İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4006
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :87
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4006
Şikayetçi:
 Mecitoğlu Asena Giyim Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Akpınar Aslantepe Cad. No:58/ MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Pamukpınar Yibo Müdürlüğü, Pamukpınar Yatılı İlköğretim Okulu 58500 Yıldızeli/ SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34170
Başvuruya konu ihale:
 2007/162877 İhale Kayıt Numaralı “13 Kalem Öğrenci Giyim Kuşam Mad. Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.12.2007 tarih ve 07.09.31.0110/2007-75 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Pamukpınar Yibo Müdürlüğü tarafından 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “13 Kalem Öğrenci Giyim Kuşam Mad. Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mecitoğlu Asena Giyim Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.11.2007 tarih ve 34170 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

             1) İhale dokümanı içerisinde yer alan teklif mektubunun götürü bedel olmasına rağmen ekinde birim fiyat teklif cetvelinin de yer aldığı, idari şartnamede yer alan ihale konusu işin miktarına ilişkin düzenlemelerin çelişkili olduğu, tekliflerin geçerlilik süresinin ilanda 60 gün ve idari şartnamede ise 30 gün olarak belirtildiği, idari şartnamenin 7.2.1 ve 7.2.2 inci maddelerinin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine aykırı olduğu,

 

             2) İdare tarafından, tekliflerinin açıklama istenmeden değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumun idari şartnamenin 33 üncü maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu, ihale ilanı ve idari şartnamede ihalenin en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırılacağı düzenlemelerine yer verildiği, en düşük teklifin kendilerine ait olduğu dolayısıyla ihalenin üzerlerine bırakılmamasının hata olduğu, idareye yaptıkları şikayet başvurularının idare tarafından değil ihale komisyon başkanlığı tarafından cevaplandırıldığı,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi geçtikten sonra tamamlandığı anlaşılmıştır.

         

            Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından  başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:
Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum
  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul