İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4191
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :20
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4191
Şikayetçi:
 Yasin Tekstil - Süleyman KÖKEN, Özel İdare İş Merkezi No: 26-27-28 AFYONKARAHİSAR
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği,Derviş Paşa Mah. Dr. Mahmut Caddesi AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36527
Başvuruya konu ihale:
 2007/170861 İhale Kayıt Numaralı “Giyim Kuşam Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 07.10.05.0134/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği’nce 14.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Giyim Kuşam Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yasin Tekstil - Süleyman KÖKEN’in 27.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  30.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36527 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.11.2007 tarihinde yapılan toplam 22 kalemden oluşan “Giyim Kuşam Alımı” ihalesine katıldıklar ve ihalede ekonomik açıdan en uygun teklifi vermesine rağmen ihalenin idare tarafından iptal edildiğinden bahisle,

 

            1) İhaleye katılan diğer istekli Sümerler Ltd. Şti.’nin ihale günü ortaklık/hisse beyanının olmadığı yönünde tutanakta kayıt olduğu halde idare tarafından sonradan  ortaklık/hisse beyanının olduğu tespitinin yapıldığı dolayısıyla bu firmanın mevzuat gereğince değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

           2) 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre ihale komisyonunda ihale konusu işin en az 2 uzmanı bulunması gerektiği halde ihalede bu kurala uyulmadığından dolayı teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesinin objektif yapılmadığı,

 

            3) İdare tarafından alım konusu kalemlere ilişkin ihale dokümanında numune istendiği,  ancak ihale tarihinden bir gün sonraki yazı ile teknik şartnameye uygun olmayan numunelerin yerine tekrar numune sunulması istendiği,

 

4) Söz konusu ihaleye birim fiyat üzerinden çıkıldığı ve kısmi teklife açık olduğu, bazı kalemlere teknik şartnameye uygunluk verildiği halde ihalenin bir bütün olarak iptal edildiği,

           

İddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin ihalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İnceleme konusu ihalenin Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.11.2007 tarihinde yapılan toplam 22 kalemden oluşan “Giyim Kuşam Alımı” işi olduğu anlaşılmıştır. İhale komisyonun aldığı karar üzerine 18.11.2007 tarihinde ihalenin “rekabetin oluşmadığı, evrak kontrolü esnasında hata yapılmış olduğu, numune değerlendirmesinde mevzuata aykırı işlemlerin bulunduğu, giyim kuşam alımının personele verilen ayni bir özlük hakkı olduğu ve ödeneğin genel bütçeden gelmesi nedeniyle  mali yılın 31.12.2007 tarihinde bitmesi göz önüne alınarak yeniden ihaleye çıkılması gerektiği” gerekçeleriyle iptal edilerek bu kararın 22.11.2007 tarihinde isteklilere bildirime çıkarıldığı tespit edilmiştir.

              

            İhalenin iptaline ilişkin işlemin 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet yoluyla mevzuata uygunluğunun denetiminin idari işlemin unsurları bakımından ve idarece iptal nedeni olarak gösterilen gerekçelerle sınırlı yapılması gerekmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 39 uncu maddesinde;

 

            “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.”

           

            Anılan Kanununun 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında ise;

 

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

          İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta olup, bu yetki  kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

 

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İlanın 4.1.9 ile idari şartnamenin 7.1.n maddelerinde ihaleye katılan isteklilerden, “Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname” istenmiştir.

 

           Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre; “Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın yapılan her türlü mal alım ihalelerinde; isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin, idarelerce istenilmesi zorunludur.”, Yönetmeliğin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlığı altındaki 34. maddesine göre de; “Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannamenin, (standart form KİK027.3/M)” istenilmesi zorunlu olarak düzenlenmiştir. Aynı husus Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari şartnamenin 7.1.n maddesinde; “Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname” olarak düzenlenmiştir.

 

           İdare tarafından gönderilen işlem dosyasından istekli Sümerler Ltd. Şti.’nin 14.11.2007 tarihinde yapılan ihalenin açık oturumunda zarf açma ve belge kontrol tutanağında “ortaklık/hisse beyanı” olmadığı şeklinde “yok” yazılmışsa da daha sonra idare tarafından re’sen yapılan inceleme sırasında teklif zarfı içinde bu beyanın var olduğunun anlaşıldığı, söz konusu durumun ihale komisyonunca sehven gözden kaçtığı ve tutanakta bu durumun “var” şeklinde düzeltildiği ve ihale komisyon kararında da hata yapıldığının açıkça belirtildiği anlaşılmıştır.

 

          Bu durumda ilk oturumda hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemeyeceği, ilk oturumu takiben yapılan ayrıntılı değerlendirme oturumunda bu durumun fark edildiği ve karar altına alındığı anlaşıldığından Sümerler Ltd. Şti.’nin teklifinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılmaması gerekmekte olup, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

           4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

           İhale yetkilisi tarafından söz konusu hüküm doğrultusunda 05.11.2007 tarihinde komisyon asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek  aynı niteliklere sahip yedek üyeler de dahil olmak üzere isimleri belirtilmek suretiyle komisyon görevlendirmesi yapılmış ve mevcut personel arasından değerlendirme yapılarak uzman üye olarak terzi Ahmet BAYRAM ve başhemşire Ayşe YILMAZ mevzuata uygun olarak görevlendirilmiş olup şikayetçinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

           Ayrıca, teklif edilen malın teknik şartnameye uygunluğunu, idareler dokümanda belirtmek kaydıyla tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon ya da numune inceleme yoluyla yapabileceği gibi bunu malın teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da yapabilirler. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup malın teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusunda verilecek kararlarda ise idarenin takdiri ve sorumluluğu bulunmaktadır.

 

          3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

           İlanın 4.3.1 ile idari şartnamenin 7.3.1 maddelerinde ihaleye katılan isteklilerden, “Teknik şartnameye uygun numune” istenmiştir.

 

          4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde idareler, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve kamuoyu denetimini sağlamakla yükümlü tutulmuştur.

 

Aynı Kanunun tekliflerin değerlendirilmesinin düzenlendiği 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

        Bu itibarla; “yeterlik değerlendirmesine” esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi durumunda, söz konusu numunelerin teklifler ile birlikte sunulmasının istenmesi gerekmektedir.

 

       İnceleme konusu ihalede eksik sunulan numunelere ilişkin olarak istekliler ve ihale komisyonu üyelerinin imzalarının bulunduğu tutanak düzenlenmiş ve ihale tarihinden bir gün sonra ihaleye katılan 2 istekliye de 15.11.2007 tarihli yazı yazılarak; “numunelerin bir kısmının teknik şartnameye uygun bulunmadığı, bu nedenle teknik şartnameye uygun özelliklerdeki numunelerin 16.11.2007 tarihine kadar ulaştırılması” istenmiştir.

 

        Bu şekilde isteklilerin teklif zarflarının açılarak belge kontrollerinin yapılması ve teklif fiyatların açıklanmasından sonra teknik şartnameye uygun yeniden numune istenmesi yönündeki işlem, ihale sürecini kesintiye uğratacağından Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerin sağlanmasını engelleyebileceği gibi 37 nci maddesinde belirtilen ihale sürecine ilişkin usule ve ihale sürecinin bütünlüğüne aykırı olacağından anılan Kanun maddelerine aykırıdır. İdare tarafından da ihale iptal gerekçesinde bu durum kabul edilerek Kanuna aykırılık oluşturulduğu saptaması yapılmıştır.

 

       4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

        İhale ilanı ve idari şartnameye göre ihalede birim fiyat teklif alındığı ve kısmi teklife açık olduğu belirlemesi yapılmıştır. 

 

        İnceleme konusu ihalenin birim fiyat alım olması ve kısmi teklife açık olması nedeniyle ihale saatinde isteklilerce teklif edilen ve numuneleri teknik şartnameye uygun bulunan kalemlerin değerlendirilerek ihale işlemlerinin söz konusu kalemler açısından gerçekleştirilebileceği düşünülse de ihale komisyonu kararı üzerine idarece 18.11.2007 tarihinde iptal edilen ihalenin iptal gerekçeleri bir bütün olarak düşünüldüğünde (özellikle bazı kalemler bazında tek geçerli teklif kaldığından rekabetin oluşmadığı) ve aynı alım konusu iş için yeniden ihale yapılarak yeni ihalenin istekli sayısının artarak sonuçlandığı anlaşıldığından kamu yararı ve hizmet gereği uyarınca iptal işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

           

             Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

          
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul