En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4118
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :118
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4118
Şikayetçi:
 Petrol Ofisi A.Ş., Eskibüyükdere Cad. B Blok No:33/37 Maslak/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kadıköy Belediye Başkanlığı,Fahrettin Kerim Gökay Cad. Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 34056
Başvuruya konu ihale:
 2007/151815 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı İçin Akaryakıt Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 07.09.28.0207/2007-71 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından 15.11.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “2008 Yılı İçin Akaryakıt Alımı” ihalesine ilişkin olarak Petrol Ofisi A.Ş.’nin 21.11.2007 tarih ve 34056 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalenin otomasyon ihalesi mi, dökme yakıt ihalesi mi olduğunun şartnameden net olarak anlaşılamadığı, otomasyon sistemi için gerekli açıklamalara yer verildiği halde dökme yakıt alımına ilişkin hükümler bulunduğu ve birbiriyle çeliştiği,

 

            2) İdari şartnamenin 2 ve 53 üncü maddelerinde dökme mal alımı gibi düzenleme getirilmesine rağmen, “Diğer Hususlar” başlıklı VI. Kısımda; “Mevcut olan istasyonumuza, ihale kendisinde kalan firma bayisi olduğu dağıtım şirketi adına Taşıt Tanıma Sistemini entegre edecektir.” hükmünün düzenlendiği, taşıt tanıma sistemini bayilerin entegre edemediği, ancak dağıtıcı şirketlerin bayilerine ait istasyonlarda bu entegrasyonu yapabildikleri, bu entegrasyonun yapılmasının istasyondan otomatik taşıt tanıma sistemine tanımlanmış ve gerekli donanımları yapılmış idareye ait araçlarla yakıt alınarak dağıtıcı şirket tarafından idareye faturalanması ve maliyetin artması sonucunu doğuracağı, oysa alınacak yakıtın miktarı şartnamede belirlenmiş olup bu miktar yakıtın idareye ait istasyonun depolarına teslim edileceği hususuna yer verildiği, ihalenin konusu belli miktarlı dökme yakıt teslimatı olduğuna göre dağıtım şirketinin otomasyon sisteminin istasyona entegre edilmesi ile ne amaçlandığının anlaşılamadığı,

 

            3) İdari şartnamenin 7.d maddesinde, istasyona tüm akaryakıt ürünlerinin sevkiyatını yapacak dağıtım şirketi tankerlerinin ADR (Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması) sertifikasına sahip olmalarının istendiği, henüz ülkemizde ADR sertifikasına yönelik düzenlemenin yapılmamış olması nedeniyle uygulanmayan bu sertifikanın istenmesinin hukuka aykırı olduğu, ihale konusu malın uluslararası taşınmasının söz konusu olmadığı, ADR belgesinin istenmesinin rekabeti engellediği, Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelere aykırı olduğu,

 

            4) İhalenin dağıtım şirketi bayilerine açık bir ihale olduğu, idari şartnamenin 7.r maddesinde, katılımcıların teklif edecekleri akaryakıtın TSE standartlarına ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygunluk belgelerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmelerinin istendiği, oysa bayilerin yakıtı doğrudan TÜPRAŞ’tan alamadığı, TÜPRAŞ’tan doğrudan yakıt almaya yetkisi olan dağıtım şirketlerinden aldıkları, bu nedenle bayilerin böyle bir belgeyi ibraz etmelerinin mümkün olmadığı, ancak bağlı oldukları dağıtım şirketinin bayilerine verdikleri malın bu kriterlere uygun olacağını taahhüt edebilecekleri,

 

            5) İdari şartnameye genel olarak bakıldığında, ihaleye dağıtım şirketi bayilerinin katılacağı ancak tüm taahhütleri dağıtım şirketinin yerine getireceği, malın taşınmasını, otomasyon sisteminin istasyona entegrasyonunu, yakıtın kalitesini dağıtım şirketinin taahhüt edeceği şeklinde hükümlerin yer aldığı, malı bayiye dağıtım şirketi verdiğine göre açıkça otomatik sistem ihalesi olduğu anlaşılmakta olan ihalenin dökme mal alımı gibi gösterilmesinin kanuna aykırı olduğu, dolayısıyla dağıtım şirketlerinin ihaleye katılmasının engellendiği iddia edilmektedir.

 

            Yapılan inceleme sonucunda; geçerli teklif kalmadığından ihalenin idare tarafından 13.12.2007 tarihinde iptal edildiği, Kuruma yapılan başvurunun ihalenin iptaline ilişkin olmadığı hususları tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; “… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 13.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul