İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4194
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :25
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4194
Şikayetçi:
 Amphi-Tur Tic. Ltd. Şti., Av. M. Pınar Kesimgil, Şehit Fethi Sokak No: 43/3 - Acıbadem/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İçi -Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33595
Başvuruya konu ihale:
 2007/92455 İhale Kayıt Numaralı “Kan Merkezi Malzemeleri İhalesi (1. Kalem Eritrosit Konsantresi İçin Lökosit Filtresi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 07.09.17.0165/2007-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 21.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kan Merkezi Malzemeleri İhalesinin birinci kalemi Eritrosit Konsantresi İçin Lökosit Filtresi alımına ilişkin olarak Amphi-Tur Tic. Ltd. Şti.’nin 24.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.11.2007 tarih ve 33595 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin birinci kalemi için teklif ettikleri lökosit filtresinin teknik şartnamenin 7 nci maddesini karşılamadığı ve idarenin demonstrasyon talebini kabul etmedikleri gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak teklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uygun olduğu, ayrıca demonstrasyon için de ürün numuneleri ve belgelerini elden idareye teslim ettikleri, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 54 üncü maddesinde; “Teklif edilecek malzemelerin numuneleri, daha önce kullanılmamış veya üretimde değişiklik yapılmış ise ihale gün ve saatinin 5 gün sonrasına kadar Kan Merkezine getirilmeli ve öne sürülen özellikleri tatminkar bir şekilde gösterecek sayıda demonstrasyon yapılmalıdır. Belirtilen süre içerisinde numunelerini getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin “A-Teknik Şartname Genel Hükümleri” başlığı altında “1. İstenen Dokümanlar: 1.1.” maddesinde; “Teklif edilecek malzemelerin numuneleri, daha önce kullanılmamış veya üretimde değişiklik yapılmış ise ihale gün ve saatinin 5 gün sonrasına kadar Kan Merkezine getirilmeli ve öne sürülen özellikleri tatminkar bir şekilde gösterecek sayıda (birimin tespit edeceği sayıda) demonstrasyon yapılmalıdır. Numunesi getirilmeyen malzemeler için kan merkezi sorumlusundan onay alınarak aynı süre içinde katalog verilmelidir. Belirtilen süre içerisinde numunelerini getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdare başvuru sahibinden 21.09.2007 tarihli yazı ile, idari şartnamenin 54 üncü maddesi gereği demonstrasyon yapmak üzere yeterli sayıda numune ile 21.09.2007-26.09.2007 tarihler arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezinde hazır bulunmasını istemiştir.

 

Başvuru sahibi 26.09.2007 tarihinde, Kan Merkezi laboratuarının ürün ile ilgili yapılacak demonstrasyon çalışmalarında uluslar arası koşulları sağlayabileceğinin bilinmemesi ve numune adedi belirtilmemesine rağmen 5 adet numune ve hangi koşullarda demonstrasyon yapabileceklerini gösteren yazıyı idareye teslim etmiştir.

 

Söz konusu yazıda, RC 202 lökosit filtresi ile lökosit azaltma işlemi sonucunda tam performans alınabilmesi için; kan alımı ve kompenent ayırmada cihalazların kalibrasyonlu olması, eritrosit konsantreleri için önerilen santrifüj gücünün 5000 x g x 5,5 dakikaya eşdeğer olması, düşük santrifüj hızlarında eritrosit hazırlanması uygulamalarında veya tam kandan lökosit azaltılmasında lökosit azaltılma işleminden önceki bekleme süresinin en az 8 saat olması, kullanma talimatına tamamıyla uyulması koşullarının sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

 

            İdare başvuru sahibinin teklifini, demonstrasyon için gelen firma sorumlusunun, teklif edilen ürünün tam performans gösterebilmesi için üretici firma tarafından belirtilen ve uyulması gereken koşulların olduğunu bu koşulların dışında hazırlanmış kan ve kan ürünleri kullanarak demonstrasyon yapamayacağını belirttiği, demonstrasyon için ısrarda bulununca komponent (eritrosit+trombosit+plazma) ayırmak için kullandıkları yöntemin üretici firma koşullarına uymadığı ve tam kandan lökosit azaltılmasında lökosit azaltma işleminden önce en az 8 saat bekletilmesi gerektiği, aksi takdirde performans alınamayacağını belirterek demonstrasyon yapmayı reddettiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

            İdare başvuru sahibinin şikayetini ise, firma sorumlusunun kendi standartları dışında demonstrasyon yapmayı kabul etmeyerek Kan Merkezinden ayrılması, Kan Merkezinin kompenent hazırlama yönteminin uluslar arası standartlara uygun olmadığı iddiasının yerinde olmadığı, bu durumun ispatı için gönderilen belgelerin uluslar arası Amerikan National Standardı ve Avrupa Birliği Konseyinin ilgili biriminin prosedürünün olduğu, filtrelerin saklama yaşı ve ısısı ile ilgili kontrollerin yapıldığı iddia edilmekteyse de bu kontrollere ait sonuçların dosyada bulunmadığı, bunun yerine biyokompatibilite raporlarının konulduğu, iddia edilen literatüründe bulunamadığı gerekçeleriyle uygun bulmamıştır.

 

Yukarıda da belirtildiği üzere idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 54 üncü maddesinde ve teknik şartnamenin “A-Teknik Şartname Genel Hükümleri” başlığı altında “1. İstenen Dokümanlar: 1.1.” maddesinde teklif edilecek ürün ile ilgili olarak Kan Merkezinde demonstrasyon yapılacağı düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemelere göre isteklilerin düzenlemede belirtilen şekilde demonstrasyon yapılabilmesi için belirtilen sürede numuneler ile birlikte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibince ve diğer istekliler tarafından demonstrasyonun Kan Merkezinde yapılması konusuna yönelik olarak herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda istekliler ihaleye teklif vermekle idarenin belirlediği koşullarda demonstrasyon yapmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu nedenle başvuru sahibinin demonstrasyon yapabilmek için bazı koşullar öne sürerek demonstrasyon yapmaktan imtina etmesi nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

2) Teknik şartnamenin “A-Teknik Şartname Genel Hükümleri” başlığı altında “5. Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi: 5.1.” maddesinde; “Teklif veren firmalar şartname maddelerine cevap vereceklerdir. Bu cevaplar Şartnameye Uygunluk Belgesi başlığı altında olmalıdır. Teknik şartnamede istenen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin “B-Teknik Şartname Teknik Özellikler” başlığı altında “1. Eritrosit Konsantreleri İçin Lökosit Filtresi Teknik Şartnamesi” nin 7 nci maddesinde; “Filtre performansı filtre edilecek ürünün saklanma yaşından ve ısıdan etkilenmemelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibi, ihalede şikayete konu kalem için SHUANGWEI-FTS-RC 202 marka ürünü teklif etmiştir. Teknik şartname gereği teklifi ekinde sunmuş olduğu teknik şartnameye uygunluk belgesinde, söz konusu 7 nci maddeye ilişkin olarak; “Filtre performansı filtre edilecek ürünün saklanma yaşından ve ısıdan etkilenmez.” cevabını vermiş ve bu hususun Ek. 7 de yer alan Uluslar arası akredite olmuş Biyokompatibilite Test Raporu ile belgelendirdiğini belirtmektedir.

 

İdare başvuru sahibinin teklifini, ürünün teknik şartnamenin söz konusu 7 nci maddesinde yer alan “Filtre performansı filtre edilecek ürünün saklanma yaşından ve ısıdan etkilenmemelidir.” koşulunu karşılamadığı, teknik şartnameye uygunluk beyanı ekinde bu koşulun sağlandığını gösteren belge yerine teknik şartnamenin 9 uncu maddesini karşılayan biyokompatibilite raporlarının sunulduğu, belgeler arasında filtrenin ürün saklama yaşından ve ısıdan etkilenmediğini gösteren herhangi bir belgenin bulunmadığı gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

Başvuru sahibi her ne kadar teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin söz konusu maddesini karşıladığını iddia etmekteyse de, demonstrasyon yapılabilmesi için öngördüğü “Düşük santrifüj hızlarında eritrosit hazırlanması uygulamalarında veya tam kandan lökosit azaltılmasında lökosit azaltılma işleminden önceki bekleme süresi en az 8 saat olmalıdır.” koşulundan, teklif edilen üründen tam performans alınabilmesi için işlemden önce en az 8 saat beklenilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Teknik şartnamede ise işlemden önce bekleme süresinden bahsedilmemiş, saklanma yaşından ve ısıdan etkilenmemesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Diğer yandan başvuru sahibinin teklifi ekinde sunduğu Avrupa Birliği Kan Komponentlerinin Hazırlanması, Kullanılması ve Kalite Güvencesi belgesinde, ürünün filtreleme işleminin sonuçlarının, filtre özelliklerinin yanı sıra filtreleme prosesinin değişik parametrelerinden (örneğin akış hızı, ısı, filtrelemenin başlatılması, yıkanması) ve filtre edilecek komponentinin özelliklerinden (örneğin, komponentin saklanma yaşı ve ısısı, içerdiği lökosit miktarı ve trombosit miktarı) etkilendiği belirtilmektedir.

 

Diğer yandan teknik şartnamenin “B-Teknik Şartname Teknik Özellikler” başlığı altında “1. Eritrosit Konsantreleri İçin Lökosit Filtresi Teknik Şartnamesi” nin 9 uncu maddesinde; “Filtre membranı kan hücrelerine zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. Uluslar arası biyokompatibilite standartlarına sahip olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır. Başvuru sahibi bu düzenleme gereği teklif ettiği ürünün biyo-uygunluk test raporlarını teklifi ekinde idareye sunmuştur. Başvuru sahibi idareye sunduğu teknik şartnameye uygunluk beyanında da teknik şartnamenin söz konusu 7 ve 9 uncu maddelerine verdiği cevap için aynı Biokompatibilite Test Raporunu işaret etmiştir.

 

Bu durumda idarenin, başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin “B-Teknik Şartname Teknik Özellikler” başlığı altında “1. Eritrosit Konsantreleri İçin Lökosit Filtresi Teknik Şartnamesi” nin 7 nci maddesinde istenen koşulu sağladığını belgelendiremediği, bu nedenle de teklifinin teknik şartnamenin söz konusu koşulunu sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

            Sonuç olarak başvuru sahibi Amphi-Tur Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin yukarıda açıklanan nedenlerle değerlendirme dışı bırakılmasında  ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul