İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4008
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :89
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4008
Şikayetçi:
 Mutlu Özkan - Mutlu Tıbbi Malzeme Deposu, Alemdar Caddesi PTT Sokak 11/c İzmit/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Derince Devlet Hastanesi Baştabipliği, İbn-i Sina Mah. Lojman Sok. Sopalı Mevkii 41900 Derince/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35597
Başvuruya konu ihale:
 2007/97557 İhale Kayıt Numaralı “16 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesinin (8. Kalem Hasta Isıtma ve Soğutma Cihazı)” kısmı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 07.09.66.G013/2007-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Derince Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 22.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “16 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesinin 8. Kalem Hasta Isıtma ve Soğutma Cihazı” kısmına ilişkin olarak Mutlu Özkan - Mutlu Tıbbi Malzeme Deposu’nun 03.12.2007 tarih ve 35597 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            İdare tarafından yapılan demonstrasyon sonucunda teknik şartnameye uygun olarak sundukları tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,:

 

            1) Seçilen Gaymar Marka cihazın sadece adult ve pediatric boylarda blanketleri ile çok dar bir hasta potansiyeline hitap ettiği,  Narrovv adult blanket, Infant reusable blanket, Infant disposable  blanket, disposable yelek, disposable baş pedi özelliklerini taşımadığı,

 

           2) Kullanılan her ürünün hasta boyutlarına uygun olması gerektiği, istenilen ısıyı muhafaza için ek bir örtüye (battaniye, çarşaf, yorgan vb.) gerek duyulmaması gerektiği, seçilen ürünün her hasta boyutuna uygun madde 3 de belirtilen blanketleri sunmadığı,

 

            3) Cihazın su terapisi sırasında soğutma ve ısıtmaya ilişkin her hasta tipine farklı modfarla uyumluluk gösterebilmesi için önemli olan madde 10 da belirtilen Gradient Variable ve Smart modlarına sahip olmadığı,

 

            4) Cihazın sadece 2 adet blanket çıkışına sahip olduğu, madde 14 de belirtilen 3 adet battaniye veya yelek/başpedi kullanımına imkan tanımadığı,

 

            5) Cihazın madde 12 de belirtilen ön ısıtma ve soğutma özelliğine sahip olmadığı,

 

            6) Cihazın madde 18 de belirtilen temizlenebilir bir filtreye sahip olmadığı,

 

            7) Cihazın madde 21 de belirtilen USB çıkışı bulunmadığı , bu sebeple cihazın ileriki aşamalarda bir monitör veya bilgisayara bağlanabilme özelliğinin tamamen ortadan kalktığı,

 

            8) Cihazın USB çıkışı bulunmadığı için madde 22 de belirtilen veri toplama özelliği olmadığı,

 

            iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelenmesine geçilmiş ve sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.  

 

Yapılan inceleme sonucunda, Başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği hususu tespit edilmiş olup, idare ve istekli tarafından şikayet üzerine verilen cevabın tebliğ tarihi olarak 19.11.2007 tarihi belirtilmiş ise de; idare tarafından ön inceleme raporu düzenlendikten sonra gönderilen yazı ve eki posta alındısı belgesinin incelenmesinden şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin 17.11.2007 olduğu anlaşılmış olup, istekli tarafından tespit edilen aykırılıkların 03.12.2007 tarihine kadar giderilmesi gerekirken, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi geçtikten sonra tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihaz üzerinde demonstrasyon yapıldıktan sonra ihalenin sonuçlandırıldığı, bu aşamadan sonra teklif edilen cihazın teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunda yetki ve sorumluluğun ihale komisyonu ve muayene kabul komisyonuna ait olduğundan Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:
Söz konusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.
  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul