İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4004
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :85
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4004
Şikayetçi:
 İnterfarma Tıbbi Mlz. San. Tic. A.Ş., Korutürk Mahallesi Tayfun Sokak No:15 Balçova/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yıldız Mah. Soma Cad. 10100 / BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2007 / 32583
Başvuruya konu ihale:
 2007/71899 İhale Kayıt Numaralı “38 Kalem Sütur Alımı (2,3,4,5,6,7,9,10,11, 12,14,15,16,17,18,22,23,27,31,32,33,34. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 07.08.99.0110/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 02.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “38 Kalem Sütur Alımı İhalesinin 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,22,23,27, 31,32,33,34. Kalemlerine” ilişkin olarak İnterfarma Tıbbi Mlz. San. Tic. A.Ş.’nin 10.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  12.11.2007 tarih ve 32583 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından 22.08.2007 tarihinde alınan ihale komisyonu kararı ile en düşük fiyat teklifi veren firmaların, sundukları ürünlerin  teknik şartnamede yer alan özellikleri karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, şikayete konu kalemlerin ihalelerinin firmaları üzerinde bırakıldığı, değerlendirme dışı bırakılan firmaların şikayet başvuruları üzerine idarenin 01.10.2007 tarihli Kesinleşen Ek İhale Kararında;  ihalenin en düşük fiyat teklifi veren firmaların sundukları ürünlerin teknik şartnamede belirtilen özellikleri karşılamadığı ancak kullanılabileceği belirtilerek ihalenin en düşük fiyat teklifi veren firmalar üzerinde bırakılmasına karar verildiği,  firmalarının idarenin aldığı bu karara, sunulan ürünlerin teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle itiraz ettiği, idarenin cevabında söz konusu ürünlerin teknik şartnameye uygun olduğunun belirtilerek  şikayet başvurusunun uygun bulunmadığının bildirildiği,  idarece yapılan değerlendirmelerin  hatalı olduğu iddia edilmektedir. 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine dair (b) fıkrasının 9 numaralı bendinde, ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde ise; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.4.a maddesinde; “İsteklilerce teklif edilen ürünlerin her biri için orijinal açılmamış 1’er kutu numune verilecektir. Numunelerin üzerinde ihale numarası ve firma adı yazılı olacaktır…” düzenlemesine, Hızlı Emilebilen Multiflaman Sütur Teknik Şartnamesinin 20 nci maddesi ve Poliglactin veya Lactomer Multiflamant Absorbabl Sütur Teknik Şartnamesinin 21 inci maddesinde; “Ayrıca ihale esnasında firma örnek birim numune getirecek, numuneler ile teslim edilen ürünün aynı olmaması durumunda firma ihale dışı tutulacaktır.” düzenlemesine, Hızlı-Orta Dönem Emilebilen Multiflaman Sütur Teknik Şartnamesinin 19 uncu maddesinde; “Ayrıca ihale kaldığında firma istenen miktarda numune getirecek, numuneler test edilecek ve değerlendirilecek, uygun olmayan ürün ihale dışı tutulacaktır.” düzenlemesine  yer verilmiştir.

 

Hızlı Emilebilen Monoflamanet Sütur Teknik Şartnamesinin 12 nci maddesinde, Orta Dönem Emilebilen Monoflament Sütur Teknik Şartnamesinin 11 inci maddesinde, Poliglactin Veya Lactomer Multiflamant Absorbabl Sütur Teknik Şartnamesi 13 üncü maddesinde; “Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajın bir yüzü yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen kağıt, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj aliminyum folyo olmalıdır. Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif veren firmaların ise ambalajları soyulabilir nitelikte aliminyum folyo ambalajdan oluşmalı, aliminyum folyo ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan ambalajın üzerinde ürün ile ilgili bilgiler bulunmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

22.08.2007 tarihli ilk ihale komisyon kararında; istekliler tarafından sunulan numunelerin incelenmesi sonucunda, ÖZSÜMER Tıbbi Malzemeler Tic. Ltd. Şti. TEKNOSANTE Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti.-ÇOROĞLU Medikal Mustafa ÇOROĞLU(ortak girişim), KALYON Medikal Araç. San. ve Tic. Ltd. Şti., EGE Mekanik Medikal Aletler Paz. Ltd. Şti. ve  SİSTOL Tıbbi Alet ve Cihaz. San. Tic. Ltd. Şti. firmalarının sunmuş oldukları numunelerin   Hızlı Emilebilen Monoflamanet Sütur Teknik Şartnamesinin 12 nci maddesine, Orta Dönem Emilebilen Monoflament Sütur Teknik Şartnamesinin 11 inci maddesine, Poliglactin veya Lactomer Multiflamant Absorbabl Sütur Teknik Şartnamesinin 13. maddesine uymadıkları ve ilgili markanın kağıt dış yüzeyinin  yırtıldığı, su ve nemden etkilendiği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasına, 8, 13, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 37, 38 nolu kalemlerin LEOMED Tıbbi Sarf  Malz. ve Cihazları Tic. ve San. Ltd. Şti. firmasından, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,12,14,15,16,17,18, 22,23,27,31,32,33,34,35,36 nolu kalemlerin başvuru sahibi olan İNTERFARMA Tıbbi Malz. San. ve Tic. A.Ş.  firmasından alınmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            İhaleye katılan isteklilere 24.08.2007 tarihinde Kesinleşen İhale Kararının gönderildiği, ÖZSÜMER Tıbbi Malzemeler. Tic. Ltd. Şti., SİSTOL Tıbbi Alet ve Cihaz. San. Tic. Ltd. Şti., TEKNOSANTE Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti.-ÇOROĞLU Medikal Mustafa ÇOROĞLU(ortak girişim) ve KALYON Medikal Araç. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Kesinleşen İhale Kararına şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuruların incelenmesi amacıyla 04.09.2007  tarihinde idare tarafından raportör olarak Op. Dr. Özcan YILMAZ, Op. Dr. Özkan KARAKOYUNLAR ve Op. Dr. Hakan KINIKOĞLU’nun  görevlendirildiği, raportörler tarafından düzenlenen raporlarda idareye şikayette bulunan isteklilerin sunmuş oldukları numunelerin teknik şartnamenin ilgili düzenlemelerini tam olarak karşılamadığının ancak kullanılabileceğinin belirtildiği, raporların doğrultusunda idarenin 01.10.2007 tarihinde  İhale Komisyon Ek Kararı aldığı, alınan kararda 19,20,21 nolu kalemlerin  LEOMED Tıbbi Sarf  Malz. ve Cihazları Tic. ve San. Ltd. Şti.firmasından, 1 nolu kalemin İNTERFARMA Tıbbi Malz. San. ve Tic. A.Ş.  firmasından, 26 nolu kalemin EGE Mekanik Medikal Aletler Paz. Ltd. Şti. firmasından, 3,5,7,15,27,28,30,33,34,35,36,37 nolu kalemlerin TEKNOSANTE Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti.-ÇOROĞLU Medikal Mustafa ÇOROĞLU(ortak girişim) firmasından, 2,4,6,8,9,10,11, 12,13,14,16,17,18 nolu kalemlerin  ÖZSÜMER Tıbbi Malzemeler. Tic. Ltd. Şti. firmasından,  22,23,24,25,31,32,38 nolu kalemlerin SİSTOL Tıbbi Alet ve Cihaz. San. Tic. Ltd. Şti. firmasından alınmasına oy çokluğu ile  karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale Komisyon Üyesi Genel Cerrahi Uzmanı  Op. Dr. Murat SAYILGAN’ın İhale Komisyon Ek Kararına karşı oy kullandığı ve açıklamasında; “İhale Teknik Şartnamesi İhalelerdeki ürünlerin uygunluk kriterlerini belirler. Teknik Şartnameye uymayan ürünlerin, teknik şartnameye uymasına gerek yoktur gibi, raportör kararının doğru olmadığı, ayrıca ameliyatlarda kullanılan süturların birinci önceliği sterilizasyondur. Çift ambalajlı ürünlerde dış ambalajın kolayca yırtılmasına ve basit bir deney olarak su döküldüğünde ıslanması sterilizasyonu etkilemektedir. Raportörlerin raporunda bunun önemli olmadığı belirtilmiştir. Bu teknik bilgi eksikliğidir.” ifadesine yer verdiği görülmüştür.

 

            Kesinleşen Ek İhale Kararının 04.10.2007 tarihinde isteklilere gönderildiği, 10.10.2007 tarihinde  İNTERFARMA Tıbbi Malz. San. ve Tic. A.Ş. ile 11.10.2007 tarihinde,   LEOMED Tıbbi Sarf  Malz. ve Cihazları Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ihale komisyonunun şikayete konu iddiaları incelemek amacıyla 16.10.2007 tarihinde Op. Dr. Özcan YILMAZ, Op. Dr. Özkan KARAKOYUNLAR ve Op. Dr. Hakan KINIKOĞLU’nu raportör olarak tekrar görevlendirdiği, düzenlenen raporların incelenmesi sonucunda idarenin 30.10.2007 tarihli cevabi yazısı ile şikayet başvurularını uygun bulmadığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin dilekçesi incelendiğinde, 01.10.2007 tarihli İhale Komisyonu Ek Kararıyla ihale üzerinde bırakılan isteklilerin sunmuş oldukları numunelerin Hızlı Emilen Multiflaman Sütur Teknik Şartnamesinin 6 ve 7 nci  maddelerine, Hızlı-Orta Dönem Emilebilen Monoflament Sütur Teknik Şartnamesinin 3, 4, 5, 6 ve 14 üncü maddelerine, Poliglactin veya Lactomer Multiflamant Absorbabl Sütur Teknik Şartnamesinin 3, 6 ve 7 nci maddelerine uymadıklarının iddia edildiği, ancak idare tarafından görevlendirilen raportörlerin raporları ve İhale Komisyonu Ek Kararının  incelenmesi sonucunda, söz konusu numunelerin teknik şartnamenin ilgili maddelerine uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde ayrıca, idarenin ilk ihale komisyon kararında, sunulan numunelerin, idarece görevlendirilen raportörlerin raporları doğrultusunda, teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan tekliflerin, ek ihale komisyon kararıyla kabul edilmesinin uygun olmadığı iddiasına da yer verilmiş söz konusu iddianın değerlendirilmesini teminen, idarenin raportör olarak görevlendirdiği Op. Dr. Özcan YILMAZ’ın raporunda; İNTERFARMA Tıbbi Malz. San. ve Tic. A.Ş. ve LEOMED Tıbbi Sarf  Malz. ve Cihazları Tic. ve San. Ltd. Şti’nin sundukları numunelerin teknik şartnamenin “Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajın bir yüzü yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen kağıt, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj aliminyum folyo olmalıdır…” düzenlemesine uyduğu, 22.08.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla ihale dışı bırakılan firmaların sunduğu numunelerin hepsinin dış ambalajlarının bir yüzünün  kolayca yırtıldığı, teknik şartnamenin ilgili düzenlemelerine uymadığı hususlarına yer verildiği, ayrıca raportör olarak görevlendirilen Op. Dr. Özkan KARAKOYUNLAR ve Op. Dr. Hakan KINIKOĞLU’nun raporları incelendiğinde de ihale üzerinde bırakılan firmalar tarafından sunulan numunelerin ilgili teknik şartname düzenlemelerine uyduğuna dair bir ifadeye yer verilmediği, cerrahi açıdan kullanılmasında bir sakınca olmadığı yönünde açıklamalara yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle,

 

22.08.2007 tarihli ilk ihale komisyonu kararı ile, idareye sunulan numunelerin incelenmesi sonucunda raportörlerin hazırlamış olduğu raporlar doğrultusunda, idarenin, ÖZSÜMER Tıbbi Malzemeler. Tic. Ltd. Şti., SİSTOL Tıbbi Alet ve Cihaz. San. Tic. Ltd. Şti., TEKNOSANTE Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti.-ÇOROĞLU Medikal Mustafa ÇOROĞLU(ortak girişim) ve KALYON Medikal Araç. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettikleri ürünleri teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktığı, adı geçen isteklilerin itirazı üzerine, sunulan numunelerin raportörlerce tekrar incelendiği, 01.10.2007 tarihli  İhale Komisyon Ek Kararı ile, anılan isteklilerin numunelerinin teknik şartnamenin “Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajın bir yüzü yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen kağıt, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj aliminyum folyo olmalıdır…” düzenlemesine tam olarak uymamasına rağmen, kullanılabilir nitelikte olduklarını belirten raporlara istinaden kabul edildiği, ancak, numune incelenmesi sonucunda hazırlanan raporlar ve ihale komisyonu kararlarında, söz konusu isteklilerin numunelerinin teknik şartnamede yer alan yukarıdaki düzenlemeye tam olarak uyduğunun belirtilmediği, dolayısıyla, İhale Komisyon Ek Kararının gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmış olup, idare tarafından alınan bu karar ile teknik şartnameye uygun olmayan numunelerin  kabul edilerek ihalenin ilgili kalemlerinin, anılan kararda belirtilen firmalar üzerine bırakılmasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarenin 01.10.2007 tarihli ihale komisyon ek kararını iptal ederek sunulan teklifleri tekrar değerlendirmesi gerekmektedir.           

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul