İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4198
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :29
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4198
Şikayetçi:
 Karma Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., İstoç 5. Ada No:6 Mahmutbey-Bağcılar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü,Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35645
Başvuruya konu ihale:
 2007/158496 İhale Kayıt Numaralı “546 Kalem Genel Sarf Grubu Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (141. Kalem Yara ve Mukoza Antiseptiği)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 07.09.67.0207/2007-77 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 21.11.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “546 Kalem Genel Sarf Grubu Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesinin 141 inci Kalemi Olan Yara ve Mukoza Antiseptiği” kalemine ilişkin olarak Karma Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarih ve 35645 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin 141 inci kaleminde yer alan “yara ve mukoza antiseptiği” adlı ürünün tek bir markayı işaret ettiği, çünkü teknik şartnamenin bir ürüne göre hazırlandığı, bu nedenle ihaleye katılamadıkları iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin 141 inci kaleminin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 18.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, 141 inci kaleme ilişkin bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul