonra sağlıklı olarak yerine getirilmesini engellemektedir. Belirtilen durum ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul