İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4193
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :24
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4193
Şikayetçi:
 Egemen Tıbbi Teknik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av.Aynur Çetin 593/1 Sok. Cumhuriyet İşhanı 15/336 Bayraklı İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Gn.Dr.Tevfik Sağlam Cad. 06018 Keçiören-Etlik ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36726
Başvuruya konu ihale:
 2007/121967 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 07.10.12.0162/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı’nca 27.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Egemen Tıbbi Teknik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36726 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Genel Kurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından 27.09.2007 tarihinde yapılan 3 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı ihalesinin 1 ve 2 nci kalemlerine teklif verdikleri, ancak kesinleşen ihale kararı ile tekliflerinin eksik belge sebebiyle değerlendirmeye alınmadığının kendilerine bildirildiği,

 

Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçede; sınıf III kapsamındaki tıbbi cihazlar için teslim edilmesi zorunlu olan “tasarım ve inceleme sertifikasının” (AT sertifikası) teslim edilmemesi olarak bildirildiği, ancak “tasarım ve inceleme sertifikası” sınıf III kapsamındaki tıbbi cihazların CE marka kullanma hakkı sağlanmadan önce tanzim edilmesi gereken belge olduğu, dolayısıyla CE markası ve sertifikası olan bir ürünün mutlak surette "tasarım ve inceleme sertifikası" olması gerektiği, "tasarım ve inceleme sertifikası" CE marka sertifikasının olmazsa olmaz unsuru olup bir alt belge olduğu, CE sertifikasına sahip olan bir ürün için "tasarım ve inceleme sertifikasının aranmasının taraflarından anlaşılamadığı, kaldı ki, idari şartnamede belirtilen bu belgenin olmamasının ihaleye verilen teklifi direkt olarak değerlendirme dışı bırakacak bir eksiklik olmayıp, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi kapsamında  tamamlatılabileceği, kendilerine böyle bir hak tanınmadan idarece işlem yapılmasının Kanuna aykırı olduğu,

 

2- İdari şartnamenin 36.2 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre değerlendirileceği belirtildiği halde ihalenin bir numaralı kaleminin üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen bedelin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmadığı, aynı marka ürün için başka istekliler tarafından başka idarelerin ihalelerine daha düşük fiyatlar ile teklif verildiği, eczanelerde bile perakende satış fiyatlarının daha düşük olduğu, bu nedenle idarece kamu zararına sebep olunduğu,

 

3- 06.11.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının 16.11.2007 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan hükme göre bu kararın tebliğ edilmiş sayılacağı tarihin ise 13.11.2007 olması gerektiği, buna göre de idareye şikayet süresinin son gününün 28.11.2007 tarihi olduğu, bu nedenle 19.11.2007 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusunun süresinde olduğu,

 

İdareye yapılan şikayet başvurularına karşılık idarece verilen cevabın 07.12.2007 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği ve anılan idari komisyon kararında şikayetlerinin cevaplandırıldığı aynı zamanda idareye şikayet süresinin son gününün 18.11.2007 tarihi olduğu bu nedenle şikayetin süresinde yapılmadığının da  bildirildiği,

 

İdareye şikayet süresinin son günü 28.11.2007 tarihi olması gerektiği halde idarece bu sürenin 18.11.2007 tarihi olarak hesap edilmesinin Kanunun sürelerle ilgili açık hükümlerine aykırı olduğu, idarenin 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre sözleşmeyi imzalaması halinde bile (7+5+5=17 gün) 23.11.2007 tarihinden önce sözleşmeyi imzalayamaması gerekmekte ise de aynı Kanunun 55 inci maddesinde yer alan hükme göre de idareye şikayet sürenin aşımı söz konusu olmayıp idarece 21.11.2007 tarihinde sözleşmenin imzalanamayacağı,

 

Tüm bu açıklamalardan sonra 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan hüküm gereğince ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

27.09.2007 tarihinde yapılan 3 kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı İhalesine ait şikayet başvurusu, ihalenin 1 ve 2 nci kalemlerine teklif veren istekli tarafından yapılmış olup inceleme de İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğe göre başvuru sahibi tarafından teklif edilen kalemler üzerinden (1 ve 2 nci kalemler) yapılmıştır. Buna göre ihale işlem dosyası içerisindeki bilgi ve belgeler çerçevesinde ihalenin şikayete konu kalemlerinden 1 numaralı kalemine iki istekli, 2 numaralı kalemine de üç istekli tarafından teklif verildiği anlaşılmaktadır.

 

 

Başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi, sınıf III kapsamındaki tıbbi cihazlar için teslim edilmesi zorunlu olan “Tasarım ve İnceleme Sertifikasının” (AT Sertifikası) teslim edilmemesidir.

 

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçeye dayanak olarak idarece idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin “Teklif edilen malzeme için verilecek belgeler; CE” başlıklı (c) bendinde; “Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, 11.04.2006 ve 7091 sayılı, 2006/43 sayılı Tıbbi Satın Alma İşlemleri Hakkındaki Genelgesi doğrultusunda isteklilerin, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/79/EC sayılı AB Direktiflerine uygun olarak) kapsamına girip CE işareti ile ilgili belgelere sahip (Uygunluk beyanı-Declaration of Conformity; AT Sertifikaları-EC Certificate) olan tıbbi cihazlar için vermeyi taahhüt ettikleri cihazın, hangi sınıfa girdiğini tekliflerinde beyan etmeleri ve bu husustaki AT sertifikalarını sunmaları zorunludur.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Anılan düzenlemenin devamındaki 5 inci maddede ise; “Sınıf-III Kapsamındaki Tıbbi cihazlar için:

 

1- Ek-II Tam Kalite Güvence Sistemi (Full Quality Assurance System) (madde 4 hariç) Sertifikası ile birlikte EK II (madde 4 dahil) Tasarım İnceleme Sertifikası (Design Examination Certificate), veya

 

2- Ek-III Tip İncelemesi (Type Examination) sertifikası ile birlikte,

·  Ek-IV Tip Doğrulaması (Type Verification), veya

·  Ek-V Üretim Kalite Güvencesi (Production Quality Assurance) sertifikalarından biri sunulmalıdır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemeye göre istekliler, teklif ettikleri ürünün hangi sınıfta olduğunu beyan edecekler ve ilgili sınıfa uygun belgeleri de teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

 

İhalenin şikayete konu kalemlerinin III. Sınıfta olduğu tüm istekliler tarafından beyan edilmiştir. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, 11.04.2006 ve 7091 sayılı, 2006/43 sayılı Tıbbi Satın Alma İşlemleri Hakkındaki Genelgesine paralel olarak düzenlenen idari şartnamenin 7.3.2 nci maddenin (c) bendine ait 5 numaralı alt maddesine göre isteklilerin; Tam Kalite Güvence Sistemi belgelerini vermeleri halinde anılan belge ile birlikte Tasarım İnceleme Sertifikasını da vermesi, veya isteklilerin ikinci bir seçenek olarak Tip İnceleme Sertifikasını vermesi halinde anılan belge ile birlikte Tip Doğrulaması ya da Üretim Kalite Güvencesinden herhangi birisini vermesi gerekmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı 4 üncü maddesinin 3 numaralı alt maddesinde; “İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilir. İhale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona ereceğinden ihaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İhale günü istekliler tarafından dokümana yönelik olarak yapılan şikayet başvurusu teklif verildikten sonra yapıldığı kabul edilir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. İhale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre ihale dokümanında yapılan düzenlemeye karşılık başvuru sahibinin idareye herhangi bir şikayetinin de olmadığı anlaşılmış olup, ihale dokümanı bu haliyle kesinleşmiştir. Bu nedenle tekliflerin de ihale dokümanındaki koşullara uygun olarak verilmesi gerekmektedir.

 

            Bu kapsamda başvuru sahibi tarafından teklifi ile birlikte Tam Kalite Güvence Sistemi için CE Belgesi ile Devamlı Ağrı Kateteri ve Combifix- Spinal Epidural Kombine Set için EC Uygunluk Beyanları verilmiştir. Ancak ihale dokümanında yapılan düzenlemeye göre Tam Kalite Güvence Sistemi belgesinin verilmesi halinde anılan belge ile birlikte Tasarım İnceleme Sertifikasının da verilmesi gerekirken başvuru sahibi tarafından Tasarım İnceleme Sertifikasının teklifleri ile birlikte verilmediği anlaşılmış onun yerine EC Uygunluk Beyanları verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin idari şartnamede belirtilen bu belgenin olmamasının ihaleye verilen teklifi direkt olarak değerlendirme dışı bırakacak bir eksiklik olmayıp, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi kapsamında tamamlatılabileceği, kendilerine böyle bir hak tanınmadan idarece işlem yapılmasının Kanuna aykırı olduğu yönündeki iddiası ile ilgili olarak; gerek Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesi gerekse idari şartnamenin 32 nci maddesinde yer alan; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3. üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

 

            Bu şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde,  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

            verilen süre içinde tamamlanacaktır.” şeklinde yapılan düzenlemeye istinaden, ihale dokümanına göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde,  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacağından idarece bu hususta tesis edilen işlemler yerinde bulunmuştur. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idarece tesis edilen işlemlere yönelik iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 36.2 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre değerlendirileceği belirtildiği halde ihalenin bir numaralı kaleminin üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen bedelin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmadığı, aynı marka ürün için başka istekliler tarafından başka idarelerin ihalelerine daha düşük fiyatlar ile teklif verildiği, eczanelerde bile perakende satış fiyatlarının daha düşük olduğu, bu nedenle idarece kamu zararına sebep olunduğu yönündeki iddiadan da anlaşıldığı üzere başvuru sahibinin bu başlık altındaki iddiası sadece birinci kalemle ilgili olup inceleme bu başlık altında birinci kalem için yapılmıştır. 

 

İdari şartnamenin 36.2 nci maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif EN DÜŞÜK FİYAT esasına göre belirlenecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhalenin bir numaralı kalemi için başvuru sahibi ile birlikte Ahmet Şanlı Medikal Ticaret Anonim Şirketi tarafından da teklif verilmiştir. Başvuru sahibinin teklifi anılan kalem için toplam 51.057,00 YTL bedeldir. Ancak başvuru sahibinin teklifi eksik belge kapsamında idarece değerlendirme dışı bırakılmış, geriye kalan tek geçerli teklif üzerine de ihale kararı alınmıştır. Ahmet Şanlı Medikal Ticaret Anonim Şirketi ise anılan kalem için toplam 182.280,00 YTL  teklif vermiştir.

 

İhalenin bir numaralı kalemi ile ilgili olarak idarece hesaplanan yaklaşık maliyet, ihaleye teklif edilen bedellerden daha yüksektir. Söz konusu belirleme ise altı adet istekliden alınan fiyatlar ve idarece geçmiş yıllarda yapılan alımlara ait fiyatlar dikkate alınarak tespit edildiği anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince idarece öncelikle ihaleye verilen tekliflerin değerlendirilerek geçerli tekliflerin tespit edilmesi ve geçerli teklifler içinden de ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerine ihale kararının alınması gerekmektedir. Bu haliyle ihale üzerinde kalan istekliye ait teklif bedelinin yaklaşık maliyetin altında ve geçerli tek teklif olması nedeniyle ihale kararının anılan istekli üzerine alınmasında mevzuat açısından herhangi bir aykırılık tespit edilememiştir.

 

Diğer taraftan; başvuru sahibinin başka ihalelerde söz konusu malzemenin daha düşük fiyat ile alındığı, ancak idarenin daha yüksek fiyatla alım yaparak kamu zararına sebep olunduğu yönündeki iddiası ile ilgili olarak ise; her ihalenin kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerektiği, ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin teklif fiyatını etkileyebilecek unsurlar içerebileceği, bunlar arasında malın cinsi, sınıfı ve miktarı, ödeme ve teslim süreleri, teslim edilecek parti miktarları, nakliye, sigorta, garanti gibi bir çok teklif fiyatını etkileyen unsurlar olabileceği, ayrıca İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinde yer alan; “(5) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü gereğince başvuru sahibinin aynı dilekçe ile birden fazla ihale ile ilgili olarak şikayet başvurusunda bulunamayacağı ve buna paralel olarak da inceleme konusu ihale dışında başka ihalelerle ilgili inceleme yapılamayacağından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak; başvuru sahibinin, tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılması ve idarenin Kamu zararına sebep olduğu yönündeki iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

3- Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece 21.11.2007 tarihinde imzalanan sözleşmenin sürelere uygun olarak imzalanıp imzalanmadığı hususu mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde incelenmiştir. Buna göre;

 

06.11.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının aynı tarihte üç istekliye imza karşılığı tebliğ edildiği, aralarında başvuru sahibinin de bulunduğu iki istekliye ise 06.11.2007 tarihinde iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirildiği, 4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde yer alan; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır…” hükmüne istinaden 13.11.2007 tarihinin, kesinleşen ihale kararının ihaleye teklif veren tüm isteklilere tebliğ edildiği tarih sayılacağı, ihaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmalarına karşılık idarece talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorunda olunacağından 13.11.2007 tarihini izleyen 5 günün (18.11.2007 tarihine kadar) idarece beklenmesi gerektiği, bu süre içerisinde idareden herhangi bir gerekçe istenmemesi halinde ise yine 4734 sayılı Kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde yer alan; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir…” hükmü gereğince ihale üzerinde kalan isteklinin 19.11.2007 tarihi itibariyle sözleşmeye davet edilebileceği, bu davetin imza karşılığı tebliğ edilmek suretiyle yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle de bildirilebileceği, idarenin 19.11.2007 tarihli yazısı ile ihale üzerinde kalan istekliyi sözleşmeye davet edildiği, davet yazısının aynı gün imza karşılığı ihale üzerinde kalan istekliye bildirildiği, idare ile isteklinin 21.11.2007 tarihinde sözleşmeyi imzaladığı anlaşılmıştır.

 

            Ancak başvuru sahibinin şikayet başvurusunun 19.11.2007 tarihinde idare kayıtlarına girdiği, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular hakkında Yönetmeliğin “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10 uncu maddesinin 4 ve 5 numaralı alt maddelerinde yer alan; “İdare tarafından, şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar, en geç yedi gün içinde aday veya isteklilere bildirilir. Ancak, ilan veya dokümanda yer verilen düzenlemeler ile bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı yapılan başvurularda istekli olabileceklere de bildirim yapılır. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, idare kararın gerektirdiği işlemleri yerine getirir.

 

            Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç, idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden veya idarece otuz gün içinde karar alınmaması halinde bu sürenin  bitimini izleyen günden itibaren onbeş gün geçmedikçe veya Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamaz.” hükümleri gereğince idarece, idareye yapılan şikayet sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamayacağı buna göre 19.11.2007 tarihinde idare kayıtlarına giren şikayet başvurusu üzerine idarece 21.11.2007 tarihinde imzalanan sözleşmenin sürelere uygun olarak imzalanmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur. Ancak başvuru sahibinin tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasına ve idarenin Kamu zararına sebep olunduğu yönündeki iddiaları yerinde bulunmadığından sözleşmenin idarece sürelere uygun olarak imzalanmamış olması esasa etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul