İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4255
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :1
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4255
Şikayetçi:
 Tıp-Tek Laboratuvar Malz. Tıbbi Ürünler Satış ve Teknik Servis Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Tahtakale Mahallesi Kazım Baykal Caddesi 12/4 Osmangazi/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Hüdavendigar Mahallesi Hat Caddesi Nu:4 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2007 / 36147
Başvuruya konu ihale:
 2007/162462 İhale Kayıt Numaralı “Gebe Takiplerinde Kullanılacak Malzemelerin Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.12.2007 tarih ve 07.09.87.0197/2007-55 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gebe Takiplerinde Kullanılacak Malzemelerin Alımı ihalesine ilişkin olarak Tıp-Tek Laboratuvar Malz. Tıbbi Ürünler Satış ve Teknik Servis Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2007 tarih ve 36147 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Tekliflerin teknik şartnamenin 2.4 ve 2.10 maddelerine uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 2.4 maddesinde yer alan “Manometre ibresi puar tarafından hava verilirken oynamayacak bir sistemde olacaktır.” şartını sağladığı, 2.10 maddesinde yer alan “alet orijinal steteskoplu model olup, ürün katalogunda bu şekilde geçecek, tansiyon ölçmeye uygun aynı marka steteskop, tansiyon aleti ile steteskop aynı çanta içinde bulunacaktır” şartını da taşıdığını, teklif ettikleri cihazın bu şartları taşıdığını idareye yazılı ve numuneli olarak ibraz ettikleri, kamu yararı gereği kararın gözden geçirilmesi  talep edilmektedir.

   

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, söz konusu eksikliklerin itirazen şikayetin süresi içersinde giderilmemesi halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılığın İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul