İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4187
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :15
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4187
Şikayetçi:
 Boztaş Beton Boru ve İnşaat San. A.Ş, Ayaş Yolu 35.Km Akçaören Köyü Karşısı Yenikent - Sincan ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Özel İdaresi,İsmet Paşa Mahallesi Çankırı Cad. Çiçek Sk. No 1 06030 Ulus – Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37315
Başvuruya konu ihale:
 2007/164902 İhale Kayıt Numaralı “Ankara İli Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Çeşitli Çap ve Ebatta Beton Büz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.12.2007 tarih ve 07.10.27.0017/2007-41 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara İl Özel İdaresi tarafından 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara İli Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Çeşitli Çap ve Ebatta Beton Büz Alımı ihalesine ilişkin olarak, Boztaş Beton Boru ve İnşaat San. A.Ş’nin 14.12.2007 tarih ve 37315 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek  bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;     İdari şartnamenin “İhaleye katılmaya ilişkin hususlar” kısmının 7 nci maddesinin ( r) bendinin, “ İstekliler TSE belgesi ile birlikte İSO 9001 üretim kalite ve yönetim belgesini teklifleri ekinde vermek zorundadır” şeklinde düzenlendiği, ihale üzerinde kalan Karagözler Mak. ve İnş. San. Yapı Malz. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası içerisinde vermiş olduğu TSE belgesinde belirtmiş olduğu adresin yanlış olduğu, bu hususun Ürün Belgelendirme Yönergesinin 5.5’nci maddesine aykırılık teşkil ettiği, bu sebeple ihale üzerinde kalan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca; anılan ihaleye en uygun teklifin kendileri tarafından verildiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, söz konusu eksikliklerin itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmemesi halinde kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, 14.12.2007 tarihli başvuru dilekçesinde; başvuru sahiplerinin, varsa vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvan ve adresinin, başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin, idareye yapılan şikayetin tarihinin, idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği,

 

Hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi geçtikten sonra tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde, iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul