• Karar No: 2007/UM.Z-4197
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :28
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4197
Şikayetçi:
 İntertema Biyoteknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti., Fahri Gizden Sokak, Petek Sitesi, D Blok, No:5, D:2 Gayrettepe/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Başhekimliği, Fırat Tıp Merkezi 23119 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36448
Başvuruya konu ihale:
 2007/163399 İhale Kayıt Numaralı “Lazer Terapi Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 07.10.00.0200/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Başhekimliği’nce 01.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Lazer Terapi Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak İntertema Biyoteknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.12.2007 tarih ve 36448 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Yedi günlük duyuru süresi içerisine 29 Ekim Pazartesi gününün de eklenmesi neticesinde duyuru süresinin üç gününün tatil gününe denk gelmiş olduğu, Kamu İhale Kanununun belirttiği ilan koşullarından yararlanılıp ihalenin sadece iki yerel gazetede ilan edildiği, aynı Kanunda, “İdare işin önemine göre, gerekirse daha geniş ve farklı duyuru yolları ile ihaleye katılımın genişletilmesini sağlayabilir.” hükmünün de bulunduğu, konuyla son derece yakından ilgilenen firmalarının bu ihaleyi son anda öğrenebildikleri, ilanın yeterince geniş katılımı sağlayacak şekilde yapılmadığı,

 

            2) Teknik Şartnamenin B şıkkında bulunan “Laser cihazı isteğe bağlı olarak 10 watt gücünde 810 nm, 940 nm ve 980 nm dalga boyunda laser ışığı verebilmelidir” düzenlemesini sağlayabilecek bir cihazın dünyada bulunmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesini talep ettikleri, buna rağmen ihalenin iptal edilmediği ve ihale kararının verildiği, ihalenin üzerinde bırakıldığı firmanın sunmuş olduğu cihazın teknik şartname hükmünü karşıladığı yönünde idare tarafından yapılan yorumun hatalı olduğu, ihale üzerinde bırakılan cihazın teknik şartnamenin B şıkkında belirtilen özelliği taşımadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde; “…b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;
1 ) Yaklaşık maliyeti otuz milyar Türk Lirasına (01.02.2007 – 31.01.2008 dönemi için elliyedibin yediyüzaltmışbir Yeni Türk Lirasına ) kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar Türk Lirasına (01.02.2007 – 31.01.2008 dönemi için yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirasına ) kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,… En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur…”
aynı maddenin son fıkrasında; “İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.” düzenlemeleri yer almaktadır. Maddenin son fıkrasında yapılan bu düzenleme ile maddede belirtilen zorunlu ilanlar dışındaki ilanların yapılıp yapılmaması idarenin takdirine bırakılmıştır. Bu doğrultuda yaklaşık maliyetinin 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b)1 nolu bendinde mal veya hizmet alımları için belirlenen değerin altında olan bu ihalenin ilanının, ihale tarihi olan 01.11.2007 tarihinden 7 gün önce iki ayrı yerel gazetede yayımlanması Kanunun 13 üncü maddesinde yapılan düzenlemeler uyarınca yeterlidir. İhale ilanının 25.10.2007 tarihinde Elazığ Birlik Haber ve Fırat Gazetelerinde yayımlandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası uygun bulunmamıştır.  

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Kanunun 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik Şartnamenin (B) maddesinde, “Laser cihazı isteğe bağlı olarak 10 watt 810 nm, 940 nm ve 980 nm dalga boyunda laser ışığı verebilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır. İdarenin şikayet başvurusuna verdiği cevapta; “İhalenin Teknik Şartnamesinin B maddesinde aynı cihaz üzerinde 3 dalga boyunun kullanılabilirliği kast edilmemiştir. Buradaki ifadeyle alınacak cihazın diğer dalga boylarında da ürünlerinin bulunması ve daha sonraki farklı ihtiyaç durumlarında “kurumumuzun gerek kullanıcılar, gerekse teknik elemanları açısından donanım büyüklüğünün sağlanması” amaçlanmıştır. Nitekim “isteğe bağlı” ibaresi bunu net olarak ortaya koymuştur.” denilmektedir. İdare tarafından teknik şartnamenin her iki istekli açısından da bu şekilde yorumlandığı, her iki teklifin de geçerli sayıldığı ve ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakıldığı anlaşılmaktadır. İdarenin teknik şartname maddesinin yorumlama yöntemi ile birlikte, ihale üzerinde bırakılan firma tarafından sunulan teknik şartnameye cevap yazısı ve ürüne ilişkin katalog birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul