İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4009
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :90
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4009
Şikayetçi:
 Trans Medikal Aletler San. ve Tic. A.Ş., Cevat Dündar Cad. 65.Sokak 1 06370 Ostim/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bingöl Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Başhekimliği, Yenişehir Mah. 12000 BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.11.2007 / 33877
Başvuruya konu ihale:
 2007/144257 İhale Kayıt Numaralı “Renkli Doppler Ultrasonografi (USG), Ultrasonografi ve Otoklav Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 07.09.23.0092/2007-58 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bingöl Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Başhekimliği tarafından 25.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Renkli Doppler Ultrasonografi (USG), Ultrasonografi ve Otoklav Alımı” ihalesine ilişkin olarak Trans Medikal Aletler San. ve Tic. A.Ş.’nin 20.11.2007 tarih ve 33877 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; firmaları tarafından teklif edilen cihazın ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 16 ve 20 nci maddelerine uymadığı, cihaz kataloglarında ve ihale evrakında bu maddeleri karşılayan herhangi bir belgenin bulunmadığı hususlarının gerekçe olarak gösterildiği, diğer taraftan idare tarafından “şikayet konusu olan maddeler ilgili firmanın dosyasından komisyonumuz tarafından incelenmiş olup, eksik olmadığı tespit edilmiştir.” şeklinde şikayetlerine cevap verildiği halde, ihalenin diğer istekli üzerinde bırakıldığı, şartname maddelerinin kataloglardan tekrar incelenip kararın gözden geçirilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine eklenen başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin fotokopi olduğu, anılan belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği, buna karşılık idare tarafından sürelere uygun olarak sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında;“Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   Oybirliği ile karar verildi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul