İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4141
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :14
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4141
Şikayetçi:
 Hak-Er-Man İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Birlik Mahallesi 7.Cadde 58/A-B Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Derince Devlet Hastanesi Baştabipliği,İbn-i Sina Mah. Lojman Sok. Sopalı Mevkii Derince/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2007 / 36295
Başvuruya konu ihale:
 2007/130037 İKN|li Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 07.09.91.0105/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Derince Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hak- Er- Man İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 06.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.12.2007 tarih ve 36295 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olmalarına rağmen özel sektöre ait iş bitirme belgesinin tevsiki için ihale dosyası kapsamında sundukları fatura örneğinin fotokopi olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmış olduğu ve bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde; bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde iş deneyimini tevsik için yüklenicilerin, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunacakları,

 

Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde ise; idarelerin, belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isteyecekleri; aday veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemelerinin mümkün olduğu; noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımasının zorunlu olduğu, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanların geçerli kabul edilmeyeceği, düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamede de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, başvuru sahibi istekli tarafından özel sektöre ait iş bitirme belgesinin tevsiki için ihale dosyası kapsamında sunulan fatura örneğinin fotokopi olduğu, belge üzerinde ve teklif dosyası kapsamında söz konusu belgenin aslına uygunluğunun noterce onaylandığına ya da aslının idarece görüldüğüne ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

          B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          1) Anılan Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ç) bendi uyarınca ödeneğin mevcut olup olmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, ihalenin 22.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile yaklaşık maliyetin üzerinde fiyat teklif eden Asist Sağlık Araç. Gereç. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği XIII. maddesi (C) fıkrasında;

 

İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

 

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

 

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.

 

İdarenin kullanılabilir ödenek tutarının ihale konusu alım tutarını karşıladığı anlaşılmakla birlikte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olmasına rağmen idarenin yukarıda anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda işlem tesis ederek ihaleyi karara bağladığına ilişkin ihale işlem dosyası içerisinde herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.

 

          2) Anılan Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi uyarınca ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 8 inci bölümünün (f) maddesinde; “Sistemde teklif edilen yıkama dezenfeksiyon makineleri ve sterilizatörler aynı imalatçının imalatı olmalı ve aynı markayı taşımalıdır. Ara ürün imalatı veya sadece üzerine etiket basarak aynı markalı olan cihazlar kabul edilmeyecektir. Farklı markalarda sterilizatör ve yıkama dezenfeksiyon cihazı teklif eden firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, ihale dokümanı satın alan ancak ihaleye teklif vermeyen Trans Medikal Aletler San. ve Tic. A.Ş.’nin 11.09.2007 tarihli dilekçe ile; ihale dokümanı satın almayan Eryiğit Tıbbi Cihazlar A.Ş.’nin ise, 07.09.2007 ve 25.09.2007 tarihli dilekçele ile teknik şartnamenin anılan düzenlemesinin rekabeti önleyici nitelikte olduğu ve değiştirilmesi gerektiği hususlarında idareye başvuruda bulundukları, ancak idarenin başvuru sahiplerinin bu taleplerine ilişkin herhangi bir cevap vermediği anlaşılmıştır.

 

4734 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü, 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin anılan düzenlemesine ilişkin yapılan itirazlar ve 4734 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, yıkama dezenfeksiyon makineleri ve sterilizatörlerin aynı imalatçının imalatı olmasını öngören düzenlemenin rekabeti önleyici ve ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 4 isteklinin doküman aldığı 3 isteklinin teklif verdiği, ancak geçerli bir teklifin bulunduğu, bu teklifinde yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu,  bu nedenle de anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul