İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4110
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :109
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4110
Şikayetçi:
 Maştıp Biyomedikal Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti., Muhittin Üstündağ Cad. No:11 Koşuyolu-Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Rumelihisarı Caddesi No:62 34470 Baltalimanı-Sarıyer/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.11.2007 / 31338
Başvuruya konu ihale:
 2007/139506 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Ortopedik İyileştirici Sarf Malzemeleri Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 07.08.73.0207/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 08.10.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “2007 Yılı Ortopedik İyileştirici Sarf Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Maştıp Biyomedikal Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 02.11.2007 tarih ve 31338 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Teklif edecekleri ürünlerinin 93/42/EEC Medical Devices Directive ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine tabi olduğu, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006/43 sayılı Genelgesine göre talep edilen ürünlerin CE işareti taşımasının yeterli olduğu, ürün teknik şartnamelerinde belirtilen ürün teknik dosyası isteminin ticari sırların ifşası olacağı, bu istemin ilgili mevzuata ve temel ilkelere aykırı olacağı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İncelemeye konu ihalenin 13 grup olduğu, her grubun kalemlere ayrıldığı, her grup için ayrı teknik şartname düzenlendiği, teknik şartnamelerin 1 inci maddesinde; “Üretici firma ISO 9001, ürün ise CE belgesine sahip olmalıdır. Firma bu belge veya belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini ihale dış zarfı içinde vermek zorundadır.” düzenlemesine, 2 nci maddesinde; “İştirakçi firma, teklif verdiği ürüne ait içerisinde malzemenin ürün tanımlama formu, teknik resimleri, uyulan standartların listesi, üretim prosesi ve kontrol akış diyagramı, risk analiz değerlendirme formu, tıbbi cihaz karakteristiklerinin tanımlanması, imalat tehlikeleri ve risklerinin tanımlanması, prosese ait hata modu etkileri analizi (FMEA), cerrahi tehlikeleri ve risklerinin tanımlanması, tasarıma ait hata modu etkileri analizi, temel gerekler, biyolojik değerlendirme testleri, tasarımın doğrulanması ve geçerliliği (ürünün biyomekanik yeterliliğini gösterir testler, analizler ve değerlendirme raporları), kılavuz ve tanıtım materyali, paketleme ve etiketleme ile ürünün CE uygunluk deklerayonunu ihtiva eden ve CE belgesi alabilmek için uluslar arası akredite bir kuruluşta yaptırılan Ürün Teknik Dosyası’nın aslı veya onaylı bir suretini teklifi ile birlikte sunmalıdır.” düzenlemesine, idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “Teklif edilen her bir kalem malzemenin CE belgesi bulunacak ve istekliler bu belgeleri ihale dosyasında sunacaktır.” düzenlemesine, 7.3.4 maddesinde; “Teklif edilecek her bir malzemeye ait içeriği teknik şartnamede belirtilen Ürün Teknik Dosyası’nın aslı veya tasdikli bir örneği sunulacaktır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde; “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

 

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü,

 

            Adı geçen Yönetmeliğin 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglarının, fotoğraflarının ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde, isteklinin ekonomik ve malî yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgeler saymak suretiyle belirlenmiştir. İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numunelerinin, kataloglarının ve/veya fotoğraflarının istenebileceği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglarının, fotoğraflarının ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesinin istenilebileceği, anılan Yönetmeliğin 28 inci maddesinde ise, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterlerinin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemeyeceği düzenlenmiştir.

 

            İdari ve teknik şartnamede hem CE belgesi hem de CE belgesi alabilmek için hazırlanan Ürün Teknik Dosyası istenmektedir. Ürün Teknik Dosyası akredite kuruluşa sunulmakta olup kabul edilmesi durumunda firmaya CE belgesi verilmektedir. Bir ürünün CE belgesine sahip olması o ürünü üreten firmanın Ürün Teknik Dosyası’na sahip olduğunu göstermektedir. Ürün Teknik Dosyası o ürünü üreten firmada olacağı için bu dosyanın ihaleye katılan yetkili satıcılara ürünü üreten firma tarafından verilmemesi durumunda yetkili satıcıların bu dosyayı sunma imkanları olmayacağı için ihaleye katılamamaları veya katılsalar bile değerlendirme dışı kalmaları sonucunu doğuracaktır. Ürün Teknik Dosyası’nın istenmesi Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterlerinin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemeyeceği hükmüne aykırı olup, ihaleye katılımı sınırlamaktadır. CE belgesine sahip olmak Ürün Teknik Dosyası’na sahip olunduğunu gösterdiği ve bu dosyanın istenmesi ihaleye katılımı kısıtladığı için adı geçen dosyanın istenmemesi gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

1) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü yeralmaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özelde bir sözleşmeye bağlı olarak yapılan işler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna sözleşmeye bağlı olarak bir takvim yılı içinde yapılan ortopedik iyileştirici sarf malzemesi işi” şeklindeki düzenleme ile benzer iş tanımı yapılmıştır.

 

          Benzer iş olarak kamu veya özelde bir sözleşmeye bağlı olarak yapılan işler düzenlenmiş fakat hangi işler olduğunun belirtilmediği gibi kamu veya özelde bir sözleşmeye bağlı olarak yapılan işler ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna sözleşmeye bağlı olarak bir takvim yılı içinde yapılan ortopedik iyileştirici sarf malzemesi işi benzer iş olarak düzenlenmiştir. Sadece Sosyal Güvenlik Kurumuna sözleşmeye bağlı olarak bir takvim yılı içinde yapılan ortopedik iyileştirici sarf malzemesi işinin benzer iş olarak düzenlenmesi, diğer kurumlara iş yapanların ihaleye katılımını engelleyeceği için ihaleye katılımı sınırlayıcı niteliktedir. Benzer iş tanımına ilişkin düzenleme, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterlerinin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemeyeceği hükmüne aykırı olup, ihaleye katılımı sınırlamaktadır.

 

          2) 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

          İdari şartnamenin 7.1.2.3. maddesinde ISO 9001:2000 KYS belgesi ve 7.3.4. maddesinde Ürün Teknik Dosyası, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken yeterlik kriteri olarak düzenlenmiştir.

 

          İdare ISO 9001:2000 KYS belgesi ve Ürün Teknik Dosyası eksik olanlardan eksikliği tamamlamalarını istemiştir. İsteklilerin teklifleri kapsamında yeterlik kriteri olarak sunmaları gereken belgelerin teklif zarfı içerisinde sunulması gerekmekte olup, yeterlik kriteri olarak istenen belgeler teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu için sonradan bu belgelerin tamamlatılması imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle idarenin ISO 9001:2000 KYS belgesi ve Ürün Teknik Dosyası eksik olanlardan eksikliği tamamlamalarını istemesi kamu ihale mevzuatına aykırıdır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul