• Karar No: 2007/UM.Z-4039
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :1
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4039
Şikayetçi:
 Utarit Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Gersan Sitesi 658. Sokak No:43 - Ergazi/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Cad. F Blok No: 2 06101 - Ulus/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 33977
Başvuruya konu ihale:
 2007/141013 İhale Kayıt Numaralı “500.000 Adet Kişiselleştirilmemiş PTT Kart Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.12.2007 tarih ve 07.09.27.0165/2007-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nca 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “500.000 Adet Kişiselleştirilmemiş PTT Kart Alımı” ihalesine ilişkin olarak Utarit Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.11.2007 tarih ve 33977 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin ihale dokümanında zeyilname ile yapılan değişiklikle istenen taahhütnameyi vermedikleri gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye yaptıkları şikayetin ihale üzerinde bırakılan isteklinin eksik belge vermesine ilişkin kısmının kabul edildiği, değerlendirme dışı bırakılmalarına ilişkin şikayetlerinin ise uygun bulunmadığı, zeyilnamenin 4734 sayılı Kanunda öngörülen sürede düzenlenmediği, istenen taahhütnamenin ise teklif dosyasına sehven eklenmediği, zeyilnamenin dikkate alınmaması ve tekliflerinin değerlendirilmesi, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi işleminin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

PTT Genel Müdürlüğünce “500.000 adet Kişiselleştirilmiş PTT Kart Alımı İşi” 11.09.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde ilan edilerek ihaleye çıkılmıştır. İdare kurum çıkarlarının korunmasını teminen düzenlediği 04.10.2007 tarihli zeyilname ile; teknik şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı II inci maddesinin sonuna II.16 ncı bend olarak; “PTT, garanti süresince elektroniksel kişiselleştirme hizmetini bir başka kart yazıcı ile veya üçüncü şahıslar aracılığı ile yaptırması durumunda, oluşan bu yeni durumu yüklenici firmaya yazılı olarak bildirmesinden itibaren, yüklenici firma 30 gün içerisinde gereken tüm dll, ilave veya yeni yazılım ile yazılım değişikliklerini hazırlayarak, çalışır durumda PTT’ye veya PTT’nin göstereceği bir lokasyona kuracaktır. Yüklenici firma tarafından, bu maddede bahsi geçen tüm yazılım ve yazılım ürünlerinin yüklenmesi, kullanılması, çoğaltılarak dağıtılması, değiştirilmesi vb. hususlara ait gerekli olan bütün kalıcı lisanslar, hiçbir sınırlama olmadan PTT adına lisanslanacaktır. Firma, bu maddede belirtilen işlemlerin tümü için, herhangi bir ücret talebinde bulunmayacak olup bu hususların tümüne ilişkin düzenleyeceği taahhütnameyi de teklifi ile beraber teslim edecektir.” düzenlemesini,

Teknik şartnamenin “Teknik Özellikler” başlıklı III üncü maddesinin sonuna III.27 nci bend olarak; “Teklif edilen kartlar üzerinde manyetik bant (magnetic stripe area) olacak ve ISO 7810, 7811/1-4, 7812, 7813 standartlarına sahip olacaktır” düzenlemesini,

 

eklemiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun ihale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasını düzenleyen 29 uncu maddesinde, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında zeyilname ile değişiklikler yapılabileceği, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilnamenin, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderileceği hükmü yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasındaki belgelerden, düzenlenen zeyilnamenin 05.10.2007 tarihinde bu tarihe kadar ihale dokümanı satın alan isteklilere posta ile gönderildiği, ayrıca faks yolu ile de gönderildiği, zeyilnamenin başvuru sahibine ve Sentim Bilişm Tekn. San. ve Tic. A.Ş.’ne 08.10.2007 tarihinde tebliğ edildiği, bu durumda zeyilnamenin başvuru sahibine ve Sentim Bilişm Tekn. San. ve Tic. A.Ş.’ne 4734 sayılı Kanunda öngörülen sürede bildirilmediği, diğer yandan ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dokümanını 09.10.2007 tarihinde satın aldığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 2 nci fıkrasında, isteklilerin, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adayların ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacakları hükmü yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasından, başvuru sahibinin ihale dokümanını 17.09.2007 tarihinde satın aldığı ve 17.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği, ancak ihale saatine kadar idareye başvuru sahibince ve diğer isteklilerce ihale dokümanına yönelik olarak herhangi şikayet başvurusunda bulunulmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda başvuru sahibinin ve diğer isteklilerin ihaleye teklif verdikten sonra tekliflerin değerlendirilmesinden sonraki bir aşamada ihale dokümanına yönelik olarak şikayet etme hakları bulunmamaktadır. Bu nedenle idarece düzenlenmiş olan söz konusu zeyilname ihale dokümanının bir parçasıdır ve isteklilerin tekliflerini zeyilnameyi de dikkate alarak vermeleri gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi şikayet dilekçesinde yukarıda belirtildiği üzere, zeyilname ile teknik şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı II inci maddesinin sonuna eklenen II.16 ncı bend gereği istenen taahhütnamenin teklif dosyalarına sehven eklenmediğini iddia etmekteyse de, ihale dokümanı bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinden ve istenen belgelerin mutlaka sunulması gerektiğinden söz konusu taahhütnamenin de teklif dosyasında sunulması gerekmektedir. Ayrıca Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesi ve idari şartnamenin 32.1.1. maddesi gereği teklif dosyasında sunulması istenen bir belge sonradan tamamlatılamayacağından anılan zeyilname gereği istenen taahhütnamenin sonradan tamamlatılması da mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan idare başvuru sahibinin şikayeti üzerine yapmış olduğu inceleme sonucunda, iddia edildiği gibi ihale üzerinde bırakılan Dekare Bilişim Destek ve Dan. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği ürüne ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı Garanti belgesini sunmadığını tespit etmiş ve buna ilişkin iddiayı yerinde bularak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır. Sonuçta da ihalede geçerli teklif kalmadığından idarece ihale 02.11.2007 tarihli karar ile iptal edilmiştir.

                                                                                                

            Sonuç olarak başvuru sahibi Utarit Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Teknik Kart Kart Sis. Rek. Mat. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Dekare Bilişim Destek ve Dan. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin yukarıda açıklanan nedenlerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden ve ihale geçerli teklif kalmadığından idarenin ihalenin iptal işleminde ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul