En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4055
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :23
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4055
Şikayetçi:
 Medtek Elektronik Tıbbi Cihazlar Tic. ve San. A.Ş., Maltepe Mah., Eskiçırpıcı Yolu Sk., Merter İş Merkezi, No:2, Bağımsız Bölüm 10, K.2 Zeytinburnu/İSTANBUL(Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33367
Başvuruya konu ihale:
 2007/70840 İhale Kayıt Numaralı “Kan Gazı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 07.09.14.G022-0229/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 10.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kan Gazı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Medtek Elektronik Tıbbi Cihazlar Tic. ve San. A.Ş.’nin 19.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.11.2007 tarih ve 33367 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

            Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmalarının yapmış olduğu itiraz sonucu idarece, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartnameye uymadığı ve kendileri tarafından teklif edilen bedel ile ihale üzerinde bırakılan istekli arasında 72.000 YTL fark bulunması ve bu kadar yüksek fiyat farkının kurum menfaatleri açısından doğuracağı sakıncalar gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edildiği, söz konusu iptal kararının hatalı ve iptal gerekçelerinde idarenin kusurlu olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihalenin iptaline karşı yapılan itirazen şikayet başvurusu iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak incelenmiştir.

 

10.07.2007 tarihinde yapılan şikayete konu ihaleye, Erzurum Medikal Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ile Medtek Elektronik Tıbbi Cihazlar Tic. ve San. A.Ş.’nin teklif verdiği, 21.08.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak tespit edilen Erzurum Medikal Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin 24.08.2007 tarihinde idareye yaptığı itiraz sonucu söz konusu hususların araştırılması için bilirkişi tayin edildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uymadığının bilirkişi raporuna dayanılarak tespit edilmesinden sonra, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ona en yakın teklifi veren başvuru sahibi firmanın teklifi arasında 72.000 YTL fark bulunması, bu kadar yüksek fiyat farkının da kurum menfaatleri açısından doğuracağı sakıncalar gerekçe gösterilerek 01.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde: “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü, aynı maddenin gerekçesinde ise; “ Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslar arası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptal etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede, başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan Erzurum Medikal Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği ürünün teknik şartname hükümlerine uygun olmadığı konusundaki şikayeti üzerine, idare tarafından iddiaları araştırmak üzere bilirkişi tayin edildiği, bilirkişinin ihale dokümanı, teklif edilen ürünler ve ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu açısından yaptığı inceleme neticesinde düzenlenen raporda: “ 10.07.2007 tarihli Kan Gazı İhalesindeki Erzurum Medikal Tıbbi Cihazlar Sağlık Hizmetleri Kimya Sanayi İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.´nin orijinal teklifleri, ihale günü itibariyle;

 

A- 10 adet Nova CCX cihazlarından kaç tanesinin hangi standart menüyü (yukarıda 2 nci maddenin 2 nci bendinde belirtildiği gibi idari şartnamenin 7.3.4. maddesi ve teknik şartnamenin 6 ncı maddenin a bendi nedeniyle) sağlar şekilde verileceği belirtilmediğinden,

 

B- Co-Oximeter ile ilgili hemolizasyon yapmayan fiber optik teknolojiyle ilgili yeterli

orijinal teknik doküman sunulmadığından,

 

C- Tartışmaya açık olmasına rağmen bir an için 08.08.2007 tarihli ve Nova Biomedikal Şirketi Başkan Yardımcısı Chuck Kircher´in imzası bulunan faks metnindeki bilgiler ve 10.08.2007 tarihli Erzurum Medikal Tıbbi Cihazlar Sağlık Hizmetleri Kimya Sanayi İth. İhr Tic. Ltd. Şti.´nin Teknik Şartname 6.a ve 8 inci maddeleriyle ilgili cevaplar kabul edilse bile (ki bu bilgi ve cevaplarla ilgili orijinal Kullanım ve Bakım Kılavuzu dokümanları halen mevcut değildir); bu bilgilerin ve bu bilgilerle ilgili orijinal dokümanların ihale tarihinde (10.07.2007) sunulmamış olmasından ve de bu dokümanların halen sunulmamış olmasından dolayı,

 

idari ve teknik şartnamenin ilgili maddeleri yerine getirilmemiştir.”

 

            şeklinde açıklama yapılmış, böylece ihale üzerinde bırakılan Erzurum Medikal Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu ürünün teknik şartnameye uymadığı, bilirkişi tarafından düzenlenen teknik inceleme raporuyla tespit edilmiştir.

           

            Söz konusu bilirkişi raporuna istinaden 01.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uymadığı ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile ona en yakın teklifi veren başvuru sahibi istekli arasında 72.000 YTL fark bulunduğu, bu kadar yüksek fiyat farkının da kurum menfaatleri açısından doğuracağı sakıncalar gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin vermiş olduğu ihalenin iptaline ilişkin karara başvuru sahibi firma tarafından yapılan şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta, bilirkişi raporu sonucunda yukarıda iptal gerekçesi olarak bahsedilen fiyat farkının yanında, teknik şartnamede belirtilen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiğinin de göz önüne alındığı, ihalenin iptal edilerek yeni bir teknik şartname ile yeniden ihaleye çıkılması hususunda komisyon kararı ve ihale yetkilisinin onayı ile ihalenin iptal edildiği hususları belirtilmiştir.

           

İncelenen ihalede geçerli teklifler her ne kadar yaklaşık maliyetin altında ise de, idare tarafından ikinci en avantajlı teklifin de reddedilerek ihalenin iptal edilmesinin nedeninin, daha önce ihale üzerinde bırakılan istekli ile başvuru sahibi istekli arasında 72.000 YTL, yaklaşık %35 oranında fiyat farkı olması ve teknik şartnamede belirtilen teknik kriterler ile verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak bütün istekliler için fırsat eşitliğinin sağlanmasının istenmesi, bu amaç doğrultusunda da yeni bir teknik şartname ile yeniden ihaleye çıkılması olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, şikayete konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin verdiği yetki çerçevesinde ve yukarıda belirtilen gerekçelerle ihale komisyonunca iptal edilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 01.10.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde  mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul