İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4139
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :12
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4139
Şikayetçi:
 Bioses Biyomedikal Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti. Sanayi Mah. Uygar Sok. No:4 K:2 4. Levent / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Babahasan Alemi Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sokak No: 5/2 34080 Fatih / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.11.2007 / 34422
Başvuruya konu ihale:
 2007/158885 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem İki Başlıklı Tavan Ameliyat Lambası Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.12.2007 tarih ve 07.0937.0160/2007-65 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 08.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Kalem İki Başlıklı Tavan Ameliyat Lambası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bioses Biyomedikal Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.11.2007 tarih ve 34422 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kuruma verilen dilekçede yer verilen hususların idareye verilen dilekçede yer almadığı, Kuruma verilen dilekçede şikayet konusu edilen hususta mevzuata uygun olarak süresinde idareye şikayette bulunulmadığı ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları oluşmadığından başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihale için düzenlenen teknik şartname ile birbirinden farklı seviyede ampul teknolojisi kullanan lambaların rekabet etmesinin istenildiği, Xenon Gas Discharge ampul teknolojisi ile çalışan lambaların Tungsten Halojen ampul teknolojisi ile çalışan lambalardan kalite olarak daha üstün olduğu, firmalarının İdarenin isteğine uygun olarak Tungsten Halojen Ampuller veya Xenon Gas Discharge Ampuller ile çalışan tavan lambalarını teklif edebileceği, iki farklı teknoloji arasında maliyet farkı bulunduğu, daha düşük bir maliyeti olan Tungsten Halojen Ampul teknolojisine sahip ürünlerini teklif edebilmeleri için teknik şartnamenin 20 nci maddesindeki renk dağılım indeksi değerinin en az 94 olacağına dair şartın 93 olarak değiştirilmesi gerektiği, firmalarının bu durumda ihaleye katılabileceği ve rekabetin sağlanabileceği, idare taleplerini kabul etmediğinden ihaleye tek firmanın katıldığı, ihalede rekabetin engellendiği iddia edilmektedir.

           

Başvuru sahibinin 23.11.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesindeki iddialar üzerine 26.11.2007 tarihinde esasın incelenmesine geçilmiş olup, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda; 

Başvuru sahibinin 19.10.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 24.10.2007 tarihinde idareye şikayet dilekçesi verdiği, idarenin ihaleyi 08.11.2007 tarihinde gerçekleştirdiği, idarenin 21.11.2007 tarihli cevabının 22.11.2007 tarihinde başvuru sahibi tarafından tebellüğ edildiği,

 

Başvuru sahibinin 24.10.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçe ile; farklı ampul teknolojisine sahip ürünlerin fiyatları farklı olduğundan ihalede rekabetin sağlanamayacağı, teknik üstünlükleri nedeniyle Xenon Gas Discharge ampul kullanan sistemlerin fiyatının daha yüksek olduğu, idarenin hangi sistemi, teknolojiyi kullanacağının belirlenmesi sonrasında teknik şartname hazırlanması gerektiği hususunda şikayette bulunulduğu, 

 

Kuruma verilen dilekçede ise; firmalarının idarenin isteğine uygun teknolojiye sahip ampuller ile çalışan ameliyat lambalarını teklif edebileceği, daha düşük fiyata sahip olan Tungsten Halojen Ampulleri kullanan ameliyat lambalarını ihalede teklif edebilmeleri için teknik şartnamenin 20 nci maddesindeki renk dağılım indeksi değerinin en az 94 olacağına dair şartın 93 olarak değiştirilmesi gerektiği, idare taleplerini kabul etmediğinden ihaleye katılamadıkları hususunda şikayette bulunulduğu,

 

Dilekçe ve ekinde bulunan bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının birlikte incelenmesinden; teknik şartnamenin 20 nci maddesindeki renk dağılım indeksi değerinin en az 94 olacağına dair şartın 93 olarak değiştirilmesi için ihale öncesinde idareye başvurulmadığı, teknik şartnamenin 20 nci maddesinin değiştirilmesini isteyen herhangi bir kayıt bulunmadığı, dolayısıyla, idareye verilen dilekçede bulunmayan bir iddia ve/veya talebin Kuruma verilen dilekçede şikayet konusu yapılmış olduğu,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi hükmü ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmü gereğince; şikayetin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gün içinde yapılması gerekmektedir.    

 

            Dosyanın incelenmesinden, teknik şartnamenin 20 nci maddesindeki renk dağılım indeksi değerinin en az 94 olacağına dair şartın 93 olarak değiştirilmesi için şikayete yol açan durumun farkına varıldığı (doküman satın alındığı) 19.10.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı, 26.10.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçede belirtilmeyen bir hususun Kuruma verilen dilekçede yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulması olduğundan Kurum’a yapılan başvuru da mevzuata uygun bulunmamaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.   

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:
Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.
  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul