En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4093
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :86
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4093
Şikayetçi:
 ADS Elektronik Tıbbı Cihaz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kıbrıs Sok. 19/1 Aşağı Ayrancı/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Van Devlet Hastanesi Baştabipliği Vali Mithatbey Mah. 65100 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.11.2007 / 32958
Başvuruya konu ihale:
 2007/154934 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2. Kalem Pediatrik Video - Ürodinami - Biofeedback Sistem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.12.2007 tarih ve 07.09.00.0162/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinin 2. kaleminde yer alan Pediatrik Video-Ürodinami-Biofeedback Sistemi kısmına ilişkin olarak ADS Elektronik Tıbbı Cihaz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 23.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.11.2007 tarih ve 32958 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Van Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin 2 nci kaleminde yer alan Pediatrik Video-Ürodinami-Biofeedback Sistemi alımı ihalesine ait teknik şartnamenin 1.9, 1.10, 1.12, 1.15, 1.16, 1.19, 1.25, 1.27-1.31 ve 1.34 no.lu maddelerinde yapılan düzenlemeyle tek firmanın tarif edildiği, böylece idarece 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırı işlem tesis edildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş, 26.11.2007 tarihli yazımız ile görüş istenmiştir:

 

Bu çerçevede, 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesi kapsamında yer alan Pediatrik Video Ürodinami-Biofeedback Sistemi Alımı ihalesinde başvuru sahibinin genel olarak iddiasının, teknik şartnamenin 1.9, 1.10, 1.12, 1.15, 1.16, 1.19, 1.25, 1.27-1.31 ve 1.34 no.lu maddelerinde yapılan düzenlemelerin tek firmayı tarif ettiği yönünde olduğu belirtilerek ve teknik şartname de yazımız ekinde gönderilerek, başvuru sahibinin teknik şartnamenin anılan maddeleri ile ilgili her bir iddiası aşağıda belirtilmiş:

 

Madde 1.9: Test esnasında hastanın hareketlerinden doğan basınç sıçramalarını artefaktları işaretleyecek markerlar olmalıdır, artefakt olarak kabul edilecek basınç skalasının değeri kullanıcı isteğine göre ayarlanabilmeli, artefakt olarak kabul edilen değerler test öncesinde ve sonrasında gizlenebilir olmalı. Kullanıcının tanımlayacağı marker olmalıdır.

 

Bu madde tek firmayı işaret etmekte olup, eğer madde; "Test sırasında hasta hareketlerinden oluşan artefaktları işaretleyebilecek markerlar olmalı, artefakt değerleri test öncesi - sonrası gözlenebilir olmalıdır." şeklinde değiştirilirse tüm cihazlara uygun bir hal alacaktır.

 

Madde 1.10: Kullanıcı istediği her basınç kanalını diğer kanallardan ayrı olarak artefakt tanımlayıcısını aktif veya inaktif yapabilir.

 

Bu madde tek firmayı işaret etmekte olup, maddenin kaldırılması ile tüm cihazlara uygun bir hal alacaktır.

 

Madde 1.12: Test anında Pabd ve Pves Basınç kanallarının skala değerleri otomatik olarak yükselebilmeli.

 

Bu madde tek firmayı işaret etmekte olup, maddenin kaldırılması ile tüm cihazlara uygun bir hal alacaktır.

 

Madde 1.15: Video-ürodinami çalışmasında real time sonsuz olarak Avi formatında video kaydı yapılabilmeli.

 

Özel formatta (Avi) sonsuz kayıt tek firmayı işaret etmektedir. Bu maddenin kaldırılması şartnameyi ortak hale getirecektir. Ayrıca bu maddede "sonsuz kayıt" ifadesi yanlış olup, sonsuzluk soyut bir kavram olup, zaten bu kavrama hiçbir firma uymayacaktır. Sonsuz kayıt alma diye bir özellik hiçbir firma için mümkün değildir.

           

Madde 1.16: Video Ürodinami testi sırasında ve sonrasında video görüntülerinin kontrast ayarları yapılabilmeli, görüntü büyütülüp küçültülebilmelidir.

 

Görüntüyü test anında büyütüp küçültme tek firmayı işaret etmektedir. "Video Ürodinami testi sırasında video görüntülerinin kontrast ayarları yapılabilmeli, analiz edilirken görüntü büyütülüp küçültülebilmelidir." şeklinde değiştirilmesi şartname maddesini ortak hale getirecektir.

           

Madde 1.19: Sistemde kullanılacak video ünitesi standart video sinyallerine göre dizayn edilmiş olmalıdır. Her hastadan sonsuz sayıda imaj alınabilmeli kapasitesine sahip olmalıdır.

 

Bu madde tek firmayı işaret etmekte olup, "Sistemde kullanılacak video ünitesi standart video sinyallerine göre dizayn edilmiş olmalıdır." şeklinde değiştirilmesi ile şartname maddesi ortak bir madde olacaktır.

 

Bu maddenin ikinci kısmı da yanlış olup, sonsuzluk soyut bir kavram olup, zaten bu kavrama hiçbir firma uymayacaktır. Sonsuz imaj alma diye bir özellik hiçbir firma için mümkün değildir.

 

Madde 1.25: Sistemde üroflow değerleri ile otomatik olarak Siroky namogramı hazırlanabilmeli. Uroflow testi için otostart özelliği olmalı. 

 

Bu maddenin ikinci kısmı sadece tek firmayı işaret etmektedir. Bu maddenin "Sistemde üroflow değerleri ile otomatik olarak Siroky namogramı hazırlanabilmeli." şeklinde değiştirilmesi ile madde ortak hale gelecektir.

 

Madde 1.27: Sistem, donanım ve yazılım olarak firmanın en üst versiyonu ve modeli olmalı, teklif veren firmalar bunu tekliflerinde belirtmeli ve kanıtlamalıdır.

 

Alımı düşünülen cihaz ihtiyaçları teknik şartnamede belirtilmiş olup, bu özelliklerin karşılanacağı en üst versiyon sistemin verilmesi yeterli olmalıdır. En üst model ve yazılım istenmesi durumunda şartnamede istenilen özelliklerin üzerinde cihazları olan firmalar için rekabeti önleyen bir zorlama ortaya çıkmaktadır. İstenmeyen özellikleri de içeren üst model teklifini zorunlu tutan bu madde rekabete aykırı ve teknik şartnamenin temel anlam ve gerekliliğine ters düşmektedir. Bu maddenin iptali ile tüm firmalara rekabet ortamı sağlanmış olacaktır.

 

Madde 1.28: Sisteme ilave olarak, özellikleri ekteki şartnamede belirtilen özel ürodinami masası verilmelidir. Masa basınç akım çalışmaları için ayağa kalkabilmelidir. Masa aynı zamanda endoskopik girişimler için gerekli pozisyonları elektrik kumandalı ayak pedalları ile hastanın yatış pozisyonu değiştirilebilmelidir.

 

Bu maddede belirtilen masa için zaten bu ihalede 3 üncü kalem olarak (ayrıca) alıma çıkılmış olup, bu maddenin tamamen kaldırılması ile hem rekabet ortamı sağlanacak hem de meydana gelebilecek karışıklıklar önlenecektir.

 

Madde 1.29 :  “Sistemde kullanılacak video ünitesi standart video sinyallerine göre dizayn edilmiş olmalıdır. Her hastadan sonsuz sayıda imaj alınabilmeli kapasitesine sahip olmalıdır.” maddesi "Madde 1.19" un aynen tekrarıdır. Bu maddenin de ikinci kısmı yanlış olup, sonsuzluk soyut bir kavram olup, zaten bu kavrama hiçbir firma uymayacaktır. Sonsuz imaj alma diye bir özellik hiçbir firma için mümkün değildir.

 

Madde 1.30: Sistemde meydana gelebilecek arızalar, arıza bildiriminden itibaren 72 saat içinde giderilmediği takdirde yenisi ile değiştirilmelidir. Teklif veren firma bu durumu kabul ettiğine dair taahhütname vermelidir.

 

Sistemde meydana gelebilecek arızalar, servis süreleri ve cezai durumlar idari şartnamede açıklanmaktadır. Teknik şartnameye bu maddenin eklenmesi çelişki yaratmaktadır. Ayrıca parça değişimi gerektiren bir durumda 72 saat yeterli olmayıp, istenilen maddenin uygulanması mümkün değildir. Rekabet şartlarının sağlanabilmesi için maddenin iptali uygun olacaktır.

 

Madde 1.31: Sistem EMG elektrodu, Transducer ve İnfizyon Pompa tüpü haricinde, Üç yollu UPP kateteri, iki yollu sistometri kateteri ve rektal kateteri gibi çok kullanılan sarf malzemeleri için her marka sarf malzemesini kullanmaya açık olmalı.

 

Hiçbir tıbbi cihaz, tüm sarf malzemeleri için her markayı kullanmaya uygun değildir, kateter gibi yoğun kullanılan çoğu üründe aynı marka olmayan malzemelerin kullanımına açık olmakla beraber diğer bazı malzemelerde yalnızca aynı marka ürünler kullanılabilmektedir. İlgili konu "IV. Garanti süresi, bakım onarım ve teknik doküman" maddesinde 4.7.a bendinde belge olarak istenmiştir. İlgili madde çelişki yaratmakta olup, iptali şartname bütünlüğü açısından uygun olacaktır.

 

Madde 1.34: Sistemle birlikte Sistem EMG elektrodu 50(elli) adet, Transducer ve İnfızyon Pompa tüpü 50(elli) adet, iki yollu sistometri kateteri 50(elli) adet ve rektal kateter 50(eli) adet, işeme alarm cihazı 10(on) adet ücretsiz olarak verilecektir.

 

İlgili ünitenin, sarf malzemeleri ile birlikte sadece birinin adı altında ihale edilmesi ve bağlayıcı teklif oluşturmuş olmasının yanı sıra ilgili şartnamede tanımlanan 10 (on) adet işeme alarm cihazı yine bahsi geçen aynı tek firmanın üretimi olup, bu firmayı işaret etmektedir. Bu maddenin tamamen kaldırılarak, Urodinami sarfları ve işeme alarm cihazlarının ihaleye ayrı bir ihale kalemi olarak eklenmesi ile şartname tüm firmalar için ortak hale gelecektir.

 

Başvuru sahibinin yukarıya aktarılan iddialarına karşılık olarak idarece verilen cevaplar da aşağıda belirtilerek:

 

            Madde 1.9’da belirtilen "Test esnasında hastanın hareketlerinden doğan basınç sıçramalarını artefaktları işaretleyecek markerler olmalıdır, artefakt olarak kabul edilecek basınç skalasının değeri kullanıcı isteğine göre ayarlanabilmeli, artefakt olarak kabul edilen değerler test öncesinde ve test sonrasında gizlenebilir olmalı. kullanıcının tanımlayacağı marker olmalıdır." yerine önerilen " test sırasında hasta hareketlerinden oluşan artefakları işaretleyebilecek markerler olmalı artefakt değerleri test öncesi-sonrası gözlenebilir olmalı" şeklindeki bir değişiklik artefaktın üst ve ait değeri ve amplitütünün değerlendirilmesine engel olabilir bir değişikliktir. Ayrıca bu markerlerin gizlenmesi araştırmanın araştırmacının sübjektif etkilenmesine engel olmasını sağlaması açısından önem taşımaktadır. Tarafınızdan önerilen değişiklik daha kötü bir yazılımı almak anlamına geleceğinden böyle bir madde değişikliği uygun görülmemiştir.

 

            Madde 1.10’da belirtilen "Her bir basınç kanalının,diğer kanallardan ayrı olarak artefakt tanımlayıcısını aktif veya inaktif yapmak" önemli bir teknik özelliktir vazgeçilemez. Bu nedenle bu maddenin kaldırılması uygun değildir.

 

            Madde 1.12’de belirtilen "Test anında Pabd ve Pves basınç kanallarının skala değerinin otomatik olarak yükseltilebilmesi" için yapılan itiraz değerlendirildiğinde; pediatrik ürodinami işlemlerinde çok farklı yaş ve kilograma sahip çocuklar söz konusudur. Böylesi farklı yaş ve kilolar için kanal skala değerlerinin otomatik değişmesi mutlak gerekli bir koşuldur. İşlemin hangi skala değerinde yapıldığının bilinmesi ve kaydedilmesi daha hassas ve güvenilir bir test yapılmasını sağlar. Bu nedenle bu maddenin kaldırılması pediatrik yani 0-18 yaş gibi çok geniş ve farklı büyüme eğrilerine sahip bir grup için kullanılacak bir cihazda söz konusu olamaz.

 

            Madde 1.15’de belirtilen sonsuz kayıt gerçek zamanlı video kayıt için standart bir deyimdir. Şüphesiz hiçbir şey sonsuz değildir. İdeal koşullarda veri depolama koşulları sağlandığında hiç ara vermeden kaydetmek anlamına gelir. Bu konuda örnek olarak bir otomobil alırken bu otomobilin 10 sene kullanımını mı yoksa arıza yapmadığı sürece kullanımını mı kabul edersiniz. Ayrıca avi formatı iyi bir medikal görüntü formatıdır. Bu konuda bu maddede neden değişiklik istendiği anlaşılamamaktadır. Tüm kayıt cihazları yeterli bellek ile sonsuz kayıt alabilirler.

           

            Madde 1.16’da "video ürodinami testi sırasında ve sonrasında video görüntülerinin kontrast ayarları yapılabilmeli, görüntü büyütülüp küçültülebilmelidir." vazgeçilemez bir teknik özelliktir. Çocuklara yapılan işlemler sırasında aynı işlemi sık sık tekrarlama şansı yoktur. Bu nedenle hem işlem sırasında hem de işlem sonrasında anında görüntüleri ayarlayabilmek büyütüp küçültebilmeyi istemek kadar doğal bir şey olamaz. Bu nedenle bu madde üzerinde değişiklik yapmak söz konusu olamaz.

 

            Madde 1.19’a yapılan itiraz ile ilgili gerekçe madde 1.15’e yapılan itiraz ile birebir örtüşmektedir, bu nedenle bu maddeye yapılan itiraz kayda değer bulunmamıştır.

 

            Madde 1.25’de belirtilen otostart özelliği pediatrik hastalar için vazgeçilmez bir teknik özelliktir ve bu maddeden vazgeçilmesi pediatrik ürodinami mantığına aykırıdır.

 

            Madde 1.27’de sistem donanım ve yazılımının firmanın en üst modeli olmasının rekabeti nasıl önleyeceği anlaşılamamıştır. Üretilen son teknolojiyi istemek ihale alıcısının hem en doğal hakkıdır, hem de devlet adına yapılan bir ihalede görevidir. İstenilen teknik özellikler temel olarak istenilen şartlardır. Bu teknik özelliklerden daha yeni ve daha iyisinin teklif edilmesi rekabeti arttıran bir özelliktir. Bu nedenle bu maddenin değiştirilmesi söz konusu değildir.

 

            Madde 1.28’de belirtilen masa zaten ihalenin 3. kaleminde belirtilmiştir. Bu nedenle burada sözü edilen ve hiçbir teknik özelliği belirtilmeyen masa ürodinami cihazını anlatmak için belirtilen bir deyimden başka bir anlam taşımamaktadır.

 

Madde 1.29’a yapılan itiraz, madde 1.15 ve madde 1.19 a yapılan itirazın aynısıdır ve madde 1.15’de bu maddeler ile ilgili cevap verilmiştir. Başkaca bir cevap gerekli bulunmamıştır.

 

Madde 1.30’da belirtilen arızaların düzeltilmesi için verilen süre idarenin istemi ve insiyatifıdir ve bu sürenin verilemeyeceği izafi bir durumdur. İhale sonunda bunu kabul eden firmaların olması durumunda bu maddenin değiştirilmesini isteyen firma lehine değişiklik yapılması söz konusu olmayacak mıdır. Bu nedenle bu maddenin iptali uygun bulunmamıştır.

 

Madde 1.31’de istenilen sarfların üniversal olmasının istenmesi set bağımlılığını azaltmak için istenmiştir ve bunu kabul eden firmalar mevcuttur. İdarenin bağımlılıktan kurtulması için bu madde gereklidir, bu maddenin iptali uygun görülmemiştir.

 

            Madde 1.34’de istenen sarf malzemeleri cihazın kullanımı için şarttır ve çok kısa süreli bir ihtiyaç miktarıdır. Cihazın eğitimi ve ilk hastaların değerlendirmesi için gereken en az miktardır. İhalede şeffaflığı ortadan kaldırmamaktadır, teknik özelliği belirtilmemiştir. Cihaz üreticisi her firma tarafından kolayca karşılanabilir ve rekabeti asla ortadan kaldırmaz. İşeme alarm cihazı bir çok firma tarafından üretilmektedir. Teknik şartnamede markası ve teknik özelliği belirtilmeyen bu cihaz tüm firmalar tarafından kolayca temin edilebilir, rekabeti önlemez ayrıca ürodinami için çocuk ürolojisinde beraber kullanılan bir malzemedir. Bu gerekçelerle, bu maddenin kaldırılması uygun bulunmamıştır.   

 

Buna göre; başvuru sahibinin iddiaları, idarenin vermiş olduğu cevaplar ve 4734 sayılı Kanunun 12 inci maddesinde yer alan; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü göz önünde bulundurularak teknik şartnamenin şikayete konu maddelerinde yapılan düzenlemelerin tek firmayı tarif edip etmediği yönündeki oluşturulacak gerekçeli görüşlerinin bildirilmesi akademik bir Kuruluştan istenmiştir.

 

Alınan 07.12.2007 tarihli cevabi görüş yazısında; “İhaleye ilişkin (Pediatrik Ürodinami-Biofeed Back Sistemi) kurum tarafından hazırlanan şartnamedeki maddeler tarafımızdan incelenmiş olup ayrıca itiraz edilen 1.9, 1.10, 1.12, 1.15, 1.16, 1.19, 1.25, 1.27-1.31 ve 1.34 no.lu maddeler tekrar gözden geçirilmiş ve itiraz eden başvuru sahibinin gerekçeli uygunsuzlukları ve kurum tarafından hazırlanan gerekçeli cevapları tarafımızdan incelenmiştir.

 

Şikayet başvuru sahibinin ilgili maddelere itirazı bir madde dışında (Madde 1.34) uygun görülmemiştir. İstenen şartlar cihazın verimliliği, basit kullanılabilirliği, çocuklara uygunluğu, güncellik, bakımının kolaylığı ve cihazın sarf malzemelerinin temini açısından elzem şartlardır. Ayrıca son model istemek cihazın kullanım süresinin artırılması için her alıcının hakkıdır.

 

Şikayet edilen konulardan sadece 1.34 no.lu maddenin; “Sistemle birlikte Sistem EMG elektrodu (50 adet), Transducer ve İnfızyon Pompa tüpü (50 adet), iki yollu sistometri kateteri (50 adet), rektal kateter (50 adet) ve işeme alarm cihazı (10 adet) ücretsiz olarak verilecektir.” ibaresinin bazı hususları tarafımızdan uygun görülmemiştir. Bu konuda bahsi geçen maddenin; “Sistemle birlikte Sistem EMG elektrodu (50 adet), Transducer ve İnfızyon Pompa tüpü (50 adet), iki yollu sistometri kateteri (50 adet) ve rektal kateter (50 adet) ücretsiz olarak verilecektir.” şeklinde değiştirilmesinin daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Çünkü işeme alarm cihazı direkt olarak “Pediatrik Ürodinami-Biofeed Back Sistemi” ile alakalı olmayıp farklı işler için kullanılacak aletlerdir. Fakat diğer sarf malzemeleri (EMG elektrodu, Transducer, infizyon pompası, sistometri kateteri, rektal kateter) sistemin olmazsa olmaz elemanları olup ekstra bir ihaleye gerek olmadığı görüşündeyiz.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

Alınan teknik görüşte, başvuru sahibinin iddiaları arasında yer alan teknik şartnamenin 1.28 inci maddesi ile ilgili düzenleme hususunda başvuru sahibinin iddiasını yerinde bulacak farklı bir değerlendirme yapılmadığı tespit edilmiştir. Ancak başvuru sahibinin teknik şartnamenin 1.28 inci maddesinde yapılan düzenleme ile ilgili Kurumumuza yapmış olduğu başka bir şikayet başvurusu ile ilgili olarak alınan 08.01.2007 tarihli cevabi görüş yazısında ise; “Ürodinami masası üreticileri ile ürodinami sistemi üreticilerinin tek başına teklif vermeleri imkansızlaştırılarak rekabet koşullarının sağlanmadığı kanaatindeyim.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

            4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin şikayete konu 2 nci  kalemi, Pediatrik Video Ürodinami-Biofeedback Sistemi Alımı, 3 üncü kalemi ise Çok Fonksiyonlu Küçük Müdahale ve Ürodinami Masası Alımı ihalesidir.

 

Her ne kadar idari şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 21 inci maddesinde; “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.” şeklinde düzenleme yapılarak ihaleye kısmi teklif verilebileceği anlaşılmakta ise de, Pediatrik Video Ürodinami-Biofeedback Sistemine ait teknik şartnamenin 1.28 inci maddesinde, “Sisteme ilave olarak, özellikleri ekteki şartnamede belirtilen özel ürodinami masası verilmelidir. Masa basınç akım çalışmaları için ayağa kalkabilmelidir. Masa aynı zamanda endoskopik girişimler için gerekli pozisyonları elektrik kumandalı ayak pedalları ile hastanın yatış pozisyonu değiştirilebilmelidir.” şeklindeki düzenleme ile, ihalenin şikayete konu kaleminin sistem ile masanın birlikte tek bir kalem olarak teklif verilmesini zorunlu kıldığı, diğer bir deyişle ihalenin 2 ve 3 üncü kalemine ilişkin kısmi teklif verilebilme imkanını ortadan kaldırdığı, dolayısıyla sisteme teklif veren isteklinin masaya da teklif vermesini zorunlu hale getirdiği anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, teknik şartnamesinin 1.27 maddesinde yer alan; “Sistem, donanım ve yazılım olarak firmanın en üst versiyonu ve modeli olmalı, teklif veren firmalar bunu tekliflerinde belirtmeli ve kanıtlamalıdır.” hükmü ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede ise, daha önce 03.09.2007 tarih ve 2007/UM.Z-2912 sayılı Kurul kararı ile, isteklinin teknik şartnamede belirlenen teknik özellikleri sağlayan bir markanın farklı model ve teknik özellikteki birden fazla ürün modellerinden dilediği herhangi birini teklif edebileceği, teklif edilen ürünün “en son model” veya “en üst seviyeli model” olmasının istenmesinin farklı marka mallar açısından haksız rekabet oluşmasına neden olabileceği belirtilmiş, 03.12.2007 tarih ve 2007/UM.Z-3870 sayılı Kurul kararı ile de; idarece, teknik şartnamede alım konusu cihaza ilişkin olarak yer verilen teknik özellikler haricinde, ayrıca, “firmaların programlarında bulunan yüksek düzeyde teknik özellikler içeren ve halen üretimi devam eden gelişmiş sistemleri” teklif etmelerinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu belirtilmiştir.

 

Her ne kadar alınan teknik görüşte bu konuyla ilgili olarak; “Ayrıca son model istemek cihazın kullanım süresinin artırılması için her alıcının hakkıdır.” şeklinde bir değerlendirme yapılmışsa da Kurul’un daha önce konuyla ilgili almış olduğu kararlar doğrultusunda teknik şartnamenin 1.27 nci maddesinde yapılan düzenlemenin de 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5 ve 12 nci maddelerine aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Buna göre; başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak alınan her iki teknik görüş ve Kamu İhale Kurulu’nun emsal kararları birlikte değerlendirildiğinde; ihalenin şikayete konu ikinci kalemi olan Pediatrik Video Ürodinami-Biofeedback Sistemi Alımı kısmında 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü gereğince gerekli rekabet koşullarının sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikayete konu kalemine ilişkin ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır. İncelemeye konu ihalede tek isteklinin teklif verdiği dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde ifadesini bulan rekabetin sağlanamadığı görülmektedir. İhalenin şikayete konu kaleminin yukarıda yer alan nedenle de iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul