• Karar No: 2007/UM.Z-4199
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :31
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4199
Şikayetçi:
 Güney Diş Deposu Tic. ve San. A.Ş., Karanfil Sok. No:47/6 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi,Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33485
Başvuruya konu ihale:
 2006/171768 İhale Kayıt Numaralı “20 Adet Unit Fotey Cihaz Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.12.2007 tarih ve 07.09.12.0207/2007-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 20.12.2006 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “20 Adet Unit Fotey Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Güney Diş Deposu Tic. ve San. A.Ş.’nin 19.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.11.2007 tarih ve 33485 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin III-Kreşuar Sistemi başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “Kreşuar çanağı çıkartılabilir opal cam yada seramik olup otoklavlanabilir olmalıdır.” hükmünün düzenlendiği, ihale üzerinde kalan firmanın teklif etmiş olduğu Anthos A5 marka ürünün kreşuar çanağı çıkartılamadığı ve çıkartılamadığı için otoklava giremediği, bu nedenle ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uymadığı,

 

2) Teknik şartnamenin VI-Modül Başlıkları bölümünün 6 ncı maddesinde; “Yukarıda yer alan teknik özellikler üretici firmanın üretimi olarak ünitin üzerinde orijinal bulunmalı, sonradan üretici firmadan bağımsız olarak eklenmemelidir. Sadece ilave edilecek modül başlıkları üretici firmanın olmasa bile orijinal olmalıdır.” hükmünün düzenlendiği, alınacak diş ünitinin 1. Hasta koltuğu, 2. Tedavi ünitesi, 3. Kreşuar sistemi, 4. Reflektör sistemi, 5. Hekim taburesi ve 6. Modül başlıkları bölümlerinden oluştuğu, ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği üründeki reflektör sistemi bölümünün Anthos firmasının üretimi olmadığı, cihaz üzerinde Faro marka reflektör bulunduğu, bu nedenle ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uymadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihalede Ünaldı Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti. ihale kararına karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunmuş ve Kamu İhale Kurulu 30.04.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1489 sayılı kararı ile tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemlerini iptal edip, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunu düzeltici işlem olarak belirlemiştir. Diş Hekimliği Fakültesine söz konusu karar tebliğ edilmiş ve düzeltici işlem yapabilmek için adı geçen fakülteden görüşlerini bildirmeleri Komisyon Başkanlığınca istenmiştir. İlgi yazıya istinaden Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri; “Kamu İhale Kurulu kararında Ünaldı Medikalin teklif etmiş olduğu Anthos A5 marka diş ünitlerinin raportör raporunun aksine, teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığı doğrultusunda teknik görüş alındığı belirtilmektedir. Teknik görüşte cihazın reflektör sistemi 4. ve tedavi ünitesi 2. maddelerindeki kriterlerin objektif olmadığı vurgulanmaktadır. Bu durumda ihale teknik şartnamesinin söz konusu maddelerinde yapılan zeyilname sonucunda cihazda aranan özelliklerin objektif olmaktan uzaklaştığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Fakültemize uzun yıllar hizmet edebilecek diş ünitesinin yukarıda belirtildiği üzere objektif olmayan kriterler taşıyan bir teknik şartname ile alınamayacağı anlaşılmaktadır. Bu noktadan hareket ile söz konusu ihalenin iptali Fakültemizin lehine olacaktır.” şeklinde görüş bildirmişlerdir. İhale Komisyonu bu görüş doğrultusunda ihaleyi 19.06.2007 tarihinde onaylanan kararla iptal etmiş ve iptal kararını tüm isteklilere tebliğ etmiştir.

 

Ünaldı Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti. iptal kararına karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur. Kamu İhale Kurulu bu başvuru üzerine 06.08.2007 tarih ve 2007/UM.Z-2629 sayılı kararı ile ihale iptal kararını yerinde bulmamış ve iptal kararını iptal etmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin; “İtirazen Şikayet ve İddiaların incelenmesi Üzerine Verilen Kararların Uygulanması” başlıklı 28 nci maddesinin 1 inci fıkrasının; “İdare hukuki durumda değişiklik yaratan kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” hükmü gereğince söz konusu unit fotey cihazının yukarıda yer alan Kamu İhale Kurulu kararları doğrultusunda Ünaldı Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti.’nden satın alınması 02.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile uygun görülmüş ve ihale komisyon kararı 02.10.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanmıştır.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin III. Kreşuar Sistemi başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “Kreşuar çanağı çıkartılabilir opal cam yada seramik olup otoklavlanabilir olmalıdır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin birinci iddiası ile ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, alınan teknik görüşte; “Bu konuyla ilgili itirazın doğruluğu tarafımdan incelenmiştir. İnceleme sadece tarafıma yollanan ürünle ilgili evrak ile sınırlı kalmamış, ürüne ait internet sitesinde de itiraz konusu ile ilgili bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Her iki kaynakta da yapılan incelemelerde kreşuar çanağının çıkartılabilir olduğu konusunda bilgiye ulaşılamamıştır. Sonuç olarak ilgili ürünün kreşuar çanağının çıkartılamadığı ve çıkartılamadığı içinde otoklave edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

            Teknik görüşte kreşuar çanağının çıkartılabilir olduğu konusunda bilgiye ulaşılamamıştır dendikten sonra, sonuç olarak ilgili ürünün kreşuar çanağının çıkartılamadığı ve çıkartılamadığı içinde otoklave edilemeyeceği sonucuna varılmıştır şeklinde görüş beyan edilmiştir. Ancak bu konuda herhangi net bir bilgiye ulaşılamamışken ürünün otoklave edilemeyeceği yorumunda bulunulmasının tereddütleri gideremediği dolayısıyla, alınan bu teknik görüşle herhangi bir değerlendirme yapılamayacağı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılması mümkün olmamıştır.

 

            Diğer taraftan ihale işlem dosyasının incelenmesinden ve alınan teknik görüşten, ihale üzerinde kalan firmanın teklif etmiş olduğu Anthos A5 marka ürünün kreşuar çanağı çıkartılamadığı ve çıkartılamadığı için otoklava giremediği, bu nedenle cihazın teknik şartnameye uymadığı, konusunda herhangi bir değerlendirme yapılamamış olsa da, başvuru sahibinin iddiasında ileri sürdüğü özellik ancak cihaz üzerinde yapılacak bir demonstrasyonda değerlendirilebilecek ve görülebilecek özellik olup, idare, 08.01.2007 tarihinde Ünaldı Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği Anthos A5 marka ürün için demonstrasyon yapmış ve yapılan demonstrasyonda başvuru sahibinin birinci iddiası ile ilgili bir aykırılığa rastlanmamıştır. Ayrıca sorumluluk idarede olmak üzere ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uyup uymadığının malın teslimi, muayene ve kabul aşamasında da idare tarafından değerlendirilmesi ve teknik şartnameye uygun malın teslim alınması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Teknik şartnamenin VI. Modül Başlıkları bölümünün 6 ncı maddesinde; “Yukarıda yer alan teknik özellikler üretici firmanın üretimi olarak ünitin üzerinde orijinal bulunmalı, sonradan üretici firmadan bağımsız olarak eklenmemelidir. Sadece ilave edilecek modül başlıkları üretici firmanın olmasa bile orijinal olmalıdır.” düzenlemesine, VII. Diğer Hususlar başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “İhale aşamasında teklif sahiplerinden ünitlerin ayrıntılı tanıtımı ve demonstrasyonu gerektiği takdirde istenebilecek ve teknik komisyon tarafından değerlendirme yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden ihale üzerinde kalan Ünaldı Medikal firmasının teklif ettiği cihaza ait kataloğu sunduğu, sunulan katalog üzerinde yapılan incelemede reflektörün Anthos firmasının üretimi olup olmadığı, cihaz üzerindeki reflektörün Faro marka olup olmadığı konusunda bir sonuca varılamamıştır.

           

            Diğer taraftan ihale işlem dosyasının incelenmesinden, reflektörün Anthos firmasının üretimi olup olmadığı, cihaz üzerindeki reflektörün Faro marka olup olmadığı konusunda herhangi bir değerlendirme yapılamamış olsa da, başvuru sahibinin iddiasında ileri sürdüğü özellik ancak cihaz üzerinde yapılacak bir demonstrasyonda değerlendirilebilecek ve görülebilecek özellik olup, idare, 08.01.2007 tarihinde Ünaldı Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği Anthos A5 marka ürün için demonstrasyon yapmış ve yapılan demonstrasyonda başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili bir aykırılığa rastlanmamıştır. Ayrıca sorumluluk idarede olmak üzere ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uyup uymadığının malın teslimi, muayene ve kabul aşamasında da idare tarafından değerlendirilmesi ve teknik şartnameye uygun malın teslim alınması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul