İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4157
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :45
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4157
Şikayetçi:
 S.G.S. İş Güvenliği Malzemeleri Tah. ve Tic. Ömer Sağmanlıgil Gençlik Cad. No 17/5 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 M.S.B. İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı Sirkeci-Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37351
Başvuruya konu ihale:
 2007/176534 İhale Kayıt Numaralı “5.000 Çift Kar Hediği Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.12.2007 tarih ve 07.10.29.0162/2007-63 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            M.S.B. İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 20.11.2007 tarihinde pazarlık usulü (21/c)  ile yapılan “5.000 Çift Kar Hediği Alımı” ihalesine ilişkin olarak S.G.S. İş Güvenliği Malzemeleri Tah. ve Tic. Ömer Sağmanlıgil’in 14.12.2007 tarih ve 37351 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 20.11.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan 5.000 Çift Kar Hediği alımı ihalesine teklif verdikleri, teklif mektupları usulüne uygun olmadığı için kendi tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak geriye kalan üç istekli tarafından verilen tekliflerin değerlendirmesinin idarece mevzuata uygun olarak yapılmadığı, ilk teklifler alındıktan sonra ihale komisyonu tarafından gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra ve ilk teklif fiyatları açıklandıktan sonra son tekliflerin alınması aşamasında, isteklilerden son indirimli fiyat tekliflerinin alınması gerekirken bu tekliflerin alınmayıp, isteklilerin salondan çıkmalarına müsaade edilerek gerekli görüşmelerin yapılması sağlanarak ve ihalenin fiyat görüşmesinin tek toplantıda bitirilmeyerek 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı işlem tesis edildiği

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; pazarlık (21/c) usulüne göre yapılan ihaleye 11 isteklinin davet edildiği, 6 istekli tarafından ihale dokümanının satın alındığı, 4 istekli tarafından da ihaleye teklif verildiği, anılan isteklilerin idarece yeterli bulunduğu ve isteklilerden fiyat tekliflerinin istendiği, başvuru sahibi tarafından verilen teklif mektubunun rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Buna göre başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması hususu mevzuata uygun bulunmuştur. Başvuru sahibi ise itirazen şikayet dilekçesinde, kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik olarak herhangi bir iddiası bulunmayıp idarece geriye kalan tekliflerin değerlendirilmesinde tesis edilen işlemlerin mevzuata uygun olmadığı yönünde bir değerlendirme yapmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “İtirazen şikayet başvuruları” başlıklı 14 üncü maddenin 3 numaralı alt başlığında; “Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hakkının veya menfaatinin ihlal edildiğini veya edilmesinin muhtemel olduğunu iddia edenlerin doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” şeklinde yer alan hükme göre başvuru sahibinin bir hak ihlalinin de olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşılık başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 30.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 07.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 14.12.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:
Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum
  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul