İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4186
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :13
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4186
Şikayetçi:
 Ömer RESUL - Paymed Medikal Tıbbi Cihaz Sarf Malzemeleri, Atatürk Mahallesi Çocuk Hastanesi Karşısı Kehriz Sokak 18 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği, ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35415
Başvuruya konu ihale:
 2007/134978 İhale Kayıt Numaralı “1 Kalem Tıbbi Makine Teçhizat Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 07.09.64.0017/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından 18.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Kalem Tıbbi Makine Teçhizat” Alımı ihalesine ilişkin olarak Ömer RESUL - Paymed Medikal Tıbbi Cihaz Sarf Malzemeleri’nin 13.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35415 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;    

  

1) Teknik şartnamenin genel hükümler maddesinin (g) bendinde mecburi tutulan “Montajı yapacak firmanın makine mühendisi ve teknikerlerin firma bünyesinde son 1 yılda çalışması ile ilgili resmi belgeler” istenildiği, imalatçı firma olarak dosyada göstermiş olduğumuz Dehas Medikal Ltd. Şti.’nin Elektrik Mühendisi Ercan Altuncu ve Makine Mühendisi Hasan Basri Demircioğlu’na ait SSK çalışma belgesinin dosyada olmaması gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, ancak bir yıl deneyim şartı istenmesinin uygun olmadığı,

 

            2) Kendilerine ve alt yüklenici firmalara ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığı satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi mevcut dosyada olmadığından dolayı teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa imalatçı ve yapımcı firma olan Dehas Medikal Gaz Teknik Ltd. Şti.’ne ait CE ve ISO 9001-2000 belgelerinin teklif dosyası içerisinde idareye sunulduğu,

            3) Teknik şartnamenin (d) bendinin Yoğun Bakım Tipi Hasta Yatak Başı ünitesinin 5 inci maddesinde istenilen, her ünite 1500-1800 mm. uzunluğunda imal edilmeli maddesine teknik şartnameye uygunluk belgesinde uyduğu beyan edilmesine rağmen, cihazın orijinal kataloğunda 2000 mm. olarak görülmesi nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gösterilen gerekçelerden birinin, alıma konu cihazın montajını yapacak firma olarak gösterilen Dehas Medikal Ltd. Şti.’nin, teknik şartnamenin genel hükümler maddesinin (g) bendinde istenilen makine mühendisi ve teknikerlerin firma bünyesinde son bir yılda çalışması ile ilgili resmi belgeleri, teklif dosyası içerisinde idareye sunulmaması olarak ifade edildiği anlaşılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin genel hükümler başlıklı (g) bendinin “İhaleye iştirak eden firma montajı kendi yapmayacaksa yaptıracağı firma kendi bünyesinde, bu işin kontrolüyle görevlendirilmek üzere en az bir makine mühendisi, bir makine-resim teknikeri, bir elektrik teknikeri bulundurmalıdır. Bu personeller en az 1 yıl süreyle aynı firmada bu görevle çalışmakta olan personeller olmalıdır. Bu şartlar belgelendirilecektir” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            Bu düzenlemeden, montajın alt yüklenici tarafından yapılması halinde, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikteki  personele ait bilgi ve belgelerin istekli tarafından teklif dosyası içersinde idareye sunulması gerektiği, ancak montajın teklif veren istekli tarafından yapılacak olması halinde ise bu tür bilgi ve belgelerin teklif dosyası içerisinde idareye sunulmasına gerek görülmediği anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Alt yükleniciler” başlıklı 17 nci maddesinin “İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz” şeklinde düzenlendiği, başvuru sahibinin de yapılan bu düzenleme doğrultusunda “Alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğümüz mal/hizmet işleri bulunmadığını” belirtir 18.10.2007 tarihli taahhütnameyi, teklif dosyası içerisinde idareye verdiği anlaşılmıştır.

 

Bu tespitler doğrultusunda, alımı yapılan “Medikal Gaz Sistemlerinin” idareye tesliminden sonra montajının da başvuru sahibi tarafından yapılacak olduğu, bu nedenle teknik şartnamenin genel hükümler başlıklı (g) bendinde yapılan düzenleme ile istenilen, bir adet makine mühendisi, bir adet makine-resim teknikeri ve bir adet elektrik teknikerini, başvuru sahibinin en az 1 yıl süreyle bünyesinde çalıştırıyor olma şartına tabi olmadığı ve bunlara ilişkin bilgi ve belgeleri idareye sunma yükümlülüğünün bulunmadığı, diğer taraftan Dehas Medikal Ltd. Şti.’nin ise üretici firma olduğu ve yetki belgesinin teklif dosyası içerisinde idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Netice itibariyle; alıma konu cihazın montajının alt yüklenici tarafından değil de başvuru sahibi tarafından yapılacak olduğu, başvuru sahibinin, idare tarafından teknik şartnamenin 1 nci maddesinin (g) bendinde yapılan düzenleme ile istenilen ve yukarıda belirtilen nitelik ve sayıdaki personeli en az bir yıldır bünyesinde bulunduruyor olma gibi bir yükümlülüğünün bulunmadığı, bu nedenle teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminin uygun olmadığı, diğer taraftan başvuru sahibinin, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci bendi uyarınca ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dökümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacağı sonucuna varılmıştır.

 

 

           2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gösterilen gerekçelerden birinin “Kendileri ve alt yüklenici firmalara ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığı satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesini” teklif dosyası içerisinde idareye sunmaması olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 1 nci maddesinin (j) bendinde yapılan düzenleme ile “imalatçı ve yapımcı firmalardan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesi” istenilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibinin gerek kendisine, gerekse imalatçı firmaya ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesini” teklif dosyası içerisinde idareye sunmadığı, bunun yerine idare tarafından dokümanın farklı maddesinde yapılan düzenleme ile istenilen ve imalatçı firmaya ait olan (Dehas Medikal Ltd. Şti.) CE ve ISO 9001-2000 belgelerini teklif dosyası içerisinde idareye sunduğu anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle; başvuru sahibinin teknik şartnamenin 1 nci maddesinin (j) bendinde yapılan düzenleme ile istenilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesini” teklif dosyası içerisinde idareye sunmadığı ve bu sebeple teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin tesis edilen işlemin yerinde olduğu, başvuru sahibine ait iddianın ise yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibine ait teklifin teknik şartnamenin, “Yoğun Bakım Tipi Hasta Yatakbaşı Ünitesi” başlıklı bölümün 5 nci maddesinde yapılan düzenleme ile istenilen ölçülere uygun ürün kataloğunu idareye vermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdare tarafından teknik şartnamenin “Yoğun Bakım Tipi Hasta Yatakbaşı Ünitesi” başlıklı bölümün 5 nci maddesinde yapılan düzenleme ile “Üniteler aksine bir talep olmadığı müddetçe, her ünite 1500-1800 mm. uzunluğunda imal edilmesinin” istenildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi tarafından teklif dosyası içerisinde verilen teknik şartnameye uygunluk belgesinin incelenmesi neticesinde, “yoğun bakım tipi hasta yatakbaşı ünitesinin 1500-1800 mm. uzunluğunda imal edilmeliş armatürleri içerdiği” hususunun belirtildiği, ayrıca teklif edilen ürüne ilişkin olarak idareye verilen katalogda “Yoğun bakım üniteleri 200 cm. (2000 mm.) uzunluğunda tasarlanmıştır” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Netice itibariyle, başvuru sahibi tarafından ihaleye teklif edilen yoğun bakım tipi hasta yatakbaşının, idarece istenilen 1500-1800 mm. uzunluğunda değilde 2000 mm uzunluğunda olduğu, bunun da teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağlamadığı anlaşıldığından, idarenin teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibine ait iddianın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:            

 

          1) İdari şartnamenin “Alt Yükleniciler” başlıklı 17 nci maddesinin “İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz” şeklinde düzenlenmesine rağmen, teknik şartnamenin  1 nci madde (f) bendinin “İhaleye iştirak eden firma montajı kendi yapmayacaksa yaptıracağı firma montajı yapacak elamanlarının kendi elamanları olduklarını belgelendirecektir”, (g) bendinin ise “İhaleye iştirak eden firma montajı kendi yapmayacaksa yaptıracağı firma kendi bünyesinde, bu işin kontrolüyle görevlendirilmek üzere en az bir makine mühendisi, bir makine-resim teknikeri, bir elektrik teknikeri bulundurmalıdır. Bu personeller en az 1 yıl süreyle aynı firmada bu görevle çalışmakta olan personeller olmalıdır. Bu şartlar belgelendirilecektir” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Alıma konu cihazın montajının alt yükleniciye yaptırılıp yaptırılamayacağı konusunda tereddüt oluştuğu, idari şartname ile teknik şartnamedeki düzenlemenin birbiriyle çeliştiği, mevcut düzenlemeyle ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

 

          2)  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde “……… isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili tek sözleşmeye ilişkin teklif edilen bedelin en az % 25’i oranında” iş deneyim belgesi istenilmesine rağmen,  Teknik Şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı 1 nci maddenin (e) bendinde “İhaleye iştirak eden firma montajı kendi yapmayacaksa yaptıracağı firmanın daha önce Resmi veya Üniversite hastanesi medikal gaz tesisatı yapmış olmalı ve bunu belgelendirmelidir”  şeklinde düzenleme yapılarak ihale konusu işin montajını alt yüklenicilere yaptıracak istekliler için ayrı bir yeterlik kriterinin ortaya konulduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesi, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun şartnameler başlıklı 12 nci maddesi ise, ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği, hüküm altına alınmıştır.

 

          Bu itibarla, “İhaleye iştirak eden firma montajı kendi yapmayacaksa yaptıracağı firmanın daha önce Resmi veya Üniversite hastanesi medikal gaz tesisatı yapmış olmalı ve bunu belgelendirmelidir” şeklinde bir belgenin istenilmesi ve yeterlik kriteri olarak teknik şartnameye konulmasının, 4734 sayılı Kanunun 5, 10 ve 12 nci maddelerine ve anılan Yönetmeliğin 35 inci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, raporun “B” bölümünde belirtilen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul