En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4196
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :27
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4196
Şikayetçi:
 Özgün Kimyevi Madde Tıbbi Malzeme Sağlık Hiz. San. Tic. A.Ş., İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi Nu:180-1-2-3 Kadıköy/ İSTANBUL(ANA)
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zuhuratbaba Mah. Demirkapı Cad. 34147 Bakırköy/İSTANBUL(AVR)
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36362
Başvuruya konu ihale:
 2007/149057 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Cihaz Edinme Otoanalizör Kitleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 07.09.98.0197/2007-53 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 22.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Cihaz Edinme Otoanalizör Kitleri Alımı ihalesine ilişkin olarak Özgün Kimyevi Madde Tıbbi Malzeme Sağlık Hiz. San. Tic. A.Ş.’nin 07.12.2007 tarih ve 36362 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdare tarafından yapılan demostrasyon sonucunda teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin C.3 maddesinde yer alan “Cihazlarda pıhtı dedektörü veya bu işlevi gören bir sistem bulunmalıdır” şartını taşımadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, cihazlarında bu şartı fazlasıyla karşılayan özelliğin “kirlilik uyarı sistemi” olduğu,   

 

2) İdarenin sözleşme imzalamasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

   

iddia edilmektedir.

 

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda; kesinleşen ihale kararının 08.11.2007 tarihinde başvuru sahibinin teklif kapsamında bildirdiği adrese posta yolu ile gönderildiği, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan “Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır” hükmü gereğince kesinleşen ihale kararının 15.11.2007 tarihinde tebliğ edilmiş sayıldığı, bu tebliğ tarihi dikkate alındığında idareden açıklama talebinde bulunulması gereken son günün 20.11.2007 tarihi olduğu, idarenin 21.11.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekliyi sözleşmeye davet ettiği, sözleşmenin 22.11.2007 tarihinde imzalandığı, başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararının yeni adresine tebliğ edilmesini 23.11.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile istediği, aynı tarihte kesinleşen ihale kararının elden tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 26.11.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına giren dilekçesi ile şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayet başvurusuna cevabının 05.12.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 15.12.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edilmiş sayıldığı, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 22.11.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 26.11.2007 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul