İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4136
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :9
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4136
Şikayetçi:
 Elmed Elektronik ve Medikal San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Yolu 13.Km., Gersan Sanayi Sitesi, 658. Sokak, No: 46 06370 Ergazi/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Hastane Caddesi, No: 20 38010 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35276
Başvuruya konu ihale:
 2007/142005 İhale Kayıt Numaralı “Üroloji Tıbbi Cihaz Alımı II (1 inci Kalem Eswl Cihazı, 2 nci Kalem Superclast Aspirasyonlu Taş Kırma Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 07.09.55.G022/2007-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 10.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Üroloji Tıbbi Cihaz Alımı II (1 inci Kalem Eswl Cihazı, 2 nci Kalem Superclast Aspirasyonlu Taş Kırma Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Elmed Elektronik ve Medikal San. ve Tic. A.Ş.’nin 23.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.11.2007 tarih ve 35276 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin şikayete konu olan 1 inci ve 2 nci kalemlerine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Birinci en avantajlı teklif sahibi SENA Medikal’in teklif ettiği EMD marka ESWL cihazı ile ilgili olarak, idari ve teknik şartnamede istenilen CE kalite belgesinin teknik şartnamenin 2.1.4. maddesinde belirtilen “Ultrasonik Robot Kollu Otomatik Taş Odaklama Sistemi”ni kapsamadığı ve bu sisteme ait CE kalite belgesinin bulunmadığı bu durumun Kamu İhale Kanununun İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları Başlıklı 10 uncu maddesine aykırı olduğu,

 

2) İkinci kalem olan Superclast Aspirasyonlu Taş Kırma Cihazı ile ilgili olarak da hem en düşük fiyatı kendilerinin verdiği hem de cihazda kullanılan sarf malzemelerinin daha düşük fiyatlı olduğu ve daha uzun süre kullanılabildiği, teknik servis olanakları olarak da firmalarının daha avantajlı olduğu, bu nedenle ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerekirken demonstrasyon istendiği, hastanede yapılan demonstrasyon sonucu cihazın fonksiyonuyla ilgili olmayan bir aparatın o anda olmaması bahane edilerek cihazlarının reddedildiği, demonstrasyonun daha sonra hasta üzerinde gösterilerek tekrar edilebileceği teklif edilmesine rağmen reddedildiği, ESWL cihazının demonstrasyonunun üretici firma EMD Medikal tarafından hasta üzerinde yapılmadığı, atölye ortamında yapıldığı, demonstrasyona her firmadan temsilcilerin katılmasını talep etmelerine rağmen kabul edilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “Üroloji Tıbbi Cihaz Alımı II” işi olduğu açıklanmış, şikayete konu olan 1 inci kalemde 1 adet ESWL Cihazı (şok dalgası ile vücut dışında böbrek taşı kırma), 2 nci kalemde ise 1 adet Superclast Aspirasyonlu Taş Kırma Cihazı alınacağı belirtilmiş, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21 inci maddesinde kısmi teklif verilebileceği ve 36.2. maddesinde ise tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; teklif edilen ürüne ait katalog ve teknik şartnameye cevap verilmesi gerektiği düzenlenmiş, 53.2.1 inci maddesinde de: “Cihazların teslimi sırasında CE belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretleri sunulacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalenin 1 inci kalemi olan “Şok Dalgası İle Vücut Dışında Böbrek Taşı Kırma (ESWL) Cihazı Teknik Şartnamesinin” 3.3. maddesinde: “Teklif edilen sistem CE gibi kalite standartlarına sahip olacaktır.”, 3.7 nci maddesinde: “Teklif ile birlikte varsa cihazın tanıtım kataloğu ve broşür içeren doküman paketi verilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmış, 2.1.6 ncı maddesinde 1 inci kalemde istenen ESWL cihazının ultrasonik robot kollu otomatik taş odaklama sistemini de kapsadığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği gereğince sunulması zorunlu belgeler dışında ihale konusu ile ilgili yönetmelikler gereğince ürünün herhangi bir işaret taşıması veya kalite yada standarda uygunluk belgesinin bulunması zorunluluğu olsa bile, idarelerin idari ve teknik şartname ile bu belgelerin sunulmasını veya tedarik edilecek malların numunelerini, katalogları ile fotoğraflarını isteyip istememek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu, incelemeye konu ihalede teklif edilen ürüne ait katalogların sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, idari şartnamenin 53.2.1 inci maddesinde cihazların teslimi sırasında CE belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerinin sunulacağının, teknik şartnamenin 3.3. maddesinde ise teklif edilen sistemin CE gibi kalite standartlarına sahip olması gerektiğinin düzenlendiği, söz konusu CE kalite belgesinin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında verilmesi istenilmediğinden, bu aşamada sunulan belgenin değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; istekliler tarafından teklif edilen cihazın özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun ancak “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecek bir husus olduğu, şikayete konu ihalede idarece CE belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerinin cihazların teslimi sırasında sunulacağı yolunda düzenleme yapıldığı, anılan hususun idari şartnamede belirtildiği, ihaleye teklif veren istekliler tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşıladığının taahhüt edildiği, teknik şartnameye uygunluk belgesi sunulduğu, idarece, söz konusu düzenlemeler uyarınca ihalenin geçerli en düşük teklifi veren isteklinin üzerinde bırakıldığı anlaşıldığından, şikayete konu hususla ilgili olarak başvuru sahibinin iddialar yerinde bulunmamıştır. Kaldı ki, ihale üzerinde kalan isteklinin teknik şartnameye uygun olmayan bir ürünü idareye teslim etmesi durumunda da, muayene ve kabul komisyonu tarafından gerekli tespit yapılarak idarece sözleşme hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, isteklinin teknik şartnameye uygun mal teslim edip etmediği hususunun da ancak idarece sözleşmenin uygulanması aşamasında tespit edilebileceğinden bu aşamadaki sorumluluk idarede olmak üzere tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik olarak başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye katılan firmaların sunmuş oldukları katalog ve teknik şartnameye cevapların incelenmesi sonucunda firmalardan demonstrasyon istenmiş; yapılan demonstrasyon sonucunda 1 inci kalemde yer alan ESWL Cihazına teklif veren PCK Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., SENA Medikal-Savaş TUNCER ve Elmed Elektronik ve Medikal San. ve Tic. A.Ş. firmalarının teklif etmiş oldukları cihazların teknik bakımdan yeterli olduğuna karar verilmiş ve yapılan değerlendirme sonucu ihalenin 1 inci kaleminin Sena Medikal-Savaş TUNCER’in üzerinde bırakılmasına karar verilmiş, ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif olarak da Elmed Elektronik ve Medikal San. ve Tic. A.Ş. belirlenmiştir. 2 nci kalemde yer alan Superclast Aspirasyonlu Taş Kırma Cihazı, Arılar Sağlık ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ihale edilmiş, bu kaleme teklif veren Elmed Elektronik ve Medikal San. ve Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği cihazın, Superclast Aspirasyonlu Taş Kırma Cihazı Teknik Şartnamesinin 1 inci maddesinde yer alan, “…cihaz gerek ultrasonik gerek pnömatik sistemle çalışırken aspirasyon yapabilmelidir.” ve “…cihaz ultrasonik ve pnömatik olarak kombine çalışmalıdır.” hükümleri karşısında, pnömatik kırma sırasında aspirasyon yapmaması ve sistemin kombine olarak çalışması gösterilmediğinden bu kaleme ait teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçerli başka teklifin de kalmaması nedeniyle bu kalemde ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklifin olmadığının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından ihale günü olan 10.10.2007 tarihinde idareye yazılan tarihli yazı ile teknik şartnamenin 2.1.1.7. maddesinde “…ultrason odaklama sistemi olan robot kol ile odaklama sistemi olmalıdır” şeklindeki ibare ile ultrasonik lokalizasyonun otomatik olarak istendiği, ihaleye teklif veren 3 firmanın da ultrasonik lokalizasyon yaptığı, ancak diğer iki firmanın manuel yöntemli olduğu, bu nedenle teknik şartnamede istenilen özeliklerin karşılanamayacağı, her üç firmadan da bahsi geçen bu teknik özelliği ispat etmek amacıyla demonstrasyon talep edilmesi ve teknik şartnameyi tam olarak karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

İdare tarafından 23.10.2007 tarihinde ihaleye katılan firmalara yazılan yazı ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyona ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş, başvuru sahibine, PCK Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ve Sena Medikal-Savaş Tuncer’e yazılan 23.10.2007 tarihli yazı ile 30.10.2007 tarihine kadar ihtiyaç listesinin 1 inci kalemi için demonstrasyonun sunulacağı yerin belirlenip sunumun gerçekleştirilmesinin, Arılar Sağlık ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne yazılan yazı ile ihtiyaç listesinin 2 nci ve 3 üncü kalemi için, başvuru sahibinin ise ihtiyaç listesinin 2 nci kalemi için demonstrasyon sunumunun hastanelerinde gerçekleştirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

İdarece teklif edilen ürünlerin özelliklerin teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun ancak cihaz üzerinde yapılacak demostrasyon sonucu anlaşılabilecek bir husus olduğu, idari şartnamede demostrasyon yapılacağına ilişkin olarak her hangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden teklif edilen cihazın teknik şartnameyi tam olarak karşılayıp karşılamadığının “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabileceği, idarece, idari ve teknik şartname ile ilanda, demostrasyon yapılacağına ilişkin her hangi bir düzenlemeye yer verilmediği, demonstrasyonun hangi hallerde isteneceği, nerede yapılacağı, bu işlemin gerçekleştirilmesi için gereken süre, demonstrasyonun kimler tarafından ve hangi standartlarda yapılacağı, demonstrasyon yapılırken tarafların (istekliler ve idare olarak) kimlerden oluşacağı ve demonstrasyon esnasında kimlerin hazır bulunmaları gerektiği ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin hususların yer almadığı anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, başvuru sahibinin 23.10.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunda demonstrasyon yapılırken yaşanan belirsizlikler ve olumsuzluklar sonucunda sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanamadığı için sağlıklı bir değerlendirmenin yapılamadığı hususu da göz önüne alındığında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            İdarelerce, ihale dokümanları hazırlanırken tedarik edilecek malın piyasada bulunma koşulları, fiyatı, yurt içi veya yurt dışı üretimi olması durumuna göre temin süresi vb. gibi hususları da göz önüne alarak düzenleme yapmaları, teklif edilecek ürüne ilişkin katolog istenebileceği gibi, ürün özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığı hususunda demonstrasyon istenebileceği, ancak demonstrasyonun nerede, hangi tarih aralığında, ne kadar sürede, kimler tarafından ve hangi standartlara göre ve de kimlerin huzurunda yapılacağı hususlarının açık açık düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan ihale dokümanında demonstrasyon yapılacağına ilişkin olarak her hangi bir düzenleme bulunmadığı halde daha sonra demonstrasyon istenilmesinin mevzuata uygun bir uygulama olmadığı, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen eşitlik ilkesinin sağlanabilmesi için söz konusu hususun tarafların takdirine bırakılan bir husus olarak uygulanmaması gerekmektedir.

 

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; başvuru sahibinin teklifinin yapılan demonstrasyon sonucunda değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı olmakla birlikte, söz konusu düzenlemede demonstrasyon için gerekli süre, yer, demonstrasyonun nasıl ve kimler tarafından yapılacağı, sonuçlarının nasıl değerlendirileceği vb. gibi hususlar belirtilmediği için mevcut düzenleme ile demonstrasyona ilişkin işlemin gerçekleştirilmesi sağlıklı olamayacağından, bu sebeple ihalenin şikayete konu olan 1 inci ve 2 nci kalemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan teknik şartnamenin “Garanti Süresi, Bakım, Onarım ve Teknik Doküman” bölümünün 3.6 maddesinde: “Firmalar teklifleriyle birlikte cihazın bakım-onarımı için gerekli altyapıya (cihazın bakım-onarımı yönünden yetişmiş teknik personel bakımından) sahip olduklarını gösterir bir belgeyi ve cihazın yurt dışı ve yurt içi referanslarını vereceklerdir.” şeklinde düzenleme yapılmış, ayrıca anılan teknik şartnamenin 7.3 üncü maddesinde teknik komisyon değerlendirmesinde; “…teklif edilen tıbbi cihaz ve ünitelerin teknik şartname maddelerinde belirtilen tıbbi ve teknik özellikleri ile teknolojik modelini; teklifi veren firmanın teknik servis kapasitesi ve firmanın altyapısını gösteren referanslarını; teklif edilen tıbbi cihazın ve ünitenin yurt dışı ve yurt içi sağlık kurumlarındaki durumu ve referanslarını; teklifin teknik şartnameye göre hazırlanıp hazırlanmamasını ve teknik şartnamede istenilen diğer tüm hususların uygunluk belgesinde cevaplandırılmalarını göz önüne alacaktır.” ifadesi yer almıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinin: “I.Deneyime İlişkin Referans” başlıklı bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

Netice itibariyle; 1 inci kalem ESWL cihazına ilişkin teknik şartnamede referansa ilişkin olarak yapılan düzenleme nedeniyle ilk defa ihaleye katılacak olan firmaların ihaleye katılımının engellendiği hususu da göz önüne alındığında söz konusu düzenlemenin potansiyel isteklilerin ihaleye katılımını engelleyebilecek nitelikte olduğu sonucuna varılmış, bu düzenlemenin, 4734 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla beraber, bu düzenleme nedeniyle ihale dışı bırakılan bir istekli olmadığı görüldüğünden, bu konu esasa etkili bir husus olarak görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikayete konu olan 1 inci ve 2 nci kalemlerine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin şikayete konu olan 1 inci ve 2 nci kalemlerine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul