İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4159
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :54
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4159
Şikayetçi:
 Erciyes Ecza Deposu A.Ş., Osman Kavuncu Caddesi Reşat Han 51/B 38050 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Çekirge Devlet Hastanesi Baştabipliği,Mutluevler Mah. Nazlı Cad. 16090 Çekirge/Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.11.2007 / 32091
Başvuruya konu ihale:
 2007/85357 İKN|li “838 Kalem İlaç ve Serum Alımı İhalesinin(63, 64, 74, 75, 167, 191, 200, 207, 290, 350, 371, 425, 480, 497, 536, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 802, 803, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 üncü)” Kalemleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.12.2007 tarih ve 07.08.90.0184/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Çekirge Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 03.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “838 Kalem İlaç ve Serum Alımı İhalesinin (63, 64, 74, 75, 167, 191, 200, 207, 290, 350, 371, 425, 480, 497, 536, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 802, 803, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 üncü)” kalemlerine ilişkin olarak Erciyes Ecza Deposu A.Ş.’nin 05.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 08.11.2007 tarih ve 32091 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, başvuru sahibinin teklif verdiği kalemler olan 63, 64, 74, 75, 167, 191, 200, 207, 290, 350, 371, 425, 480, 497, 536, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 802, 803, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 üncü kalemlere ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; bazı isteklilerin, idari şartnamenin zeyilname ile eklenen 7.3.3.d maddesinde istenen belge ve bilgileri sağlamamalarına rağmen tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmadığı iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdarece 02.08.2007 tarihinde bir zeyilname düzenlenmiştir. Zeyilnamenin ilk kısmında, ihalenin bazı kalemlerine ilişkin tanımlamalar değiştirilmiştir. Zeyilnamenin ikinci kısmında ise, idari şartnamenin “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesine, “d” fıkrası olarak yeni bir fıkra eklendiği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet konusu, idari şartnamenin zeyilname ile eklenen 7.3.3.d maddesinde istenen belge ve bilgileri sağlamamalarına rağmen bazı isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmadığı şeklindedir. Dolayısıyla, itirazen şikayet konusu, zeyilnamenin ikinci kısmına ilişkindir.

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesine zeyilname ile eklenen “d” fıkrası şu şekildedir:

 

“İmalatçı, ithalatçı veya distribütörler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarına dair belgenin aslını veya onaylı fotokopisini teklif ekinde sunacaklardır.

 

Bayi olarak çalışan firmalar bayisi olduğu imalatçı, ithalatçı veya distribütör firmanın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarına dair belgelerinin aslını veya onaylı fotokopisini teklif ekinde sunacaklardır.

 

İlaçların Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Bilgi bankası tarafından onaylanmış olan ürün numarası (barkod) tekliflerinde yazılı olmalıdır.”

 

Görüldüğü üzere, idari şartnamenin 7.3.3 maddesine eklenen fıkra ile yeni bir “yeterlik kriteri” getirilmiş bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun "İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar" başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, “yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin” ihale ilanlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu, anılan Kanunun 26 ncı maddesinde ise, buna aykırı ilanların kural olarak geçersiz olduğu, ancak bu tür hatalar için ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihalenin gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XII.C maddesinin son bendinde; “… ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dosyası ile Kurum kayıtlarımızın tetkiki neticesinde, idarece bir “düzeltme ilanı” yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; “ihale ilanının” geçersiz olduğu ve “geçersiz” bir ihale ilanı ile başlayan bir ihale sürecinin sonuçlandırılabilmesinin mümkün olmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin teklif verdiği kalemlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

İdarece, sekiz istekliye ayrı ayrı hitaben kaleme alınan 05.09.2007 tarihli yazılarda, özetle; idari şartnameye ekli zeyilnamenin 7.3.3 maddesinde istenen barkod bilgilerinin eksik olduğu belirtilerek bu eksikliğin 07.09.2007 tarihine kadar tamamlanması istenmiştir.

 

 

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde;

 

“İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

idarelerce tamamlatılır.

 

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarece aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.

 

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin idareye verdiği 07.11.2007 tarihli dilekçesinden, başvuru sahibinin, barkod numaralarının isteklilerce teklif mektuplarına yazılması gerektiğini anladığı  anlaşılmaktadır.

 

Yönetmeliğin anılan düzenlemesine göre, teklif zarfı içerisinde sunulması istenen belgelerin sunulmamış olması durumunda bu belge eksikliklerinin tamamlatılabilmesi mümkün değildir. Tamamlatma konusu olan hususlar, sunulan belgelerde yer alan belli nitelikteki bilgi eksiklikleridir. İdari şartnamenin zeyilname ile eklenen “İlaçların Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Bilgi bankası tarafından onaylanmış olan ürün numarası (barkod) tekliflerinde yazılı olmalıdır.” şeklindeki 7.3.3.d maddesinin son fıkrasında yer alan “tekliflerinde yazılı olmalıdır” ibaresinden, söz konusu barkod numaralarının teklif mektuplarında mı (teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvellerinde mi) yazılacağı, yoksa teklif dosyaları içinde ayrı bir belgede mi sunulması gerektiği anlaşılamamaktadır. Bazı istekliler istenen barkod numaralarını birim fiyat teklif cetvellerine yazmışlarsa da, idarece ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveli örneğinde böyle bir sütuna yer verilmemiştir. İdarece verilen birim fiyat teklif cetvelinde böyle bir sütuna yer verilse dahi, barkod numaralarının istenmesi ayrı bir yeterlik kriteri olarak öngörüldüğünden, bu durumda birim fiyat teklif cetveli ile farklı bir belgenin iç içe geçmiş olduğundan bahsetmek gerekmektedir. Bir başka deyişle, barkod numaralarına ilişkin bir eksikliğin teklif mektubunda yer alan bir eksiklik olarak mütalaa edilebilmesi mümkün değildir.

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; isteklilerden bir yeterlik kriteri olarak teklifleri ile birlikte sunulması istenen söz konusu barkod numaralarının sonradan tamamlatılabilmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında, istenen barkod bilgilerinin sunulup sunulmadığına ilişkin bir sütun açılmadığı görülmüştür.

 

İhale dosyasının tetkikinden, tekliflerinde barkod numaralarının belirtilmemesi nedeniyle kendilerine eksiklik tamamlama yazısı gönderilen sekiz istekliden;

 

- Gürcan Ecza Deposunun bu eksikliği tamamladığı, tamamlama bilgilerinin yer aldığı belge üzerinde 03.09.2007 tarihinin yer aldığı, ancak faks marifetiyle gönderildiği anlaşılan  eksiklik tamamlama yazısında faks tarihinin 05.09.2007 olduğu, dolayısıyla bu durumun esasa etkili olmadığı,

 

- Gül Ecza Deposunun bu eksikliği tamamladığı, tamamlama bilgilerinin yer aldığı belge üzerinde 03.09.2007 tarihinin yer aldığı, eksiklik tamamlama yazısının tarihinin 05.09.2007 olduğu dikkate alındığında bunun mümkün olamayacağı, söz konusu tarihin sehven ihale tarihi olarak yazıldığı düşünüldüğünden bu hususun esasa etkili olmadığı, diğer taraftan, anılan isteklinin eksiklik tamamlama yazısı olduğu düşünülen belgenin adının “Birim Fiyat Teklif Cetveli” olduğu, ancak anılan isteklinin teklif dosyasında teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin bulunduğu, bu durumun, anılan isteklinin, istenen barkod numaralarını belirttiği belgeyi, birim fiyat teklif cetvelinin formatını esas alarak hazırlamasından kaynakladığı anlaşıldığından bu hususun da esasa etkili olmadığı,

 

- Denge Ecza Deposunun bu eksikliği tamamladığı, tamamlama bilgilerinin yer aldığı belgenin üst yazısı üzerinde 05.09.2007 tarihinin yer aldığı, ancak eki sayfalardaki faks tarihinin 03.09.2007 olduğu, belgenin hangi tarihte düzenlendiğinin anlaşılamadığı, bununla birlikte aksi yönde bir emare bulunmadığından bu hususun esasa etkili olmadığı, diğer taraftan, anılan isteklinin eksiklik tamamlama yazısı olduğu düşünülen belgenin adının “Birim Fiyat Teklif Cetveli” olduğu, anılan isteklinin teklif dosyasında teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin bulunduğu, bu durumun, anılan isteklinin, istenen barkod numaralarını belirttiği belgeyi, birim fiyat teklif cetvelinin formatını esas alarak hazırlamasından kaynakladığı düşünüldüğünden bu hususun esasa etkili olmadığı,

 

- Polimed Ltd. Şti.’nin bu eksikliği giderdiği belge üzerinde belge tarihi bulunmadığı, dolayısıyla bu eksikliğin süresi içerisinde giderilip giderilmediği hususunun tespit edilmediği, bununla birlikte gerek aksi yönde bir emare bulunmadığından gerekse anılan firmanın başvuru sahibi ile ortak teklif verdiği kalem bulunmadığından bu hususun esasa etkili olmadığı,

 

- İ.E Ulagay A.Ş.’nin bu eksikliği giderdiği belge üzerinde belge tarihi bulunmadığı, dolayısıyla bu eksikliğin süresi içerisinde giderilip giderilmediği hususunun tespit edilemediği, diğer taraftan, anılan isteklinin sunmuş olduğu dizi pusulasında “İlaç Bilgi Formu” başlıklı belgenin de yer aldığı, teklif dosyasında yer alan aynı isimli belgede istenen barkod numaralarının gösterilmiş olduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında söz konusu barkod numaralarının gösterilip gösterilmediğine ilişkin bir sütun açılmadığından, anılan istekinin teklif dosyası içinde bu bilgileri sunup sunmadığı ve ilk başta gerçekten bu bilgilerinin eksik olup olmadığı, bir başka deyişle kendisine “eksiklik tamamlatma yazısının” sehven gönderilip gönderilmediği hususunda net bir kanaate ulaşılamadığı,

 

- Dekim Ecza Deposunun anılan eksikliği tamamladığına ilişkin olarak ihale dosyasında herhangi bir belgeye rastlanmadığı, bununla birlikte ihale dosyasında yer alan anılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen ürünlere ilişkin barkod numaralarının belirtildiğinin görüldüğü, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında söz konusu barkod numaralarının gösterilip gösterilmediğine ilişkin bir sütun açılmadığından, anılan istekinin teklif dosyası içinde bu bilgileri sunup sunmadığı ve ilk başta gerçekten bu bilgilerinin eksik olup olmadığı, bir başka deyişle kendisine “eksiklik tamamlatma yazısının” sehven gönderilip gönderilmediği hususunda net bir kanaate ulaşılamadığı,

 

Bursa Ecza Deposu ile Efor firmalarının bu eksiklikleri tamamladıkları,

 

Sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, yukarıda da belirtildiği üzere, teklif ile birlikte sunulması istenen söz konusu barkod bilgilerinin bilahare tamamlatılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kaldı ki, yukarıda da belirtildiği üzere bazı isteklilerin ilk başta teklif zarfları içerisinde söz konusu bilginin yer alıp almadığı tespit edilememektedir. Diğer taraftan, yine yukarıda belirtildiği üzere, başvuru sahibinin teklif verdiği kalemlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, belirtilen hususların/aykırılıkların esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında; isteklilerin, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt belgelerinin bulunup bulunmadığına ilişkin sütunda, Opakim ve Güngör firmaları ile başvuru sahibi dışında diğer firmaların bu belgelerinin bulunmadığı belirtilmiştir.  Bununla birlikte, ihale komisyonu kararının tetkikinden, bu durumdaki isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaları gerekirken bırakılmadıkları anlaşılmaktadır.

 

Opakim firmasının, istenen belge ile ilgili olarak, “İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının” internet sayfasından alınan çıktıları sundukları, Dekim firmasının, bu meyanda bir taahhütname sunduğu, ancak buna ilişkin bir belge sunmadığı, Güngör firması ile başvuru sahibinin teklif dosyasında ise, anılan firmaların ürünlerini teklif ettiği Osel firmasının “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Taahhütname” başlıklı bir belgesini sunduğu görülmüş olup, belgenin tetkiki neticesinde, Osel firmasının bu sisteme kayıtlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Söz konusu belgelerin “asıl” sayılıp sayılmamaları ve sunulması gereken belgelerin bunlar olup olmadığı hususlarında tereddüt oluşmuş olmakla birlikte, ayrıca bu meyanda bir belge sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bırakılmadıkları anlaşılmakla birlikte, yukarıda belirtilen nedenlerle başvuru sahibinin teklif verdiği kalemlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, bu hususların esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1. İhale komisyonu kararında; “İhale listesinin 425inci sırasında bulunan kaleme en düşük teklifi veren Erciyes Ecza Deposu 100 adetlik kutu fiyatı vermiştir. Ancak kutu bazında 5 adet istenmiştir. 5’lik kutu birim fiyatı 16.900,- YTL/100=0.169*5=0.845,-YTL’dir. (1 adet kutu fiyatı 0.845,-YTL) olduğu için birim fiyat bazında Erciyes Ecza Deposunun en avantajlı teklif olduğuna;” değerlendirmesine yer verilmiş ve ihalenin 425 inci kalemi başvuru sahibi üzerinde bırakılmıştır.

İhale ilanında ihalenin 425 inci kalemi, “HALOPERİDOL 5MG 5 AMPUL 200 KUTU” şeklinde tanımlanmıştır. Başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinden ise aynı kalemin 100’lük ambalaj halinde toplam 10 kutu olarak teklif edildiği görülmektedir.

 

İhale dosyasının tetkikinden; aynı kaleme, 5’lik ampuller halinde üç farklı isteklinin daha teklif verdiği görülmektedir.

 

İhale dokümanında 5’lik ampuller halinde istenmiş olmasına rağmen başvuru sahibince söz konusu kaleme 100’lük ampuller halinde teklif verilmiş olması nedeniyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, bırakılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; başvuru sahibinin anılan kaleme ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bırakılmamış olması mevzuata aykırılık teşkil etmekle birlikte, yukarıda belirtilen nedenlerle başvuru sahibinin teklif verdiği kalemlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, bu hususun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2. İdarece 02.08.2007 tarihinde düzenlenen zeyilnamenin ilk kısmında, ihalenin bazı kalemlerine ilişkin tanımlamalar değiştirilmiştir. Başvuru sahibi, bu kısımda sayılan 37, 62, 68, 232, 629, 782, 783, 789 ve 790 numaralı kalemlerden, 782, 783, 789 ve 790 numaralı kalemlere teklif vermiştir.

 

Kalem No

İhale İlanındaki Kalem Tanımı

Zeyilname ile Getirilen Kalem Tanımı

782

%5 DEKSTROZ %9 NACL 500 ML PVC-PP MONOHİDRAT 25.000 ADET

%5 DEKSTROZ %500 ML PVC-PP 25.000 ADET

783

%5 DEKSTROZ %2 NACL 250 ML PVC-PP 200 ADET

%5 DEKSTROZ 250 ML PVC-PP 1.000 ADET

789

İZOLEKS-S PH 7.4 500 ML PVC-PP 15.000 ADET

Ph 7.4 MULTIPLE ELEKTROLIT SOL 500 ML PVC-PP 15.000 ADET

790

İZOLEKS-M %5 DEKSTROZ 500 ML PVC-PP 35.000 ADET

%5 DEKSTROZ MILTIPLE ELEKTROLIT SOL 500 ML PVC-PP 35.000 ADET

 

Yukarıda (A) Bölümünün 1 inci maddesinde belirtildiği üzere, ilanda yapılacak düzeltmelerin sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır. İdarece düzeltme ilanı yapılmamıştır. Bu itibarla zeyilnamenin ilk kısmında yer alan düzenleme ile “tanımlamalarında” değişikliğe gidilen kalemlerden başvuru sahibince teklif verilenlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmakla birlikte,  yukarıda (A) Bölümünde belirtilen nedenlerle zaten başvuru sahibinin teklif verdiği kalemlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, bu hususun ayrıca değerlendirilmesine gerek bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

3. Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 nci maddesinde; “İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 30 unu sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması ve pilot ortakla diğer ortakların iş deneyim tutarları toplamının asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması şarttır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Bununla birlikte, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “İş ortaklığında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının %70´ini diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10´unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak ve ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30´unda az olamaz.” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

Mevzuat hükmü ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesi birlikte değerlendirildiğinde idarenin yaptığı düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

4- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde; “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Oysa idarece düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında”, idari şartnameye zeyilname ile eklenen 7.3.3.d maddesinde bahsi geçen “barkod numaralarına” ilişkin bir sütun açılmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin, başvuru sahibinin teklif verdiği kalemler olan 63, 64, 74, 75, 167, 191, 200, 207, 290, 350, 371, 425, 480, 497, 536, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 802, 803, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 üncü kalemlere ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul