• Karar No: 2007/UM.Z-4005
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :86
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4005
Şikayetçi:
 AMS Tıbbi Cihaz İmalat İth. İhrc. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Cad. No:95/75 İskitler/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi/ ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33501
Başvuruya konu ihale:
 2007/97640 İhale Kayıt Numaralı “2 Kalem Çocuk Servisi Tıbbi Cihaz” İhalesinin 1 inci Kalemi Olan Küvöz Cihazı Alımına İlişkin Kısmı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 04.12.2007 tarih ve 07.09.15.0110/2007-72E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Kalem Çocuk Servisi Tıbbi Cihaz” İhalesinin 1 inci Kalemi Olan  Küvöz Cihazı Alımına ilişkin olarak AMS Tıbbi Cihaz İmalat İth. İhrc. Ltd. Şti.’nin 17.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  16.11.2007 tarih ve 33501 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 2.8 inci maddesine uymadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin talebine istinaden yapılan demonstrasyona ilişkin bilgi ve belge farklılığı olduğu, ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği cihazın tanıtıcı belgelerinde yer alan bilgilerin teknik şartnameye uyumlu olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.5 inci maddesinde; “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları, İstekli firmalar tarafından teklif edilen ihale konusu Tıbbi Cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı, orijinal katalog, fotoğrafları v.b. tanıtım materyali teklif zarfı ile birlikte verilecektir. Orijinal katalog yerine fotokopi faks v.b. doküman kabul edilmeyecektir. İdarece istenilmesi halinde teklif edilen tıbbi cihazların teknik şartnameye uygunluğu açısından belirlenen yer ve süre içerisinde istekli firmalar tarafından demonstrasyonu yapılacaktır.” düzenlemesine, Küvöz Cihazı Teknik Şartnamesinin 9.5 inci maddesinde; “İhale komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir.Firmalar demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını bildireceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 2.8 inci maddesinde; “Cihaz sessiz çalışmalı, kabin içi gürültü seviyesi 42 dBA’yı aşmamalıdır. Cihazın kabin içi hava akım hızı en fazla 15cm/saniye olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesinde, teknik şartnamenin 2.8 inci maddesine ilişkin olarak, “Cihaz sessiz çalışmakta, kabin içi gürültü seviyesi 42 dBA’yı aşmamaktadır.” ifadesi yer almaktadır

 

            İdare tarafından Kuruma gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, başvuru sahibinin idareye sunmuş olduğu AMS marka Amenity-XP model kuvöze ait katalogda dahili ses düzeyinin ≤ 45 dBA olarak belirtildiği anlaşılmış olup, söz konusu değerin teknik şartnamenin 2.8 inci maddesinde yer alan kabin içi gürültü değerini karşılamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca idarenin isteği üzerine, başvuru sahibi tarafından teklif edilen küvöz üzerinde, 27.08.2007 tarihinde yapılan demonstrasyon işlemi sonucunda, küvöz içi gürültü seviyesinin 48 dBA  ile 48,5 dBA arasında ölçüldüğü, idarece yapılan demonstrasyon işleminin 27.08.2007 tarihinde tutanak altına alındığı anlaşılmış, söz konusu tutanağın incelenmesi neticesinde yapılan işlemde mevzuata herhangi bir aykırılığa rastlanmamıştır.          

           

Başvuru sahibinin teklif ettiği cihaza ait katalogda bulunan değerlerin ve cihaz üzerinde yapılan demonstrasyon işlemi sonucunda ölçülen değerlerin, Kuvöz Cihazı Teknik Şartnamesinin 2.8 inci maddesine uymadığı tespit edildiğinden, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu Drager marka C450 model kuvöz katalogunda bulunan kabin içi hava akım hızının, üst limitinin 25cm/saniye olduğu, söz konusu değerin Kuvöz Cihazı Teknik Şartnamesinin 2.8 inci maddesinde yer alan  “…Cihazın kabin içi hava akım hızı en fazla 15 cm/saniye olmalıdır.” düzenlemesine  uymadığı tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan TURİMED Tıbbi Cih. ve Tur. Yat. Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihaza ait katalogda yer alan değerin teknik şartnamenin 2.8 inci maddesine uymaması nedeniyle diğer tüm istekliler gibi ihale dışı bırakılması sonucunda incelenen ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul