İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4189
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :17
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4189
Şikayetçi:
 Met Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti., Şehit Adem Sokak. 9/12 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Derince Devlet Hastanesi, İbn-i Sina Mah.Lojman Sok. 41900 sopalı Mevkii, Derince/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36677
Başvuruya konu ihale:
 2007/130037 İhale Kayıt Numaralı “Mal Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 07.10.13.0105/2007-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Derince Devlet Hastanesi’nce 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mal Alımı” ihalesine ilişkin olarak Met Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.12.2007 tarih ve 36677 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 3.F .1 ve 3.G.7 maddelerine uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif ettikleri cihaz teknik şartnamenin 3.G.7 maddesine uygun olmamakla birlikte anılan madde ile ilgili değişiklik taleplerinin idarece dikkate alınmadığı iddia edilmektedir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, Met Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.09.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile teknik şartnamenin üç maddesi hakkında değişiklik talebinde bulunduğu, bu talebi ihale tarihi olan 25.09.2007 tarihine kadar idarece cevaplanmamasına rağmen ihaleye teklif verdiği, kesinleşen ihale kararının kendisine tebliğ edildiği 30.10.2007 tarihinden sonra 07.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu ve başvuru dilekçesinde teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olmadığının kendisi tarafından da kabul edildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 17.12.2007 tarih ve 2007/UM.Z-4141 sayılı Kararıyla; “İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, ihalenin 22.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile yaklaşık maliyetin üzerinde fiyat teklif eden Asist Sağlık Araç. Gereç. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği XIII. maddesi (C) fıkrasında;

 

“İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

 

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

 

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.

 

İdarenin kullanılabilir ödenek tutarının ihale konusu alım tutarını karşıladığı anlaşılmakla birlikte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olmasına rağmen idarenin yukarıda anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda işlem tesis ederek ihaleyi karara bağladığına ilişkin ihale işlem dosyası içerisinde herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.

 

          2) Anılan Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi uyarınca ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 8 inci bölümünün (f) maddesinde; “Sistemde teklif edilen yıkama dezenfeksiyon makineleri ve sterilizatörler aynı imalatçının imalatı olmalı ve aynı markayı taşımalıdır. Ara ürün imalatı veya sadece üzerine etiket basarak aynı markalı olan cihazlar kabul edilmeyecektir. Farklı markalarda sterilizatör ve yıkama dezenfeksiyon cihazı teklif eden firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, ihale dokümanı satın alan ancak ihaleye teklif vermeyen Trans Medikal Aletler San. ve Tic. A.Ş.’nin 11.09.2007 tarihli dilekçe ile; ihale dokümanı satın almayan Eryiğit Tıbbi Cihazlar A.Ş.’nin ise, 07.09.2007 ve 25.09.2007 tarihli dilekçele ile teknik şartnamenin anılan düzenlemesinin rekabeti önleyici nitelikte olduğu ve değiştirilmesi gerektiği hususlarında idareye başvuruda bulundukları, ancak idarenin başvuru sahiplerinin bu taleplerine ilişkin herhangi bir cevap vermediği anlaşılmıştır.

 

4734 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü, 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin anılan düzenlemesine ilişkin yapılan itirazlar ve 4734 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, yıkama dezenfeksiyon makineleri ve sterilizatörlerin aynı imalatçının imalatı olmasını öngören düzenlemenin rekabeti önleyici ve ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.”gerekçeleriyle iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul