İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4151
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :24
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4151
Şikayetçi:
 Dinamik Röntgen San. ve Tic. Ltd. Şti., İvedik Organize Sanayi Ağaç İşleri Sitesi 600. Sokak No:21/b 06370 - Ostim/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği,Atatürk Mah. Hastane Cad. – ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35918
Başvuruya konu ihale:
 2007/165015 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 07.09.75.0165/2007-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 31.10.2007 tarihinde Pazarlık Usulü (21/b) ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dinamik Röntgen San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.12.2007 tarih ve 35918 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Tekliflerinin teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde yer alan; “Cihaz expojur zamanını otomatik ayarlamalıdır.” şartını karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teknik şartnamede cihazın nasıl ve hangi tip ve teknik ile çalışması gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı, teklif ettikleri cihazda zamanın otomatik ayarlandığı, teknik şartnameye uygun cihazı teslim edeceklerini taahhüt ettikleri,

2) İhale komisyonunun kanaat kullanarak muayene ve kabul komisyonu yerine geçerek karar vermesinin uygun olmadığı,

3) İdari şartnamede yer verilmesi gereken ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin teknik şartnamede düzenlendiği, bu nedenle ihalenin iptal edilerek rekabete açık şartnamelerle ihalenin yeniden yapılması talep edilmektedir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “A-Seyyar Röntgen Cihazı Tıbbi ve Teknik Özellikler” başlıklı bölümünün 10 uncu maddesinde; “Cihaz expojur zamanını otomatik ayarlamalıdır.” düzenlemesine, “F-Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde ise, “Firmalar şartname maddelerine teknik şartnamedeki madde ve sıraya göre tek tek cevap verecektir. Teklif edilen cihazın marka ve modelleri de yazılacaktır. Bu cevapların şartnameye uygunluk belgesi adı altında ayrı bir kağıda yazılmış imzalanmış ve kaşelenmiş olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Verilen cevapların orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi ihalede DYNAMIC X-RAY Marka DRX 15-i model Seyyar Röntgen Cihazını teklif etmiştir. Teknik şartnameye uygunluk beyanında, “A-Seyyar Röntgen Cihazı Tıbbi ve Teknik Özellikler” başlıklı bölümünün 10 uncu maddesine ilişkin olarak; “Cihaz expojur zamanını otomatik ayarlanır.” ifadesine yer vermiştir. Ayrıca beyanında bu hususun cihaz kataloğunun 4 üncü sayfasında A olarak işaretlendiğine dair not eklemiştir.

 

İhale komisyonunun 05.11.2007 tarihli kararı ile başvuru sahibinin teklifi teknik şartnameyi karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış ve kesinleşen ihale kararı başvuru sahibine 08.11.2007 tarihinde posta ile gönderilmiştir.

 

Başvuru sahibi 14.11.2007 tarihli yazı ile idareden teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi hakkında açıklama talep etmiştir. İdare 22.11.2007 tarihli yazı ile; teknik şartnamenin anılan maddesine ilişkin olarak teknik şartnameye uygunluk beyanında “Cihaz expojur zamanını otomatik ayarlanır.” ifadesine yer verildiği, ifadede geçen “ayarlanır” kelimesinin tereddüde neden olduğu, bu hususun katalogda gösterilen yerde açıkça belirtilmediği, kataloğun tamamı incelendiğinde “Control panel with membrane key” kısmında “mAs/zaman” ın şartnamede geçen expojur zamanına karşılık geldiğinin anlaşıldığı, ancak bu panelde yukarı ve aşağı yön tuşlarının bulunmasının otomatiklik hususunda tereddüde sebep olduğu, firma yetkilisi ile yapılan telefon görüşmesinde yetkili tarafından cihazın kV, mA girildiği zaman expojur zamanını teklif ettiği, istenirse bu değerin artırılıp azaltılabileceğinin ifade edildiği, her ne kadar cihaz expojur zamanı teklif ediliyorsa da bunun müdahaleye açık olmasının karmaşaya sebep olabileceği, bunun hasta ve cihaz için risk teşkil ettiği, zaman ve malzeme kayıplarını artırabileceği göz önüne alınarak müdahaleye açık mAs/zaman kumanda panelinin bulunması, mevcut halin expojur zamanının cihaz tarafından otomatik ayarlanması kavramını tam karşılamadığı, bu husus belgelendirilemediğinden sonradan belgelendirilmesinin de mümkün olmadığı, bu nedenlerle de teklifin değerlendirme dışı bırakıldığını başvuru sahibine bildirmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği hükmü yer almaktadır.

 

İdare ihtiyacı olan alıma konu cihazı mevcut teknik şartnameye uygun cihaz ile karşılayabileceğine karar vermiştir. Teknik şartnamede yer alan cihazın tıbbi ve teknik özelliklerine ilişkin düzenlemeler, cihazı teknik olarak bütünüyle tarif eden düzenlemelerdir. Başvuru sahibi her ne kadar teknik şartnamede cihazın nasıl ve hangi tip ve teknik ile çalışması gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığını iddia etmekteyse de, teknik şartnamede yer verilen “Cihaz expojur zamanını otomatik ayarlamalıdır.” düzenlemesi, cihazın çalışma özelliklerine ait bir düzenlemedir ve ihaleye teklif verecek isteklilerin teklif ettikleri cihazın teknik şartnamede istenen bütün özellikleri bire bir karşılaması gerekmektedir. Başvuru sahibinin dilekçesinde söz konusu düzenlemeye rağmen teknik şartnamede cihazın nasıl ve hangi tip ve teknik ile çalışması gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığını iddia etmesi de teklif edilen cihazın bu özelliğe sahip olmadığını göstermektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “Cihazlar ile ilgili kataloglar teklif mektubu ile birlikte verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiş, teknik şartnamenin “F-Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde ise isteklilerden teknik şartnameye uygunluk beyanı istenmiş, verilen cevaplar orijinal dokümanlar ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı belirtilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde, gerek görüldüğünde teklif ettikleri malın ihale dokümanında belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının teyit edilebilmesi için numunelerinin, ayrıntılı ve teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglarının, fotoğraflarının ve benzeri tanıtım materyalinin istenebileceği, anılan Yönetmeliğin 20 nci maddesinde ise, ihale sürecindeki bütün değerlendirmelerin ihale komisyonunca yapılacağı hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu düzenlemeler gereği ihale komisyonunun mevzuat gereği istenen kataloglar üzerinden değerlendirme yapmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği hükmü yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibinin ihale dokümanını 31.10.2007 tarihinde satın aldığı ve 31.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği, ancak ihale saatine kadar idareye başvuru sahibince ve diğer isteklilerce ihale dokümanına yönelik olarak herhangi şikayet başvurusunda bulunulmadığı, başvuru sahibinin ise idareye 26.11.2007 tarihinde kayıtlara giren dilekçe ile şikayette bulunduğu tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, isteklilerin, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adayların ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacakları hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin, “C-Teknik Servis ve Garanti” başlıklı bölümü ile “F-Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi” başlıklı bölümünde yer verilen düzenlemeler teklif edilecek cihazın özelliklerine yönelik olmayıp, isteklilerin cihaz ile birlikte vermesi gereken belge ve taahhütnamelere ilişkin belgelerdir. Bu nedenle teknik şartnamenin bu bölümünde yer verilen düzenlemelere idari şartnamenin “Yeterlik Belgelerinin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar”ı düzenleyen 15 inci maddesinde yer verilmesi gerekmektedir.

 

Ancak, başvuru sahibinin ihale dokümanını 30.10.2007 tarihinde satın aldığı ve 30.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği, ihale saatine kadar idareye başvuru sahibince ihale dokümanına yönelik olarak herhangi şikayet başvurusunda bulunulmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin ihaleye teklif verdikten sonra tekliflerin değerlendirilmesinden sonraki bir aşamada ihale dokümanına yönelik olarak şikayet etme hakları bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin ve ihaleye teklif veren diğer isteklilerin ihale dokümanını bir bütün olarak değerlendirmeleri ve tekliflerini mevcut ihale dokümanını dikkate alarak vermeleri gerekmektedir. Kaldı ki, başvuru sahibi de mevcut düzenlemelerde istenen belgelerin tamamını teklifi ekinde idareye sunmuş ve ihalede belgesi uygun bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekli bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            a) İhale usulü yönünden yapılan incelemede,

 

İhale dosyasında bulunan ihale onay belgesinde alımın 4734 sayılı Kanuna göre pazarlık usulüyle yapılacağı belirtilmekte, ancak anılan Kanunda pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için oluşması gereken gerekçelerin oluşup oluşmadığına ilişkin herhangi bir gerekçe belirtilmemiştir. Başvuru sahibine gönderilen ihaleye davet yazısında ise, ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi gereği pazarlık usulü ile yapılacağı belirtilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde; “Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. 

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

(Değişik: 4964/ 14 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

(a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece yapılan alım tıbbi cihaz alımıdır. Ancak söz konusu alımda pazarlık usulünün kullanılmasını gerektirecek idari faaliyetin devamına engel olan bir hususun varlığı veya maddede belirtilen diğer hususların varlığı konusunda herhangi bir belirleme ve gerekçelendirme yapılmamıştır. Bu nedenle söz konusu tıbbi cihaz alımının anılan gerekçeler olmaksızın pazarlık usulü ile ihale edilmesinin yukarıda belirtilen madde ile 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 
Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

1) İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 5 isteklinin doküman aldığı, 2 isteklinin teklif verdiği, ancak geçerli bir teklifin bulunduğu, bu teklifinde yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, 

 

2) İhale konusu işin ihalesine teklif verecek olan isteklilerden ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerinin idari şartnamenin “Yeterlik Belgelerinin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin hususlar” ı düzenleyen maddesinde  yer  verilerek istenilmesi gerekirken, anılan belgelerin bu madde de istenilmeyip yalnızca alınacak malın teknik özellikleri ile ilgili kriterlere yer verilmesi gereken teknik şartnamede düzenlemiş olmasının uygun olmadığı,

 

 gerekçeleriyle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul