İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4007
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :88
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4007
Şikayetçi:
 Dünya Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., İvedik Organize Sanayi Dericiler Sitesi 615. Sokak No:11 Ostim/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, İsmetpaşa Mah. Aziz Sok. No:11 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2007 / 34761
Başvuruya konu ihale:
 2007/161149 İKN|li Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi (1 Sıra Nolu 2 Adet Röntgen Cihazı Alımı Kısmı)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.12.2007 tarih ve 07.09.41.0105/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’nce 15.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinin “1 Sıra Nolu 2 Adet Röntgen Cihazı Alımı Kısmı”na ilişkin olarak Dünya Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.11.2007 tarih ve 34761 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnameye göre isteklilerin teklifleri kapsamında “tıbbi cihaz kayıt belgesi” sunmaları gerektiği halde ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu belgeye sahip olmadığı,

      

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihaza ait CE belgesinin teklif dosyasında yer almadığı,

 

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu “ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannamenin” gerçeği yansıtmayabileceği,

 

4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu,

 

5) Yeterlik kriterlerine idari şartnamede yer verilmesi gerektiği halde teknik şartnamede de yeterlik kriteri olarak bir maddeye yer verildiği,  

 

İddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, 26.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile; “idari şartnamede alternatif teklif verilemeyeceği düzenlenmesine rağmen teknik şartnamede alternatif teklif verilebileceğinin belirtildiği ve teknik şartnamede yer alan düzenlemenin idari şartnamenin ilgili maddesini gerekçesiz kıldığı” gerekçesiyle ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca iptal edildiği; bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul