İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4171
  • Toplantı No: 2007/079
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/079
Gündem No :55
Karar Tarihi:24.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4171
Şikayetçi:
 Asya Ecza Deposu Sağ. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sultan Fatih Mah. İpekyol Cad. Şahin Çadırcı Apt. Altı No:36/A ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,Dicle Üniversitesi 21280 Kampüs/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37459
Başvuruya konu ihale:
 2007/105861 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Merkez Ecz. Brm 361 Kalem İlaç ve Serum Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.12.2007 tarih ve 07.10.32.0027/2007-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 26.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Merkez Ecz. Brm 361 Kalem ilaç ve Serum Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asya Ecza Deposu Sağ. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 17.12.2007 tarih ve 37459 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; anılan ihalede firma çalışanlarından Asım FİDAN adına sunulan imza beyannamesinin ihale tarihinin bulunduğu yıl içinde düzenlenmediği ve imza beyannamesindeki adresinin güncel olmaması nedeniyle firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığı, ecza deposunu temsile yetkili kişinin adresinin güncel olup olmamasının ihaleyi yapan kurum için bir öneminin olmaması gerektiği, imza beyannamesinden o kişinin imzanın sahibi olduğunun anlaşılması gerektiği, noterce verilen imza beyannamesinin adına düzenlenen kişiye ait olduğunu gösterdiği, noterce adresin tasdik edilmediği, idarece verilen kararın keyfi olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 22.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 28.11.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 17.12.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde, iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek  bulunmadığına,

 
Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul