İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4200
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :32
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4200
Şikayetçi:
 Medelek Elek. ve B.Sayar Cihaz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Perpa İş Merkezi Halil Rıfat Paşa Mahallesi B Blok 477 K.5 Okmeydanı/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğü,Alemdar Mahallesi Yerebatan Caddesi 31 34410 Sultanahmet Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33599
Başvuruya konu ihale:
 2007/168334 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Hastanelerde Kullanılmak Üzere 3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi 1. Kalem Laringostroboskop Cihazı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 07.09.16.G013/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Özel İdaresi’nce 23.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Hastanelerde Kullanılmak Üzere 3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesinin 1. Kalem Laringostroboskop Cihazı” kısmına ilişkin olarak Medelek Elek. ve B.Sayar Cihaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.11.2007 tarih ve 33599 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalenin 1. Kalemi “Laringostroboskop” cihazının teknik şartnamesine ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulundukları, başvurularının bir kısmına ilişkin olarak zeyilname ile idare tarafından düzenleme yapıldığı ancak iki madde de düzenleme yapılmadığı,

 

            Teknik şartnamenin C.1.4 maddesinin nasıl değişmesi gerektiği ve gerekçesini idareye yaptıkları 13/11/2007 tarihli başvuruda ayrıntılı olarak açıkladıkları, burada belirtildiği şekilde bir ölçünün laringoskoplarda bulunmadığı, tüm doktorlara da bu hususun sorulabileceği, istenilen 7.2 mm x 9.3 mm ölçüsü ile ne kastedildiğinin anlaşılamadığı,

 

            2) Teknik şartnamenin C.2.3 maddesindeki düzenlemenin eksik olduğu, sözkonusu laringostroboskopi cihazının ses tellerinin muayenesi amacı ile kullanıldığı, sistemin bir kamera yardımı ile görüntüsü alınan ses tellerinin görülebilir hale gelmesi için görüntüyü yavaşlatma efekti ile ses tellerinin dalgalanmasını izleyebilme ve teşhis koyma imkanı sağladığı, şartnamede istenen şekli ile bu fonksiyonun kameradan alınan görüntünün flaş sistemi ile çakan bir ışık kaynağı sayesinde görüntü yavaşlatma ilkesine dayandırdığı, teklif etmek istedikleri sistemin ise alınan görüntünün direkt olarak kamera CCD Ghiffi ile dijital olarak yavaşlatılarak görüntülemeyi sağladığı, sistemin yine aynı cihazı satan diğer firmaların da teklif edebildiği yeni teknoloji ürünü olduğu, dolayısı ile bu maddede istenen strop ışığı düzenlemesinin teklif ettikleri teknolojide gerek olduğu ancak teknik şartnamenin C.2.3 maddesinin yeni teknolojinin teklifini imkansız kıldığı, firmalarının bu maddenin hem eski, hem de yeni teknolojinin teklif edilebileceği hale gelmesi için yaptığı itirazın değerlendirilmediği, bu şartname ile firmalarının ihaleye katılamadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayet başvurusunda ileri sürülen iddiaların değerlendirilebilmesi amacıyla bir akademik kuruluştan teknik görüş talep edilmiş olmasına rağmen, raporun yazım tarihi itibariyle ilgili kuruluştan cevap gelmemiştir. 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasının son cümlesinde “Kurum, nihai kararını başvuruyu izleyen kırkbeş gün içinde verir.” hükmü bulunmaktadır. Başvurunun Kurum kayıtlarına giriş tarihinin 19.11.2007 olduğu dikkate alındığında, son karar alma tarihi 03.01.2008 tarihi itibariyle karar alınmasını sağlayacak şekilde rapor yazma zorunluluğu bulunmaktadır. İdarenin ilgili komisyonları aracılığıyla teknik şartname dahil bütün ihale dokümanlarının hazırlanması ve ihalenin sonuçlandırılmasını 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapma zorunluluğu ve görevi bulunmaktadır. İdarenin, belirtilen mevzuatlara aykırı davranması durumunda sorumluluğu doğmaktadır. Açıklanan nedenlerle teknik görüş alınamamış olması nedeniyle şikayetçinin teknik şartnameye ilişkin şikayet başvurusu hakkında bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ç) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdare tarafından ihalenin 1 inci kalemi olan 1 adet Laringostrosboskop cihazının yaklaşık maliyeti 22.08.2007 tarihinde ihale üzerinde kalan firmadan ve 04.10.207 tarihli İstanbul Ticaret Odasından alınan fiyatlar dikkate alınarak 45.345.,00YTL olarak tespit edilmiştir. İhale sürecinde tek teklif veren  ve ihale üzerinde kalan firma tarafından teklif edilen rakam ise 52.950,00YTL’dır. Belirtilen firma gerek yaklaşık maliyetin tespiti, gerekse ihale aşamasında Karl-Storz  marka cihazı teklif etmiştir. Ürün yabancı menşeli olup yaklaşık maliyetin tespit tarihinde  1 € (Avronun) Merkez Bankası verilerine göre satış değeri 1,8127YTL, ihale tarihi olan 23.10.2007 tarihinde ise 1,7778YTL’dir. İhale tarihi itibariyle yaklaşık olarak Yeni Türk Lirası %0,1926 değer kazanmış olmasına rağmen ihalede teklif edilen fiyat yaklaşık maliyetin dolayısıyla firmanın daha önce belirttiği fiyatın da üstündedir. Her nekadar serbest piyasa koşullarında firmaların kendi fiyatlarını belirleme özgürlüğü olmakla birlikte, kamu kaynaklarını kullanan idarelerin kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, yaklaşık maliyetleri ile piyasa fiyatlarını ve ekonomik verileri dikkate alarak hareket etme zorunluluğu ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin üstündeki teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak seçilmesinin 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esas
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul