İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4012
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :95
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4012
Şikayetçi:
 Benlioğlu Dental A.Ş., Bestekar Sokak Benlioğlu Binası 41 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,İshak Paşa Mah. Atmeydanı Sok. Sultanahmet Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35887
Başvuruya konu ihale:
 2007/136066 İhale Kayıt Numaralı “Diş Hekimliği Fakültesinin İhtiyacı Olan Diş Üniti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 07.09.72.0017/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Diş Hekimliği Fakültesinin İhtiyacı Olan 35 Adet Diş Üniti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Benlioğlu Dental A.Ş.’nin 04.12.2007 tarih ve 35887 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Marmara Üniversitesi Rektörlüğü  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 30.10.2007 tarihinde yapılan “35 Adet Diş Ünitesi Alım” ihalesine teklif verdikleri, ancak teklif ettikleri ürünlerin şartnameye uymaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa idare tarafından hazırlanan şartname ile belli bir firmanın tarif edildiği ve rekabetin engellendiği iddia edilmektedir.

 

          İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin ehliyeti” başlıklı beşinci maddesinin (2) numaralı alt bendinde; “İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır. Başvuru sahibinin 17.09.2007 tarihinde doküman satın aldığı ve 30.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği ancak teklif verdikten sonra dokümana ilişkin olarak 30.10.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

             4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanunda idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan isteklilerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) İdarenin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı bir işlem veya eyleminin  olması,

 

2) İdarenin söz konusu işlem veya eyleminden dolayı yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması halinde, iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

         

           İncelenen ihalede,  Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul