İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4119
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :119
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4119
Şikayetçi:
 Megasan Medikal Gaz Sist. Tıb. Alet ve Cihz. İnş. Taah. Mad. Nak. Turz. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Küçük Sanayi Sitesi Ek Blok No:17 ÇANKIRI
 İhaleyi yapan idare:
 Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baştabipliği, ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2007 / 36150
Başvuruya konu ihale:
 2007/134978 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Yoğun Bakım Hastabaşı Merkezi Medikal Gaz Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 07.09.88.0207/2007-75 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Adet Yoğun Bakım Hastabaşı Merkezi Medikal Gaz Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Megasan Medikal Gaz Sist. Tıb. Alet ve Cihz. İnş. Taah. Mad. Nak. Turz. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2007 tarih ve 36150 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, yapılan ön inceleme sonucunda bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

Adı geçen Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği,

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına karar verilmesi veya başvurunun Kurumun görev alanında bulunmadığının tespiti halinde Kurul tarafından bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verileceği, hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; idarenin başvuru sahibini, idari şartnamenin 7.1. maddesi gereği isteklilerin sunmak zorunda olduğu ihale dışı bırakılacak veya ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında bulunmadığına ilişkin taahhütnamenin KİK standart forma uygun olmadığı, standart formun 2 nci bendinde ifade edilen “ihale tarihi itibariyle” ibaresinin bulunmadığı, idari şartnamenin 7.2.1. maddesi gereği isteklilerin sunmak zorunda olduğu mali durum bildirimine ilişkin belgenin eksik olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktığı, aynı ihale ile ilgili olarak 2007/964 sayılı dosyada esas incelemesine geçildiği, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden başvuru sahibine ait teklif zarfı içerisinde mali durum bildirimine ilişkin belgenin olmadığının görüldüğü ve başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu,

 

Başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı, başvuru dilekçesine başvuru sahibinin, varsa vekil yada temsilcisinin adı, soyadı, ünvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiştir.

 

Tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olması ve Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul şartlarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul