İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4092
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :85
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4092
Şikayetçi:
 Hasan Hüseyin DENİZHAN, Sümer Mah. Baraj Yolu Hastaneler Kavşağı 100 Sokak Selahattin Elitaş Ap. No:1 K:1 D:1 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. 06018 Etlik / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31700
Başvuruya konu ihale:
 2007/121943 İhale Kayıt Numaralı “19 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 07.0879.0160/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı’nca 16.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “19 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hasan Hüseyin DENİZHAN’ın (Denizhan Medikal Tıbbi Cihaz ve Kimyevi Madde Pazarlama) 29.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.11.2007 tarih ve 31700 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalenin İdari Şartnamesi ve Teknik Şartnamesinde yapılan düzenleme ile isteklilerden ISO 9000 kalite belgesi ve bu belge için TÜRKAK onay belgesi istenilerek ihaleye katılımın engellendiği, firmalarının CE belgesinin ve CE belgesi için TÜRKAK onay belgesinin bulunduğu, ISO 9001:2000 belgesine de sahip oldukları ancak bu belge için TÜRKAK onay belgesi bulunmadığından ve çıkarılması zaman alacağından ihaleye katılamadıkları, Sağlık Bakanlığı’nın Genelgesine göre ihalelerde CE belgesinin istenilmesinin yeterli olduğu, İdarenin söz konusu belgeleri isteyerek 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı hareket ettiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdarenin “Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı” ihalesi İdari Şartnamesinin 7 nci maddesinde ihaleye katılma şartları ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler belirtilmiş olup bu kapsamda Şartnamenin 7.3.2 numaralı maddesinde;

 

“Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar;

 

            A) İhaleye katılacak istekli üretici ise;

 

            (I) Türk Standartları Enstitüsünden alınan ve ihale konusu ürünün ana grubunu / disiplinini veya ismini kapsayan TS-EN ISO 9000 serisi Toplam Kalite Belgesi veya,

 

            (II) Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum – IAF) Karşılıklı Tanınma Antlaşması’nda yer alan ulusal akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ve yine ürünün ana grubunu / disiplinini veya ismini kapsayan “……ISO 9000 serisi Toplam Kalite Belgesi.

 

(Bu belgelerden herhangi birisi teslim edilecektir.)

 

Ancak (II). maddede yazılı belge verilecek olması durumunda; bu belgenin IAF Karşılıklı Tanınma Antlaşması’nda yer akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş kuruluşlar tarafından verilen belge olduğunu doğrulayan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) yazısı da bu belgenin beraberinde istenecektir.  …….

        

B) İhaleye iştirak eden istekli, üretici firmanın temsilcisi veya üretici temsilcisi firmanın temsilcisi ise; yukarıdaki A maddesinin (I) veya (II) maddelerinde belirtilen belgeleri de verecektir.”

 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

  

            Yukarıda yer verilen düzenlemeye göre ihaleye katılan isteklinin; ürüne ilişkin olarak

 

            a) TSE tarafından verilen TS-EN ISO 9000 serisi Toplam Kalite Belgesini veya,

b) Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşması’nda yer alan ulusal akteditasyon kurumlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9000 serisi Toplam Kalite Belgesini sunması gerekmektedir.

 

İsteklinin (b) şıkkında belirtilen belgeyi sunması durumunda, belgeyi veren kuruluşun Karşılıklı Tanınma Antlaşması’nda yer akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş kuruluş olduğunun TÜRKAK tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ihaleye katılımda yeterlilik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde; “İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,”  

 

Yine (b) bendinin (8) numaralı alt bendinde; “İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,” sayılmış,

 

Ve anılan maddenin ikinci fıkrasında; bu bilgi ve belgelerin istenmesine ilişkin olarak: “…İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesinin ilk fıkrasında “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney- analiz- kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.”

 

Hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükümler uyarınca, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenebilmesi için isteklilerden ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak, kalite kontrol kuruluşlarınca verilen kaliteye ilişkin belgeler istenebilmektedir. Söz konusu belgelerin istenilmesi veya istenilmemesi hususu idarelerin takdirindedir. Kaliteye ilişkin olarak belge istenilmiş ise, belgeyi düzenleyen kuruluşun akredite edilmiş bir kuruluş olduğunun TÜRKAK tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.      

 

Diğer taraftan, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. 

 

Açıklanan nedenlere; başvuru sahibinin  iddiası yerinde bulunmamıştır.    

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin C bendinde; “Teklif edilen malzeme için verilecek belgeler; CE ayrıca FDA” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XI- Mal Alım İhalelerinde Teknik Şartnameler” başlıklı bölümünde “…amaca uygun herhangi bir ayrım yapmaksızın birbiri yerine kullanılması mümkün olmayan ürün standardına  yönelik belgeler ile üretici firmanın kalite yönetim sistemine ilişkin belgelerin birlikte istenildiği, herhangi bir standart belirlemesi veya belgelendirme yapması söz konusu olmayan yabancı ülke kuruluşları da dahil olmak üzere, ulusal veya uluslararası standart belirleyen kuruluşlar, kalite/standarda uygunluk belgesi düzenleyen kuruluşlar ile ihale konusu ürünle ilgisi bulunmayan standardın/kuruluşun birlikte sayıldığı, bazen de sadece yabancı bir ülkede geçerli olan ulusal standartların arandığı ve hangi belgenin diğerinin yerine kabul edileceğinin (eşdeğer belgelerin) veya bir diğerinin yerine kullanılması öngörülmeyen belge/işaretin hangileri olduğunun açıkça belirtilmediği görülmektedir.

 

Hangi belgelerin bulunması halinde teklifin yeterli görüleceği hususundaki belirsizlik nedeniyle, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulan tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılabilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle, idarelerce ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale konusu malın piyasaya arzına ilişkin diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak; istenilmesi zorunlu belge, işaret ve benzeri isteklerin tespit edilmesi ve bunlara ihale dokümanında yer verilmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari Şartname ile FDA adlı yabancı bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş belgeye sahip olunması zorunluluğu getirilmesi, adı geçen kuruluş tarafından verilen belgeye eşdeğer diğer belgelerin neler olduğu hususunda tespit yapılmaması, ihaleye katılımı ve rekabeti  engellediğinden bahse konu düzenleme 4734 sayılı Kanunun 5, 10 ve 12 nci maddeleri ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine aykırı bulunmaktadır. Nitekim ihaleye katılan isteklilerden biri FDA belgesi bulunmadığından, diğeri ise FDA belgesinin geçerlilik tarihi geçtiğinden idarece ihalede değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

 

Söz konusu düzenleme 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğundan ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.  

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul