En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4011
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :93
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4011
Şikayetçi:
 Batuhan Konfeksiyon Tekstil Makinaları İth. İhrc. Ltd. Şti., Demirhendek Cad. Dikmeli Sk. 5/6 Siteler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü Kampüsü D Blok Beşevler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 35037
Başvuruya konu ihale:
 2007/92852 İhale Kayıt Numaralı “Konfeksiyon Makineleri (5. Kalem Elektronik Düğme Dikme Makinesi, 6. Kalem Elektronik İlik Açma Makinesi, 8. Kalem Sanayi Tipi Düz Dikiş Makinesi)” Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 07.09.49.0027/2007-33 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü tarafından 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Konfeksiyon Makineleri Alımı” İhalesinin “5. Kalem Elektronik Düğme Dikme Makinesi, 6. Kalem Elektronik İlik Açma Makinesi, 8. Kalem Sanayi Tipi Düz Dikiş Makinesi” alımına ilişkin olarak Batuhan Konfeksiyon Tekstil Makinaları İth. İhrc. Ltd. Şti.’nin 28.11.2007 tarih ve 35037 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; anılan ihalede 5., 6. ve 8 inci kalemlere ilişkin olarak ihalenin Tesan Makine Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin üzerinde bırakıldığı, aynı kalemlere ilişkin olarak firmalarının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, anılan kalemlere ilişkin ihale üzerinde bırakılan Tesan Makine Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin ortaklarından ve aynı zamanda birinci derece imza yetkisi ile yönetim kurulu üyesi olan Halil İbrahim İPER’in ihalelere katılmaktan yasaklı olan ve halen yasaklılığı devam eden TETAŞ A.Ş.’nde %50’nin altında hisse sahibi olduğu ve birinci derece imza yetkisi ile yönetim kurulu üyesi olduğu, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 11 inci, 17 nci maddesine ve Kamu İhale Genel Tebliğinin XV inci maddesi (H) bendinin (2) nolu alt bendine aykırı olduğu, bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul