İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4056
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :25
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4056
Şikayetçi:
 Nihon Kohden Corporation, Atila İncekara Alemdağ Cad. 28 Kısıklı Çamlıca Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Necatibey Cad. No:18 Kat 4 34425 Karaköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34221
Başvuruya konu ihale:
 2007/158066 İKN|li “5 Kalem Görüntüleme ve Üroloji Tıbbi Cihazları Alımı” ihalesi (1. Kalem Üst Düzey Yoğun Bakım Monitörü)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 07.09.35.0184/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce 23.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/158066 İKN´li “5 Kalem Görüntüleme ve Üroloji  Tıbbi Cihazları Alımı (1. Kalem Üst Düzey Yoğun Bakım Monitörü)” ihalesine ilişkin olarak Nihon Kohden Corporation’ın 02.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  22.11.2007 tarih ve 34221 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin 03.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 53.2 maddesinde teslim süresinin işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü ve son teslim tarihinin 31.12.2007 olarak belirtildiği; ihale tarih ve işleyiş süreci de dikkate alındığında, gerek yerli gerekse de yabancı istekli sıfatıyla teklif verecek firmalar için kanuni süreçler göz önüne alındığında son teslim tarihine kadar işlerin yetiştirilemeyeceği, düzenlemenin yerli ve yabancı istekliler için fırsat eşitliği sağlamadığı ve rekabetin engellendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvurunun esasına ilişkin inceleme sırasında, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının tetkikinden, “idari şartname ile istenen 30 gün içinde malın teslim şartı ve diğer ihale mevzuatına göre verilen sürelerin kullanılması gibi durumların göz önüne alınması neticesi işin 2007 mali yılında tamamlanmasının mümkün olmadığı” gerekçesiyle ihale komisyon kararı üzerine 03.12.2007 tarihinde idarece ihalenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idarenin verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Bu hüküm çerçevesinde; ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyon kararı üzerine idarece 03.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul