İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4060
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :33
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4060
Şikayetçi:
 Başarı Yay. Sis. Cih. Rek. San. ve Tic. A.Ş., E5 Karayolu Bostancı Kavşağı Yeşil Vadi Sok. No:6 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, TBMM Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası Atatürk Bulvarı 153 06543 Bakanlıklar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35721
Başvuruya konu ihale:
 2007/153342 İhale Kayıt Numaralı “TV Prodüksiyon ve Yayın Sistemi Alımı (5. Kalem Kameralı Stüdyo Kamera Sistemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 07.09.69.0134/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nca 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “TV Prodüksiyon ve Yayın Sistemi ihalesinin 5. Kalem Kameralı Stüdyo Kamera Sistemi Alımına” ilişkin olarak Başarı Yay. Sis. Cih. Rek. San. ve Tic. A.Ş.’nin 27.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2007 tarih ve 35721 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

5. kalemde (Kameralı Stüdyo Kamera Sistemi),  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Türkiye Büyük Millet Meclisi  Başkanlığı tarafından 20.11.2007 tarihinde yapılan TV Prodüksiyon ve Yayın Sistemi alımı ihalesine katıldıkları, kesinleşen ihale kararına göre ihalenin 5. kaleminin Teratek firmasının uhdesinde bırakıldığı, söz konusu firmanın teklif ettiği Sony marka HDC-X300/310 serisi kameraların ihalenin asıl yapılış amacına aykırı olduğu,  teknik olarak yetersiz ve geleceğe yönelik bir ürün olmadığı ancak teknik şartnamede istenen minimum gereksinim özelliklerini kullanarak şartnameye uymayı başardığı, bu ürünün 1080 50i ve 720 50p formatlarından sadece  1080 50i formatını desteklediği 720 50p özelliğine sahip olmadığı, Sony marka HDC-X300/310 serisi kameraların sadece interlace (1080 50i) modunda çalışmakta olduğu Avrupa HD formatlarının geleceği ile uyumsuz olduğu, kendi firmalarının teklif ettiği Panasonic markalı ürünün  ise teknik açıdan bariz üstünlüğü bulunduğu, Teratek firmasının teklifi ucuz olsa da yetersiz ve geleceğe dönük olmayan tek formatı destekleyen Sony kamera sistemini teklif ettiği, iddialarına yer verilmiştir.

                   

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihalenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 20.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “TV Prodüksiyon ve Yayın Sistemi Alımı” ihalesi olduğu, şikayet konusunun ise 5. kalem olan Kameralı Stüdyo Kamera Sistemi olduğu, söz konusu kaleme 2 isteklinin teklif verdiği, idare tarafından 2 teklifinde geçerli teklif olarak kabul edilerek sonuçta idari şartname hükmü doğrultusunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif olan en düşük fiyat esasına göre ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

           4 Kameralı Robot Kontrollü Kamera Sistemi teknik şartnamesinin standartlar başlıklı 3.1 maddesine göre, “Bu şartname kapsamında yer alan cihazlar SDI 625 satır, ITU-R 601 270Mbps serial dijital component ve HD (High Definition) 1.485Gbps standartlarında çalışabilen multi cihazlar olacaktır. HD modunda sağlanan standartlar (1080/60i, 720p/50,60 vb.) teklifte belirtilmelidir.” şeklindedir.

 

          İdare tarafından şikayeti reddeden 29.11.2007 tarihli yazıdan da görüldüğü üzere teknik şartnamede 720p tarama özelliği zorunlu olarak düzenlenmemiştir.

 

          Yine İdare tarafından şikayeti reddeden 29.11.2007 tarihli yazıda “HD modu Türkiye’de henüz kesinleşmemiş olup, ileride olabilecek ihtimaller üzerine itirazda bulunmak yersizdir, kaldı ki HD 720p modu seçilse bile söz konusu kameralar teknik şartnameyi tam olarak karşılamakta olup, kurulacak sistemde kullanılabileceği bilinmektedir.” denilmiştir.

           4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince, sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirme, muayene ve kabul komisyonlarının da sözleşme ve şartnamede öngörülen kriterde yüklenici tarafından idareye teslim edilen malı muayene-kabul yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususu,  muayene kabul komisyonunca teklif edilen cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecektir. Cihazın teslimi aşamasında, muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilirken beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde bir tespit yapılması halinde ilgili firma hakkında mevzuat gereğince yaptırım uygulanması da söz konusu olabilecektir.

          Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine dair (b) fıkrasının 9 numaralı bendinde ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü,

 

          Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

        Teklif edilen malın teknik şartnameye uygunluğunu, idareler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon ya da numune inceleme yoluyla yapabileceği gibi bunu malın teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da yapabilirler. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup malın teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusunda verilecek kararlarda ise idarenin takdiri ve sorumluluğu bulunmaktadır.

 

         İhale üzerinde kalan Teratek firması ilanda ve idari şartnamede istenmemesine rağmen teknik şartnameye uygunluk cevabı vererek tek tek maddeleri açıklamış, idare tarafından da teklif edilen cihaz teknik şartnameye uygun kabul edilmiştir. Ayrıca, şikayetçi firmada dilekçesinde Teratek firmasının teknik şartnameyi karşıladığını kabul etmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından “TV Prodüksiyon ve Yayın Sistemi Alımı (5. Kalem  Kameralı Stüdyo Kamera Sistemi)” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 5 adet ihale dokümanının satın alındığı, 20.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye toplamda 4 isteklinin katıldığı, şikayet konusu 5. kalemde ise 2 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti toplamda 1.709.270,00 YTL., şikayet konusu 5. kalemde ise 147.500,50 YTL. olan ihalede;

Başarı A.Ş. (başvuru sahibi) firmasının 241.504,00 YTL, Teratek Ltd. Şti.’nin ise (ihale üzerinde bırakılan firma) 239.845,00 YTL teklif bedeli ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olduğu, anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır. Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların da ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul