İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4192
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :22
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4192
Şikayetçi:
 As Medikal Tıbbi Malzeme Cihaz Paz. Tic. Mithatpaşa Mah. Doğramacı Sok. Çakmak İşhanı NO:40 K:2 ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İncivez 67100 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35315
Başvuruya konu ihale:
 2007/105447 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Cerrahi-Göğüs Cerrahisi 37 Kalem Spesifik Sarf Malzemesi Alımı (1, 3, 4, 5, 12, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 35 inci Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.12.2007 tarih ve 07.09.61.0162/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 11.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Genel Cerrahi-Göğüs Cerrahisi 37 Kalem Spesifik Sarf Malzemesi Alımı (1, 3, 4, 5, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35 inci Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak As Medikal Tıbbi Malzeme Cihaz Paz. Tic.’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35315 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından 11.09.2007 tarihinde yapılan 37 Kalem Spesifik Sarf  Malzemesi Alımı ihalesinin bazı kalemlerine ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri, teklif mektuplarına; “Bu ihalede tekliflerinin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir kalemi/kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi/kısmından bir veya daha fazlasının üzerimizde bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde mal kalemi/kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.” ibaresi eklenmediği için idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı gereğince teklif mektuplarında bulunması zorunlu unsurların düzenlendiği, kendi teklif mektuplarının da anılan zorunlu unsurları taşıdığı, bu nedenle idarece yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olmadığı ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık taşıdığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 14 üncü maddesinde; “İdare, ihtiyaç duyduğu mal alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılmış standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdarece hazırlanan idari şartnamenin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 6 ncı maddesinde de belirtildiği üzere ihale dokümanı; idari şartname, ihtiyaç listesi, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve standart formlardan oluşmaktadır. Standart formlar arasında ise, yine Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan ve dipnotta yer alan bilgiler ışığında idarece düzenlenen birim fiyat teklif mektubu da yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan KİK019.0/M numaralı standart form, birim fiyat teklif mektubu olup anılan formun 8 inci maddesine ait dipnotunda; “İdareler, kısmi tekliflere açık ihalelerde, ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde 8. maddenin devamı olarak “Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesine yer verilerek düzenlenen teklif mektubu örneğini ihale dokümanı içinde isteklilere vereceklerdir. Kısmi teklife izni verilmeyen ihalelerde sadece “tamamını” ifadesine yer verilecektir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükmüne göre birim fiyat teklif mektubuna ait KİK019.0/M numaralı standart form, idarelerce 8 inci maddeye ait 5 numaralı dip not dikkate alınarak doldurulması zorunluluğunu getirmektedir. İdarece birim fiyat teklif mektubunda anılan düzenleme mevzuata uygun olarak yapılmış ve ihale dokümanının ekinde satışa çıkarılmıştır. Buna göre isteklilerin de anılan belgeyi usulüne uygun olarak doldurarak teklifleri ile birlikte idareye sunmaları gerekmektedir.

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde de 4734 sayılı Kanunun yukarıya aktarılan hükmüne benzer düzenleme yapılmış, birinci paragrafında ise; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart form KİK018/M, KİK019/M)…” şeklinde düzenleme yapılarak gerek idarelere gerekse isteklilere standart forma uygun olarak teklif mektuplarının düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Anılan maddenin son paragrafında ise; “Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” şeklinde düzenleme yapılarak teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından ilgili mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi zorunluluğunu getirmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin teklif mektubu ile ilgili olarak idarece tesis edilen işlemler mevzuata uygun bulunduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul