• Karar No: 2007/UM.Z-4040
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :2
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4040
Şikayetçi:
 Teknomed Medikal Sistemler İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kavacık Mah. Cumhuriyet Cad. Özgür Sok. Remzi Özer İş Merkezi No:31/1 Beykoz/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ayvalık Devlet Hastanesi Baştabipliği,Kemalpaşa Mahallesi Sefa Mevkii 10400 Ayvalık/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2007 / 34764
Başvuruya konu ihale:
 2007/146810 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Röntgen Cihazları Alım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.12.2007 tarih ve 07.09.42.0134/2007-70 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ayvalık Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 22.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Kalem Röntgen Cihazları Alım” ihalesine ilişkin olarak Teknomed Medikal Sistemler İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarih ve 34764 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Ayvalık Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 22.10.2007 tarihinde yapılan Röntgen Cihazları Alım İhalesine katıldıkları, en düşük fiyat teklifini verdikleri, tekliflerinin teknik şartnameyi karşıladığı ve eksik belgelerinin bulunmadığı halde aşırı düşük teklif açıklamasına zamanında cevap vermedikleri gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldıkları, idarenin açıklama talep yazısının kendilerine geç ulaştığı daha öncesinde ise telefonla komisyon başkanına gerekli açıklamaların yapıldığı, firmalarının birçok hastaneye röntgen cihazı satmış olduğu ve hiçbirinden şikayet almadıkları, şartname hükümlerine uygun olan tekliflerinin düşük teklif olarak değerlendirilmiş olmasını anlayamadıkları iddia edilmektedir.

 

 

           İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır. 

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği, eklenen belgelerin fotokopi olduğu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

         İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

           

       Açıklanan nedenlerle;

 

       4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul